Search result for

geese

(26 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -geese-, *geese*
Possible hiragana form: げえせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
geese[N] ห่าน (คำนามพหูพจน์ของ goose)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
geese(กีส) n. พหูพจน์ของ goose

English-Thai: Nontri Dictionary
geese(n) pl ของ goose

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Geeseห่าน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
geese have had ...และ เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว Drag Me to Hell (2009)
Geese? - Yeah.- มีห่านด้วย You Don't Know Jack (2010)
He's gone too far. geese honking )เราต้องทำให้ได้จอห์น เค้าเลอะเทอะไปใหญ่แล้ว You Don't Know Jack (2010)
- Jack, jack, would you forget the geese?ซึ่งไม่รู้ว่าต้องชะลอไปนานแค่ไหน - ไปที่อื่นได้มั้ย You Don't Know Jack (2010)
geese honking )ไปที่อื่นไป ดูมันดันไปแอบหลังเรืออีก You Don't Know Jack (2010)
You haven't missed much - a pair of pink-footed geese and some redwings.เธอก็ไม่ได้พลาดอะไรมากหรอกนะ แค่ ห่านเท้าชมพู ปีกแดง.. The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
We've been chasing geese, boys.ดูเหมือนเราจะเดินไร้จุดหมายนะ.. Guadalcanal/Leckie (2010)
Well, you see, son, baby geese come from a little egg.เอาล่ะลูกชายข้า ทารกน้อยมาจากไข่ Kung Fu Panda 2 (2011)
You're worried about being embarrassed in front of girls but you're not by the cement geese on our porch.คุณกลัวขายหน้า เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ แต่คุณไม่อาย ที่มีห่านซีเมนต์หน้าบ้าน Spring Cleaning (2011)
¶ Wild geese that fly with the moon on their wings ¶#ห่านป่าโบยบิน# #ด้วยแสงจันทร์ฉายบนปีก# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ Wild geese that fly with the moon on their wings ¶#ห่านป่าโบยบิน# #ด้วยแสงจันทร์ฉายบนปีก# Extraordinary Merry Christmas (2011)
Woman could hunt geese with a rake.ผมไม่ค่อยเข้าใจ เพราะสำเนียงคุณ The Rhinitis Revelation (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
geeseAll his geese are swans.
geeseAll his geese are swans. [Proverb]

CMU English Pronouncing Dictionary
GEESE    G IY1 S
GEESEY    G IY1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
geese    (n) (g ii1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P) [Add to Longdo]
雁行[がんこう, gankou] (n,vs) the flight formation of geese; lining up shoulder to shoulder like flying geese; leading out [Add to Longdo]
鳥無き里の蝙蝠[とりなきさとのこうもり, torinakisatonokoumori] (exp) (id) You are a man among the geese when the gander is away [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Geese \Geese\ (g[=e]s), n.,
   pl. of {Goose}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Goose \Goose\ (g[=oo]s), n.; pl. {Geese} (g[=e]s). [OE. gos, AS.
   g[=o]s, pl. g[=e]s; akin to D. & G. gans, Icel. g[=a]s, Dan.
   gaas, Sw. g[*a]s, Russ. guse. OIr. geiss, L. anser, for
   hanser, Gr. chh`n, Skr. ha[.m]sa. [root]233. Cf. {Gander},
   {Gannet}, {Ganza}, {Gosling}.] (Zool.)
   [1913 Webster]
   1. Any large web-footen bird of the subfamily {Anserin[ae]},
    and belonging to {Anser}, {Branta}, {Chen}, and several
    allied genera. See {Anseres}.
    [1913 Webster]
 
   Note: The common domestic goose is believed to have been
      derived from the European graylag goose ({Anser
      anser}). The bean goose ({A. segetum}), the American
      wild or Canada goose ({Branta Canadensis}), and the
      bernicle goose ({Branta leucopsis}) are well known
      species. The American white or snow geese and the blue
      goose belong to the genus {Chen}. See {Bernicle},
      {Emperor goose}, under {Emperor}, {Snow goose}, {Wild
      goose}, {Brant}.
      [1913 Webster]
 
   2. Any large bird of other related families, resembling the
    common goose.
    [1913 Webster]
 
   Note: The Egyptian or fox goose ({Alopochen Aegyptiaca}) and
      the African spur-winged geese ({Plectropterus}) belong
      to the family {Plectropterid[ae]}. The Australian
      semipalmated goose ({Anseranas semipalmata}) and Cape
      Barren goose ({Cereopsis Nov[ae]-Hollandi[ae]}) are
      very different from northern geese, and each is made
      the type of a distinct family. Both are domesticated in
      Australia.
      [1913 Webster]
 
   3. A tailor's smoothing iron, so called from its handle,
    which resembles the neck of a goose.
    [1913 Webster]
 
   4. A silly creature; a simpleton.
    [1913 Webster]
 
   5. A game played with counters on a board divided into
    compartments, in some of which a goose was depicted.
    [1913 Webster]
 
       The pictures placed for ornament and use,
       The twelve good rules, the royal game of goose.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   {A wild goose chase}, an attempt to accomplish something
    impossible or unlikely of attainment.
 
   {Fen goose}. See under {Fen}.
 
   {Goose barnacle} (Zool.), any pedunculated barnacle of the
    genus {Anatifa} or {Lepas}; -- called also {duck
    barnacle}. See {Barnacle}, and {Cirripedia}.
 
   {Goose cap}, a silly person. [Obs.] --Beau. & .
 
   {Goose corn} (Bot.), a coarse kind of rush ({Juncus
    squarrosus}).
 
   {Goose feast}, Michaelmas. [Colloq. Eng.]
 
   {Goose grass}. (Bot.)
    (a) A plant of the genus {Galium} ({G. Aparine}), a
      favorite food of geese; -- called also {catchweed} and
      {cleavers}.
    (b) A species of knotgrass ({Polygonum aviculare}).
    (c) The annual spear grass ({Poa annua}).
 
   {Goose neck}, anything, as a rod of iron or a pipe, curved
    like the neck of a goose; specially (Naut.), an iron hook
    connecting a spar with a mast.
 
   {Goose quill}, a large feather or quill of a goose; also, a
    pen made from it.
 
   {Goose skin}. See {Goose flesh}, above.
 
   {Goose tongue} (Bot.), a composite plant ({Achillea
    ptarmica}), growing wild in the British islands.
 
   {Sea goose}. (Zool.) See {Phalarope}.
 
   {Solan goose}. (Zool.) See {Gannet}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top