ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mühe

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mühe-, *mühe*
Possible hiragana form: んへ
German-Thai: Longdo Dictionary
Mühe(n) |die, pl. Mühen, ส่วนใหญ่เป็นเอกพจน์| ความอุตสาหะ ความพยายาม เช่น Er hat das Diplom mit viel Mühe erreicht. เขาสำเร็จดิโพลม(ปริญญาโทในเยอรมนี)ด้วยความพากเพียร
sich(D) große Mühe gebenอุตสาหะ, พากเพียรอย่างมาก, ใช้ความพยายามอย่างมาก เช่น Sie hat sich große Mühe gegeben, um die beste Note zu bekommen. เธอพยายามอย่างมากเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีที่สุด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mühe {f} | Mühen {pl}; Schwierigkeiten {pl} | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
Mühelosigkeit {f}effortlessness [Add to Longdo]
Mühen {pl}; Belastungen {pl}travail [Add to Longdo]
mühelosbreezing [Add to Longdo]
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless [Add to Longdo]
mühelos {adv}effortlessly [Add to Longdo]
mühelosunlabored [Add to Longdo]
mühevoll {adj}troublesome [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホームヘルパー[, ho-muherupa-] (n) home helper; (P) [Add to Longdo]
広大無辺[こうだいむへん, koudaimuhen] (adj-na,n,adj-no) boundless; infinite; vast [Add to Longdo]
謀反[むへん;ぼうへん, muhen ; bouhen] (n) (arch) (sometimes むほん) (See 八虐) plotting to overthrow the government (by assassinating the emperor) [Add to Longdo]
無変換[むへんかん, muhenkan] (n) {comp} impossible conversion [Add to Longdo]
無辺[むへん, muhen] (adj-na,n) infinite; boundless [Add to Longdo]
無辺際[むへんさい;むへんざい, muhensai ; muhenzai] (adj-na,n) infinite; boundless [Add to Longdo]
無量無辺[むりょうむへん, muryoumuhen] (n,adj-no) immense and limitless [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Mühe /myːə/ 
   effort; trouble

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top