ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

konferenz

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -konferenz-, *konferenz*
German-Thai: Longdo Dictionary
Konferenz(n) |die, pl. Konferenzen| การประชุม, งานสัมมนาทางวิชาการ เช่น Der Professor geht nächste Woche zu einer Konferenz in den Vereinigten Staaten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Konferenz {f} | Konferenzen {pl} | bei einer Konferenz seinconference | conferences | to sit in on a conference [Add to Longdo]
Konferenzgetränke eindeckento set up conference drinks [Add to Longdo]
Konferenzraum {m}; Sitzungszimmer {n}conference room [Add to Longdo]
Konferenzschaltung {f} (Telefon)conference circuit [Add to Longdo]
Konferenzschaltung {f} (Radio, TV)link-up; linkup [Add to Longdo]
Konferenzteilnehmer {m}conferee [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
会議[かいぎ, kaigi] Konferenz, Sitzung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Konferenz /kɔnfeːrɛnts/ 
   conference

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top