Search result for

havanas

(59 entries)
(0.0125 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -havanas-, *havanas*, havana
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา havanas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *havanas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Havana[N] เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบา
Havana[N] บุหรี่ซิการ์ของคิวบา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
havana(ฮะแวน'นะ) เมืองท่าและเมืองหลวงของคิวบา,บุหรี่ซิการ์ของคิวบา

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The very same tactics that you used on all those counter-insurgency programs you ran from havana to kabul.วิธีเดียวกันกับที่คุณใช้ตอบโต้ในเวลาก่อจลาจล คุณวิ่งจาก ฮาวานา(คิวบา) ไป คาบูล(อัฟกานิสถาน) Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You take Self and go to Little Havana.นายไปกับเซลฟ์ที่ ลิตเติ้ล ฮาวานา The Mother Lode (2009)
One's in Little Havana.ที่แรกอยู่ใน ลิตเติ้ล ฮาวานา The Mother Lode (2009)
And who would be looking for Scylla at some run-down storefront church in Little Havana?และคนที่กำลังหาซิลล่า ที่ด้านหน้าโบสถ์ ในลิตเติลฮาวานา? The Mother Lode (2009)
Listen, we're a little outmanned down in Little Havana.พวกคุณอยู่ที่นี่. ฟังนะ พวกเรากำลังได้เปรียบ The Mother Lode (2009)
Oh, you threw your back out with a Havana hooker.คุณไปทำหลังคุณเจ็บกับแม่สาวนั่นสินะ Chuck Versus the Role Models (2010)
I was in Havana with Castro the whole time.ฉันอยู่ในฮาวาน่ากับแคสโตรตลอด Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
Uh, Havana room.เอ่อ จากห้องฮาวาน่า Beauty and the Beast (2010)
Havana room.ห้องฮาวาน่า Beauty and the Beast (2010)
Look, if you like cigars, Cher, or the circus, it's all about Havana.นี่ ถ้าคุณชอบ ซิการ์ แชร์ หรือละครสัตว์ล่ะก็ ที่ฮาวานาเลยล่ะ My Heart Will Go On (2011)
"an Irishman, and a Cuban on loan from some Havana mob family."เป็นคนไอริช และคิวบา ซึ่งทำหน้าที่ ทวงหนี้ให้กับตะกูลมาเฟีย" The Blue Butterfly (2012)
Speaking of which, this isn't Havana in the 1950s.พูดตามตรงก็คือ นี่ไม่ใช่Havanaในปี1950 All In (2012)
I mean, I had asked the guy from the bank and he thinks that the guy ran off with some girl that he met in Havana, like one of those sex vacations.ผมหมายถึง คนที่ธนาคาร มาบอกผม เขาคิดว่าหมอนั่น หนีตามผู้หญิงซักคน ที่เขาเจอที่ฮาวานา เหมือนคู่สวีทวันหยุดทั่วไป Pain & Gain (2013)
♪ The hottest spot north of Havana#ร้อนสุด ๆที่ตอนเหนือของฮาวาน่า# Guilty Pleasures (2013)
♪ The hottest spot north of Havana#จุดที่ร้อนสุด ๆ ทางตอนเหนือของฮาวาน่า# Guilty Pleasures (2013)
And there's also the sloop trade in Havana and Santo Domingo.และยังมีเรือใบแลกเปลี่ยนสินค้าในฮาวาน่า และซานโตโดมิงโก้ III. (2014)
This is Havana!นี่คือ ฮาวานา The Fate of the Furious (2017)
The successful fishermen were already in and had butchered their marlin out... ... carried them laid full-length across two planks to the fish house... ... where they waited for the ice truck to carry them to the market in Havana.ชาวประมงที่ประสบ ความสำเร็จ วันนั้นมีอยู่แล้วใน และเชือดมาร์ลินของพวกเขา ออก The Old Man and the Sea (1958)
"I can always come in on the glare off the lights from Havana. "ฉันมักจะสามารถมาใน ในแสงจ้าปิดไฟจากฮาวานาที่ The Old Man and the Sea (1958)
I wish I could see the lights of Havana.ฉันหวังว่าฉันจะได้เห็นแสงไฟ ของฮาวานา The Old Man and the Sea (1958)
That afternoon there was a party of tourists from Havana at a café.บ่ายวันนั้นมีงานปาร์ตี้ ของนักท่องเที่ยวจากฮาวานาที่ ร้านกาแฟ The Old Man and the Sea (1958)
Baby, please, I am not from Havana.ที่รักจ๋า ผมไม่ได้มาจากฮาวานานะ Blazing Saddles (1974)
Made in Havana, Cuba. Looking forward to a long and mutually prosperous association.เราจะร่วมงานกันด้วยดี Schindler's List (1993)
These are for you, sir. They're fresh from Havana.นี่ของคุณ สด ๆ จากฮาวาน่า Hotel Rwanda (2004)
He is rich. But if I give him a Cohiba cigar straight from Havana, Cuba...เขาก็รวยอยู่แล้ว แต่ถ้าผมให้ซิการ์โคฮิบ้า Hotel Rwanda (2004)
Because Oscar Prado, the pride of little Havana, was a fucking junkie.ก็เพราะ ออสการ์ พราโด ความภูมิใจของ ลิตเติ้ล ฮาวาน่า เป็นขี้ยาน่ะสิ Our Father (2008)
Capital, Havana.Hauptstadt HavanaThe Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Three months behind on the mortgage.Vor sechs Monaten kam vor einem Club in Little Havana ein Kerl zu mir... und gab mir einen Koffer. Er sagte: "Mit besten Empfehlungen von Mr. Calderone." Brother's Keeper (1984)
I've been working nights, so maybe three weeks. But he calls.Cheo aus Little HavanaStreetwise (1986)
Tomorrow night, I'm gonna be eating black beans and rice at the Ambassador Hotel in Havana while our tech team strips out every code and command sequence from the Looking Glass computer.Morgen Abend esse ich schwarze Bohnen und Reis im Ambassador Hotel in Havana, während sich unser Technikteam alle Codes und jede Kommandosequenz aus dem Looking-Glass-Computer holt. No Thanks for the Memory (1986)
A drop stash?St. Vincent's. Aids-Hospiz in Little HavanaGod's Work (1987)
He sure as hell isn't some freelancer from Little Havana... who just happened to have a cyanide capsule.Er ist kein Freizeitkurier aus Little Havana, der zufällig 'ne Zyankalikapsel dabeihatte. Heroes of the Revolution (1987)
- Have a Havana.- Hier, eine HavanaPromises to Keep (1987)
Everything from chain snatching to burglary and assault.Gehörten denselben Straßengangs in Little Havana an. Badge of Dishonor (1988)
We could grab some sun, take a dip, drink some Havana Club.Wir könnten in der Sonne liegen, baden... einen Havana Club trinken. The Firm (1993)
Stephanie, could we have two Havana Club, please?- Stephanie, zwei Havana Clubs, bitte. The Firm (1993)
We rendezvous with the Havana in two days.Wir treffen uns mit der Havana in 2 Tagen. Lessons (1993)
In Havana~ In HavanaThe Mask (1994)
I think that was the Che Guevara Monument in Havana.Ich glaube, das war das Che Guevara Monument in HavanaStan Down (2001)
Havana?HavanaMiami Vice (2006)
Havana.HavanaMiami Vice (2006)
- Suburbs outside Havana.- Vororte außerhalb des HavanaMiami Vice (2006)
- You went to Havana, Cuba?- Gingst du zu Havana, Kuba? Miami Vice (2006)
- No, Havana, Louisiana.- Nein, Havana, Louisiana. Miami Vice (2006)
I slept with him in Havana.Ich schlief in Havana mit ihm. Miami Vice (2006)
And from there, you can find your way to Havana.Und von dort, du kannst deinen Weg zu Havana finden. Miami Vice (2006)
So they introduced me to him. Cary Bates, another writer, and I spent two days sitting smoking Havana cigars with Mario in the conference room and talking about who Superman was.Cary Bates, eine andere Autorin, und ich, wir verbrachten 2 Tage mit Mario, Havana-Zigarren rauchend, im Konferenzraum und redeten darüber, wer Superman war. Look, Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (2006)
Remember that Cuban guy who wanted me to live with him in Havana?Weißt du noch, dieser Kubaner, der wollte, dass ich mit ihm nach Havana gehe? Strange Days (2006)
Jose Havanando.José Havanando. The Condemned (2007)
When I was 22, whenever I was really low on money, I would call my father and let him know that I was going to Havana.Als ich 22 war, immer wenn ich sehr wenig Geld hatte, habe ich meinen Vater angerufen und ihm ausgerichtet ich werde nach Havana gehen. For Those Who Think Young (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
HAVANA    HH AH0 V AE1 N AH0
HAVANA'S    HH AH0 V AE1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Havana    (n) (h @1 v a1 n @)
Havanas    (n) (h @1 v a1 n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哈瓦那[hā wǎ nà, ㄏㄚ ㄨㄚˇ ㄋㄚˋ, ] Havana (capital of Cuba), #32,477 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top