ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

initiated

IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T AH0 D   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -initiated-, *initiated*, initiat, initiate
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the president must know that this attack was not initiated by the Soviet union.ประธานาธิบดีต้องรับทราบ ว่าการโจมตีครั้งนี้ สหภาพโซเวียตไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม Spies Like Us (1985)
We put a bulletin out and initiated a city-wide search.จากนั้นเราก็แจ้งให้ทั้งเมืองเริ่มค้นหา Ghost in the Shell (1995)
The first launch sequences will be initiated at 6:18 p.m.การยิงระลอกแรกเริ่มต้น เมื่อ 6 โมง 18 นาที Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
This is good, and the fact that you initiated it yourself, that's important.แบบนี้แหละดี ที่นายได้เริ่มด้วยตัวเองนะ นั่นสำคัญมาก โอเค เธอเป็นใคร? Just Like Heaven (2005)
The blast wave initiated here, hit the bulkhead and propagated fore and aft along the path of least resistance until it hits this access hatch.ห่วยแตก. ตรวจสอบรถตู้ และรถนั่งเอนกประสงค์ ที่ขึ้นทะเบียนในรัฐ เมื่อเร็ว ๆนี้ ทั้งรถเช่า หรือ ขาย, Deja Vu (2006)
IT'S INITIATED WHEN GLUTAMATE BINDS TO N.M.D.A.R...บลา บลา บลา... . Poison Ivy (2007)
He initiated the Madrasa charity investigation... that, uh, brought in forty-four...เขาเป็นคนเริ่มสืบสวน_BAR_ เรื่องกองทุนมาดราซา จนพบว่ามีการแอบหาทุน_BAR_ Rendition (2007)
My droid army has already initiated a rescue.กองทัพดรอยด์ของข้าได้เริ่ม ทำการช่วยเหลือลูกท่านแล้ว Star Wars: The Clone Wars (2008)
by my royal staff, and was initiated into the solemn mysteries of the ancient order of the deep.โดยเจ้าหน้าที่ชั้นสูงและได้รับการชักนำให้เข้าร่วม พิธีการอันลี้ลับโดยคำสั่งของความลึกล้ำอันเก่าแก่ Today Is the Day: Part 1 (2009)
Saber initiated a call to the usual recipient, Mr. Yanshu, in Beijing.ไม่. ฉันคือนักพันธ์ศาสตร์ สายลับซูเปอร์วิศวกร. G-Force (2009)
That bitch Debbie's actually getting herself initiated into that nasty pack of freaks.พาตัวเองไปแส่ กับฝูงนรกนั่น 9 Crimes (2010)
Debbie's getting initiated into Coot's pack, and she's addicted to V.เด็บบี้กำลังเริ่มไปเข้ากลุ่ม คูท และเธอกำลังเสพติด วี 9 Crimes (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินบวช[v.] (kinbūat) EN: be initiated into monkhood   

CMU English Pronouncing Dictionary
INITIATED IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T AH0 D
INITIATED IH2 N IH1 SH IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
initiated (v) ˈɪnˈɪʃɪɛɪtɪd (i1 n i1 sh i ei t i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
市民活動[しみんかつどう, shiminkatsudou] (n) civic activity; activities initiated by the citizens themselves [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
筆降ろし;筆おろし[ふでおろし, fudeoroshi] (n,vs) (1) first use of a new brush; (2) doing something for the first time; (3) young man's first sexual experience, esp. one initiated by an older woman [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Initiate \In*i"ti*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Initiated}; p. pr.
   & vb. n. {Initiating}.] [L. initiatus, p. p. of initiare to
   begin, fr. initium beginning. See {Initial}.]
   [1913 Webster]
   1. To introduce by a first act; to make a beginning with; to
    set afoot; to originate; to commence; to begin or enter
    upon.
    [1913 Webster]
 
       How are changes of this sort to be initiated? --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. To acquaint with the beginnings; to instruct in the
    rudiments or principles; to introduce.
    [1913 Webster]
 
       Providence would only initiate mankind into the
       useful knowledge of her treasures, leaving the rest
       to employ our industry.        --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
       To initiate his pupil into any part of learning, an
       ordinary skill in the governor is enough. --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. To introduce into a society or organization; to confer
    membership on; especially, to admit to a secret order with
    mysterious rites or ceremonies.
    [1913 Webster]
 
       The Athenians believed that he who was initiated and
       instructed in the mysteries would obtain celestial
       honor after death.          --Bp.
                          Warburton.
    [1913 Webster]
 
       He was initiated into half a dozen clubs before he
       was one and twenty.          --Spectator.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top