ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lagophthalmos

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lagophthalmos-, *lagophthalmos*, lagophthalmo
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา lagophthalmos มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *lagophthalmos*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lagophthalmos; lagophthalmusตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lagophthalmus; lagophthalmosตาหลับไม่มิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lagophthalmosขอบตาบวมรุนแรง [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lagophthalmia \Lag`oph*thal"mi*a\, Lagophthalmos
 \Lag`oph*thal"mos\, n. [NL. lagophtalmia, fr. Gr. lagw`s hare +
   'ofqalmo`s eye; -- so called from the notion that a hare
   sleeps with his eyes open.] (Med.)
   A morbid condition in which the eye stands wide open, giving
   a peculiar staring appearance.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lagophthalmos
   n 1: abnormal condition in which an eye cannot close completely

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top