ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hindbrain

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hindbrain-, *hindbrain*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hindbrain(ไฮนดฺ'เบรน) n. สมองส่วนหลังซึ่งรวมสมองน้อย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hindbrain; rhombencephalonสมองส่วนท้าย, สมองส่วนหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hindbrainสมองส่วนท้าย, [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
後脳[こうのう, kounou] (n) rhombencephalon; hindbrain [Add to Longdo]
菱脳[りょうのう, ryounou] (n,adj-no) (See 後脳) rhombencephalon; hindbrain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hindbrain \Hind"brain`\, n. [Hind, adj. + brain.] (Anat.)
   The posterior of the three principal divisions of the brain,
   including the epencephalon and metencephalon. Sometimes
   restricted to the epencephalon only.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hindbrain
   n 1: the posterior portion of the brain including cerebellum and
      brainstem [syn: {hindbrain}, {rhombencephalon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top