ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

latent period

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -latent period-, *latent period*, latent perio
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
latent period[ADJ] ระยะซ่อนเร้น, See also: ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฏ, Syn. incubation period

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
latent periodn. ระยะซ่อนเร้น,ระยะแฝงของโรคก่อนที่จะมีอาการโรคปรากฎ,ระยะเวลาการกระตุ้นกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น., Syn. latency

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
latent period; period, latencyระยะแฝง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Latent Periodระยะแฝง, ระยะเวลาที่น้อยที่สุด, ระยะเลเท็นท์, เริ่มมีการเจ็บครรภ์, ระยะเงียบ, ระยะพัก [การแพทย์]
Latent Period, Longเวลาผ่านไปหลายปี [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latency \La"ten*cy\, n. [See {Latent}.]
   1. The state or quality of being latent.
    [1913 Webster]
 
       To simplify the discussion, I shall distinguish
       three degrees of this latency.    --Sir W.
                          Hamilton.
    [1913 Webster]
 
   2. The time between a stimulus the appearance of the
    response; the time between any causal action and the first
    appearance of the effect. Called also {latent period}.
    [PJC]
 
   3. Hence: (Med.) The time between exposure to a carcinogen or
    other disease-causing agent and the appearance of the
    consequent disease.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Latent \La"tent\ (l[=a]"tent), a. [L. latens, -entis, p. pr. of
   latere to lie hid or concealed; cf. Gr. lanqa`nein, E.
   lethargy: cf. F. latent.]
   1. Not visible or apparent; hidden; concealed; secret;
    dormant; as, latent springs of action.
    [1913 Webster]
 
       The evils latent in the most promising contrivances
       are provided for as they arise.    --Burke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) Existing but not presenting symptoms; dormant or
    developing; -- of disease, especially infectious diseases;
    as, the latent phase of an infection.
    [PJC]
 
   {Latent buds} (Bot.), buds which remain undeveloped or
    dormant for a long time, but may eventually grow.
 
   {Latent heat} (Physics), that quantity of heat which
    disappears or becomes concealed in a body while producing
    some change in it other than rise of temperature, as
    fusion, evaporation, or expansion, the quantity being
    constant for each particular body and for each species of
    change; the amount of heat required to produce a change of
    phase.
 
   {Latent period}.
    (a) (Med.) The regular time in which a disease is supposed
      to be existing without manifesting itself.
    (b) (Physiol.) One of the phases in a simple muscular
      contraction, in which invisible preparatory changes
      are taking place in the nerve and muscle.
    (c) (Biol.) One of those periods or resting stages in the
      development of the ovum, in which development is
      arrested prior to renewed activity.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 latent period
   n 1: the time that elapses between a stimulus and the response
      to it [syn: {reaction time}, {response time}, {latency},
      {latent period}]
   2: the time that elapses before the presence of a disease is
     manifested by symptoms

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top