ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

iron age

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -iron age-, *iron age*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Iron Age[N] ยุคเหล็ก (ยุคที่มนุษย์รู้จักใช้เหล็กทำเครื่องมือและอาวุธ)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iron ageยุคเหล็ก [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eisenzeit {f} [hist.] | vorrömische Eisenzeit {f} | frühe Eisenzeit | späte EisenzeitIron Age | pre-Roman iron age | early Iron Age | late Iron Age [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
金属器時代[きんぞくきじだい, kinzokukijidai] (n) Metal Age (i.e. the Bronze Age and the Iron Age) [Add to Longdo]
鉄器時代[てっきじだい, tekkijidai] (n) Iron Age [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Iron \I"ron\ ([imac]"[u^]rn), a. [AS. [imac]ren, [imac]sen. See
   {Iron}, n.]
   [1913 Webster]
   1. Of, or made of iron; consisting of iron; as, an iron bar,
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. Resembling iron in color; as, iron blackness.
    [1913 Webster]
 
   3. Like iron in hardness, strength, impenetrability, power of
    endurance, insensibility, etc.; as:
    (a) Rude; hard; harsh; severe.
      [1913 Webster]
 
         Iron years of wars and dangers.  --Rowe.
      [1913 Webster]
 
         Jove crushed the nations with an iron rod.
                          --Pope.
    (b) Firm; robust; enduring; as, an iron constitution.
    (c) Inflexible; unrelenting; as, an iron will.
    (d) Not to be broken; holding or binding fast; tenacious.
      "Him death's iron sleep oppressed." --Philips.
      [1913 Webster]
 
   Note: Iron is often used in composition, denoting made of
      iron, relating to iron, of or with iron; producing
      iron, etc.; resembling iron, literally or figuratively,
      in some of its properties or characteristics; as,
      iron-shod, iron-sheathed, iron-fisted, iron-framed,
      iron-handed, iron-hearted, iron foundry or
      iron-foundry.
      [1913 Webster]
 
   {Iron age}.
    (a) (Myth.) The age following the golden, silver, and
      bronze ages, and characterized by a general
      degeneration of talent and virtue, and of literary
      excellence. In Roman literature the Iron Age is
      commonly regarded as beginning after the taking of
      Rome by the Goths, A. D. 410.
    (b) (Arch[ae]ol.) That stage in the development of any
      people characterized by the use of iron implements in
      the place of the more cumbrous stone and bronze.
 
   {Iron cement}, a cement for joints, composed of cast-iron
    borings or filings, sal ammoniac, etc.
 
   {Iron clay} (Min.), a yellowish clay containing a large
    proportion of an ore of iron.
 
   {Iron cross}, a German, and before that Prussian, order of
    military merit; also, the decoration of the order.
 
   {Iron crown}, a golden crown set with jewels, belonging
    originally to the Lombard kings, and indicating the
    dominion of Italy. It was so called from containing a
    circle said to have been forged from one of the nails in
    the cross of Christ.
 
   {Iron flint} (Min.), an opaque, flintlike, ferruginous
    variety of quartz.
 
   {Iron founder}, a maker of iron castings.
 
   {Iron foundry}, the place where iron castings are made.
 
   {Iron furnace}, a furnace for reducing iron from the ore, or
    for melting iron for castings, etc.; a forge; a
    reverberatory; a bloomery.
 
   {Iron glance} (Min.), hematite.
 
   {Iron hat}, a headpiece of iron or steel, shaped like a hat
    with a broad brim, and used as armor during the Middle
    Ages.
 
   {Iron horse}, a locomotive engine. [Colloq.]
 
   {Iron liquor}, a solution of an iron salt, used as a mordant
    by dyers.
 
   {Iron man} (Cotton Manuf.), a name for the self-acting
    spinning mule.
 
   {Iron mold} or {Iron mould}, a yellow spot on cloth stained
    by rusty iron.
 
   {Iron ore} (Min.), any native compound of iron from which the
    metal may be profitably extracted. The principal ores are
    magnetite, hematite, siderite, limonite, G["o]thite,
    turgite, and the bog and clay iron ores.
 
   {Iron pyrites} (Min.), common pyrites, or pyrite. See
    {Pyrites}.
 
   {Iron sand}, an iron ore in grains, usually the magnetic iron
    ore, formerly used to sand paper after writing.
 
   {Iron scale}, the thin film which forms on the surface of
    wrought iron in the process of forging. It consists
    essentially of the magnetic oxide of iron, {Fe3O4}.
 
   {Iron works}, a furnace where iron is smelted, or a forge,
    rolling mill, or foundry, where it is made into heavy
    work, such as shafting, rails, cannon, merchant bar, etc.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Iron Age
   n 1: (archeology) the period following the Bronze Age;
      characterized by rapid spread of iron tools and weapons
   2: (classical mythology) the last and worst age of the world

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 Iron Age
  n.
 
   In the history of computing, 1961-1971 ? the formative era of commercial
   {mainframe} technology, when ferrite-core {dinosaur}s ruled the earth. The
   Iron Age began, ironically enough, with the delivery of the first
   minicomputer (the PDP-1) and ended with the introduction of the first
   commercial microprocessor (the Intel 4004) in 1971. See also {Stone Age};
   compare {elder days}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top