ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

marital status

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marital status-, *marital status*, marital statu
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marital status[N] สถานภาพ (โสด ม่ายหรือแต่งงาน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
marital statusสถานภาพสมรส [ดู conjugal status] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
marital statusสถานภาพทางการสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marital statusภาวะสมรส [TU Subject Heading]
Marital Statusสภาวะการแต่งงาน, สถานภาพสมรส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She called me in Dublin, probing about our marital status. Can you believe that?เธอโทรมาจากดับลิน ถามเรื่องสถานะการแต่งงาน Leap Year (2010)
Garcia, what's Shelly's marital status?การ์เซีย,เชลลี่มีสถานภาพทางสมรสเป็นอะไร? Hanley Waters (2011)
Marital status?สถานภาพการสมรสล่ะ? Stealing Home (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานภาพการสมรส[N] marital status

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  marital status
      n 1: the condition of being married or unmarried

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top