ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

instinctively

IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -instinctively-, *instinctively*, instinctive
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fish struggles instinctively against an almost formless antagonist.You're safe. He's gone. AII right? Deja Vu (2006)
Because you know instinctively what a dead giveaway it is.เพราะคุณรู้ด้วยสัญชาตญาณว่า คุณส่งอะไรออกไป 52 Pickup (2008)
Women instinctively know that.ผู้หญิงรู้ได้โดยสัญชาตญาณ Episode #1.5 (2010)
When we hear a human voice, we instinctively want to listen, in the hopes of understanding it.เมื่อเราได้ยินเสียงมนุษย์ สัญชาตญาณของเราต้องการที่จะได้ยิน ในความหวังที่จะเข้าใจมัน Kite Strings (2012)
Yeah, Angels instinctively know the names of every Prophet -- past, present, and future.ใช่ โดยสัญชาตญาณเทวทูตรู้จัก ชื่อของผู้พยากรณ์ทุกคน อดีต ปัจจุบัน และอนาคต A Little Slice of Kevin (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
instinctivelyAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
instinctivelyI'm instinctively bad with children and infants.
instinctivelyThe economist instinctively anticipated the current depression.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยสัญชาตญาณ(adv) instinctively, Syn. ตามสัญชาตญาณ, Example: พฤติการณ์ของมนุษย์ไม่ได้เป็นไปโดยสัญชาตญาณ แต่เป็นไปโดยมีระเบียบแบบแผน, Thai Definition: อย่างมีมาแต่กำเนิด, อย่างมีความรู้สึกและกระทำได้เองโดยไม่ต้องมีใครสั่งสอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยสัญชาตญาณ[dōi sanchāttayān] (adv) EN: instinctively  FR: par instinct ; instinctivement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INSTINCTIVELY IH2 N S T IH1 NG K T IH0 V L IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
instinctively (a) ˈɪnstˈɪŋktɪvliː (i1 n s t i1 ng k t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
我知らず;われ知らず;我しらず[われしらず, wareshirazu] (adv) involuntarily; instinctively; without realizing [Add to Longdo]
思わず[おもわず, omowazu] (adv) unintentionally; reflexively; spontaneously; involuntarily; instinctively; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Instinctively \In*stinc"tive*ly\, adv.
   In an instinctive manner; by force of instinct; by natural
   impulse.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 instinctively
   adv 1: as a matter of instinct; "he instinctively grabbed the
       knife"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top