ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kaffeepause

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kaffeepause-, *kaffeepause*
Possible hiragana form: かっふぇえぱうせ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา kaffeepause มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *kaffeepause*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like all the others, she takes her coffee break in the bistro across the street.Wie alle macht sie ihre Kaffeepause im Bistro um die Ecke. Irma la Douce (1963)
The boys probably went on their coffee break.- Die Jungs machen wohl gerade KaffeepauseOperation Herman (1965)
Don't they give you a coffee break?Habt ihr keine KaffeepauseBigger Than a Bread Box and Better Than a Genie (1966)
Erm... I was on my coffee break.Ich machte gerade KaffeepauseWhere No Man Has Gone Before (1966)
Bijou coffee break, everybody.Kurze KaffeepauseThe Deadly Affair (1967)
How can you take a coffee break at a time like this?Sie wollen jetzt eine Kaffeepause einlegen? Everybody Loves a Snowman (1967)
- Coffee break!- KaffeepauseHow to Succeed in Business Without Really Trying (1967)
Well, in as much as, uh, we seem to have passed inspection, may I suggest a well deserved automated coffee break?Nachdem die Inspektion zu unseren Gunsten ausfiel, schlage ich vor, wir machen eine verdiente KaffeepauseJudy Strikes Back (1968)
When's the coffee break?Wann ist denn KaffeepauseHot Millions (1968)
Can you take a coffee break?Machen Sie eine KaffeepauseLady in Cement (1968)
He's having his coffee now.Er macht gerade KaffeepauseMASH (1970)
And if she worked a six-hour day, give or take a couple of coffee breaks... corn breaks...Wenn sie sechs Stunden am Tag arbeiten würde, einschließlich ein paar Kaffeepausen... Körnerpausen... The Million Dollar Duck (1971)
I wouldn't be infringing' on your coffee break if I thought it was a nickel-and-dimer.Wenn ich das glauben würde, hätte ich Sie wohl kaum in Ihrer Kaffeepause gestört. The French Connection (1971)
Find it funny, do you?Und die Kaffeepause? War das ein Witz? Coup pour coup (1972)
On the way back... I had to stop four times for coffee.Auf der Rückfahrt hab' ich vier Kaffeepausen gemacht. To proxenio tis Annas (1972)
That's the chef. He's just on a little coffee break.Das ist der Koch, er macht nur eine kleine KaffeepauseCleopatra Jones (1973)
- Now smoking our coffee break. - No.Tschüs, KaffeepauseThe Olsen Gang Runs Amok (1973)
You interrupted my coffee.Du hast meine Kaffeepause gestört. McQ (1974)
Want to grab a cup of coffee?Eine KaffeepauseMan on the Roof (1976)
You know, Mama, sometimes when I'm out working on the newspaper, all the children are gone off to school, and I'll sort of go into the house to get an extra cup of coffee,Weißt du, Mama, manchmal, wenn ich draußen an einem Artikel schreibe und die Kinder in der Schule sind und ich für eine Kaffeepause ins Haus komme, John's Crossroad (1977)
When you stopped for coffee, I'd go in to see if you really existed.In der Kaffeepause schlich ich rein, um zu sehen, ob du noch da bist. Autumn Sonata (1978)
- Hang on a sec for some coffee.- Kurze KaffeepauseThe Concorde... Airport '79 (1979)
Think you could put together... a coffee break and a hot lunch... for tomorrow?Hi, Norma. Kannst du eine Kaffeepause und ein Mittagessen arrangieren? Für morgen? Dressed to Kill (1980)
Man, I never thought I'd get a coffee break.Ich dachte schon, ich bekomme keine KaffeepauseChopping Spree (1984)
Coffee break.KaffeepauseThe Three Faces of Emily (1984)
Coffee break!KaffeepauseRepo Man (1984)
No coffee breaks, no union hassles.Keine Kaffeepausen, kein Stress mit der Gewerkschaft. Runaway (1984)
And if I may say so, that schedule that Sally laid out... is well planned and fiscally sound.Und ohne Gewerkschaftszulagen. In ein paar Minuten gibt es eine KaffeepauseTen Wheel Trouble (1985)
Now, who the hell would steal or fence a cement truck?Die Kaffeepause ist fast vorbei. Made for Each Other (1985)
My dad's locked up somewhere and you guys take a coffee break.Mein Dad wird gefangen gehalten, und ihr macht eine KaffeepauseWar of Illusions (1985)
He's leaving, his coffee break.Er geht, seine KaffeepauseThe Color of Money (1986)
Looks like the coffee break's over.- Die Kaffeepause ist wohl vorbei. Maximum Overdrive (1986)
Isn't your coffee break over, sheriff?Ist Ihre Kaffeepause nicht vorbei, Sheriff? Psycho III (1986)
Coffee break.KaffeepauseSteele Hanging in There: Part 1 (1987)
Start with the single wood units and no coffee break garbage.Nummerieren und runtertragen und komm mir nicht mit KaffeepauseThe Bourne Identity (1988)
Highway Patrol breaks for coffee at 2:00.Die Cops haben um zwei KaffeepauseNight Hunger (1989)
Julio, your woman and your friend strongly suggests you take a short coffee break.Julio, deine Frau und Freundin legt dir nahe, eine kurze Kaffeepause zu machen. Ghost in the Machine (1990)
I didn't hear anybody say "coffee break, " Angel. Move it!Von Kaffeepause war aber keine Rede, Angel. Tough Boys (1990)
What, are you on a break?Hast du gerade Kaffeepause oder was? Hot Shots! (1991)
Not when we're about to get a coffee break.Nicht kurz vor einer KaffeepauseNoises Off... (1992)
Coffee break is over, fellows.Die Kaffeepause ist vorbei, Jungs! Arizona Dream (1993)
If you want to take a coffee break, there's a machine on the admin floor.Wenn Sie eine Kaffeepause brauchen, in der Verwaltung steht ein Automat. Sunday at the Hotel with George (1993)
Axel, you on a coffee break?Axel, machst du gerade KaffeepauseBeverly Hills Cop III (1994)
"Axel, are you on a coffee break?"Axel, machst du gerade KaffeepauseBeverly Hills Cop III (1994)
Coffee break!KaffeepauseDear God (1996)
Come, we take coffee break.Machen wir KaffeepauseDear God (1996)
- My coffee break.- In meiner KaffeepauseA Civil Action (1998)
Well, if our dinner date lasts as long as our coffee break, we wouldn't make it there till closing.Wenn unser Dinner genau so lange dauert wie unsere Kaffeepause, schaffen wir es nicht, bis die zumachen. Dream Sorcerer (1998)
- Having a cup of tea.- KaffeepauseTriangle (1998)
Coffee time!KaffeepauseTrue Crime (1999)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaffeepause(n) |die, pl. Kaffeepausen| ช่วงพักดื่มกาแฟ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaffeepause {f}coffee break [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top