ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

konsonant

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konsonant-, *konsonant*
German-Thai: Longdo Dictionary
Konsonant(n) |der, pl. Konsonanten| พยัญชนะ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konsonant {m}; Mitlaut {m} | Konsonanten {pl}; Mitlaute {pl}consonant | consonants [Add to Longdo]
konsonantischconsonantal [Add to Longdo]
konsonantisch {adv}consonantally [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソナント[, konsonanto] (n) consonant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

  konsonant
   consonant

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Konsonant /kɔnzoːnant/ 
   consonant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top