Search result for

killerwal

(53 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -killerwal-, *killerwal*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา killerwal มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *killerwal*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pride of the Paciferic and fadder to the shark, brodder to the piranicka, cousin to the killer whale and uncle to the octopussy.Stolz des Pazifikus und Vadder der Haie, Bruder der Piranikas, Cousin der Killerwale und Onkel des Krakerichs. Popeye (1980)
(splashing) (shouting)Achtung! Alle Polizeikräfte bitte sofort zum Killerwal-Becken! Go for It (1983)
(sirens wailing)Alle Polizeikräfte bitte sofort zum Killerwal-Becken! Go for It (1983)
i'm sorry... did you say i should get hair in the peanut butter, or i shouldn't?Das wird Brian gefallen. Sie haben... Die neuen Killerwale sind da. On the Road Again (1986)
We might, if you stop eating willie's dinner.Einerseits könnte ich einen Tapetenwechsel vertragen. Andererseits habe ich Angst vor Killerwal Shamu. Movin' Out (1988)
The dinosaur, I guess. A fair exchange for the eggs.Ich bin der Killerwal und ihr seid schiffbrüchige Kinder. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
It's a killer whale.Das ist ein KillerwalTanner's Island (1989)
Yeah.Ja, wir haben die Killerwale schon 3-mal gesehen. Mr. Sandman (1990)
Little Miss Toilet Mouth and Orchid, the Killer Whale.Miss Super-Schandmaul und Orca, den KillerwalAngie (1994)
Groups of computer codes are organized to represent each animal's name, verbs, modifiers and objects.Durch codierte Namen der Tiere und Befehle will man erforschen, wie KillerwalBy Any Other Name (1994)
Come on, he's my friend.Es ist ein Killerwal. Ach was. Er ist mein Freund. Free Willy 2: The Adventure Home (1995)
Hi, I'm Don Franklin, and behind me is one of the ocean's most magnificent animals, the Pseudorca, or the false killer whale.Hallo, ich bin Don Franklin, und hinter mir eines der faszinierendsten Meerestiere. Der Pseudo-Orka, oder falsche KillerwalLostland (1995)
A predator?Ein KillerwalMeltdown (1995)
An orca? Bigger than orca.- Größer als KillerwalMeltdown (1995)
You know, maybe that activity in the South Atlantic has stirred up a pod of killer whales.Vielleicht haben die Aktivitäten im Südatlantik Killerwale aufgescheucht. Meltdown (1995)
But he says it's not killer whales.Aber er sagt, es sind keine Killerwale. Meltdown (1995)
Imagine swimming along, and suddenly coming face to face with one of these guys, a 23-foot, 10,000-pound killer whale.Sie schwimmen und begegnen plötzlich einem solchen Burschen: 7 Meter lang, 10.000 Pfund schwer, ein KillerwalSomething in the Air (1995)
Killer whales are not actually whales at all, but dolphins.Killerwale sind eigentlich Delfine. Something in the Air (1995)
Preying mostly on fish and seals, killer whales find their prey with a type of sonar called echo location.Ihre Beute, Robben und Fische, finden Killerwale durch eine Art Sonar, Echoortung. Something in the Air (1995)
And watch out for those leopard seals and them killer whales.Und sei auf der Hut vor Seeleoparden. Und vor Killerwalen. Happy Feet (2006)
Crab on crab violence, a gang war between the mermen and the shark people, or maybe she wants to take us wild orca hunting.Krabben gegen Krabben Gewalt, ein Banden Krieg zwischen den Wassermenschen und dem Haivolk, oder vielleicht will sie uns auch auf eine Killerwaljagd mitnehemn. There Might Be Blood (2008)
Uh, same. Or a killer whale.Ähm, dasselbe, oder ein KillerwalRed Tide (2008)
Their frightening nickname, killer whale, derives from the fact that they are the only whales that kill other whales.Ihr furchterregender Spitzname, Killerwal, beruht darauf, dass sie die einzigen Wale sind, die andere Wale töten. Dolphins and Whales 3D: Tribes of the Ocean (2008)
It looked like a close-up of a killer whale being born.Es sah aus, wie die Nahaufnahme einer Geburt von einem KillerwalFloyd (2010)
♪ Come on, you might as well jumpKennst du dieses klassische Naturschauspiel, wenn ein Killerwal einen Seehund rumwirft? Route 66 (2011)
(LAUGHING) Wow, I just rode a killer Whale!Ich bin auf einem Killerwal geritten! Blackfish (2013)
We specialise in the care and display of killer whales.Wir sind auf die Pflege und Ausstellung von Killerwalen spezialisiert. Blackfish (2013)
These were the vicious killer whales that had 48 sharp teeth that would rip you to shreds if they got a chance.Die bösartigen Killerwale mit 48 scharfen Zähnen, die dich in Stücke reißen! Blackfish (2013)
I've spent a lot of time around killer whales, and they're always in charge.Ich verbringe viel Zeit mit Killerwalen. Sie bestimmen immer. Blackfish (2013)
FEMALE NARRATOR'. On November 4th, 1988, a killer whale at Sea World gave the performance of a lifetime.Am 4. November 1988 vollbrachte ein Killerwal in SeaWorld das Kunststück seines Lebens: Blackfish (2013)
First tonight, a six-ton killer whale has lived up to his name, killing an experienced trainer at SeaWorld, Orlando today.Heute machte ein Killerwal seinem Namen alle Ehre und tötete eine Trainerin im SeaWorld Orlando. Blackfish (2013)
"We gotta come up with a new plan." New tonight, SeaWorld has confirmed the killer whale pulled a woman into the water.SeaWorld bestätigt, dass der Killerwal die Frau ins Wasser zog. Blackfish (2013)
- At first, it was for the Orcas.- Das war wegen der Killerwale. Vandal (2013)
Unless an underwater cave collapsed on you or you came face to face with a killer whale, then you might find it extremely useful.Wenn eine Höhle über dir einstürzt oder ein Killerwal vor dir ist, wirst du es verstehen. Sirena's Secret (2013)
We might see a killer whale.Vielleicht sehen wir einen KillerwalWhat We Did on Our Holiday (2014)
It's like watching a killer whale at seaworld.Es ist wie einem Killerwal in SeaWorld zuzuschauen. Austin City Limits (2014)
You gonna use your crane, man? Maybe catch a beluga or Shamu?Oder willst du 'nen Killerwal rausziehen? Deepwater Horizon (2016)
Initially, we were going to be, uh, Kevin the Killer Whale and Tammy Turtle, but then we discovered that the killer whale is the natural enemy of the turtle.Wir wollten erst Kevin der Killerwal und Schildkröte Tammy sein. Doch der Killerwal ist der natürliche Feind der Schildkröte. -Ja. Mascots (2016)
At Whale World, families come together to admire the fine female form of the majestic killer whale.Bei Whale World können Familien die hübsche weibliche Form des Killerwals bewundern. BoJack Kills (2016)
Killer whale, that is.Wo ist der KillerwalBoJack Kills (2016)
- and it's not just the killer whales.Nicht nur die Killerwale. BoJack Kills (2016)
A real Jill Pill jail fail killer whale caper.Ein echtes, super-duper Killerwal-Abenteuer. BoJack Kills (2016)
the drivers would also need to be incredibly strong swimmers, like, just as an example, hot, sexy killer whales.Und um die Spaghetti rechtzeitig herauszusieben, müssten diese Fahrer auch richtig gute Schwimmer sein. Wie zum Beispiel superheiße Killerwale. That Went Well (2016)
You big killer whale with smoke spout.Du großer Killerwal mit Schornstein. Captains Courageous (1937)
That whale she have calf, huh?Der Killerwal hatte ein Baby, was? Captains Courageous (1937)
Perhaps you should remove the Key West pirate wreckers... who swarm those reefs like a school of killer whales.Vielleicht sollten Sie die Piratenschiffe in Key West entfernen, die die Riffe wie eine Gruppe Killerwale umschwärmen. Reap the Wild Wind (1942)
You did your major work applying game theory to the language of killer whales.Ihre Aufgabe war es also, Spielsysteme auf die Sprache von Killerwalen anzuwenden. Phase IV (1974)
- Killer whales!- Killerwale! The Island at the Top of the World (1974)
Possibly. But this is a killer whale.Sicher, aber das ist ein KillerwalJaws 2 (1978)
It's either a great white or another killer whale.Es ist entweder ein großer Weißer oder ein KillerwalJaws 2 (1978)

German-Thai: Longdo Dictionary
Killerwal(n) |der, pl. Killerwale| ปลาวาฬเพชฌฆาต ลำตัวมีสีขาวและดำสลับกัน มีครีบขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในทะเลน้ำเย็น
Image:

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schwertwal {m}; Orca {m}; Killerwal {m} [zool.]orca; killer whale; great killer whale; grampus; black fish (Orcinus orca) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top