Search result for

government information

(5 entries)
(0.0621 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -government information-, *government information*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Government informationข้อมูลข่าวสารของราชการ [TU Subject Heading]
Government information agenciesหน่วยประชาสัมพันธ์ของรัฐ [TU Subject Heading]
Government Information Networkเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ
เครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ เป็นเครือข่ายที่เชื่อมต่อเครือข่ายสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ (multi-media) ของหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ระดับกระทรวง ทบวง จนถึงระดับกรมเพื่อรองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารของภาครัฐในระบบงานของราชการ และ/หรือการให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยเป็นเครือข่ายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย มั่นคงและเชื่อถือได้ [ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏใน http://203.113.25.35/gin/rationale.htm] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But you can pay me in government information.แต่พวกคุณสามารถจ่ายได้ จากเงินที่รัฐบาลให้พวกคุณ Clue (1985)
There's classified government information I've been trying to access but someone has been blocking me.เกิดอะไร ? มีการจัดแยกข้อมูลของรัฐบาล ผมพยายามจะเข้าไปดู... Deep Throat (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top