ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gedankenlosigkeit

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gedankenlosigkeit-, *gedankenlosigkeit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
German-Thai: Longdo Dictionary
Gedankenlosigkeit(n) |die, nur Sg.| การไม่ได้คิด, การไม่ทันได้คิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gedankenlosigkeit {f}thoughtlessness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The holy sIackness of art.Ihre heilige Gedankenlosigkeit. Shame (1968)
They smash things up and retreat into their money, or vast carelessness, or whatever it is that keeps them together, leaving other people to clean up the mess.Sie zerschlagen alles, flüchten sich in ihr Geld, ihre enorme Gedankenlosigkeit oder was Sie sonst zusammenhält, den Aufwasch dürfen andere für sie besorgen. The Great Gatsby (1974)
Because of your thoughtlessness, I have to go all the way uptown to replace those chemicals, and they're very expensive.Wegen deiner Gedankenlosigkeit muss ich nun in die Stadt, um neue Chemikalien zu kaufen, und die sind ziemlich teuer. Pretty Baby (1978)
At 0800 hours, prisoner Murphy,... ..through carelessness on his part, was found dead in vent shaft 17.Um 8 Uhr wurde der Gefangene Murphy,... ..durch Gedankenlosigkeit seinerseits, tot im Lüftungsschacht 17 aufgefunden. Alien³ (1992)
I do truly believe that his worst vice is thoughtlessness.Ich glaube, seine Gedankenlosigkeit ist sein schlimmstes Laster. Episode #1.2 (1996)
Never underestimate the thoughtlessness of the three-legged gender.Unterschätz nie die Gedankenlosigkeit des dreibeinigen Geschlechts. Female Trouble (2001)
In a moment of thoughtlessness... I showed the symbol to some other men... and I'm not sure that they were trustworthy.In einem Augenblick der Gedankenlosigkeit habe ich das Symbol auch anderen gezeigt, die helfen wollten, weiß aber nicht, ob sie vertrauenswürdig waren. J. Edgar (2011)
Not even 1000 lashes would be enough to make you understand the seriousness of your behaviour... Your superficiality in dealing with your duties is an insult to my patienoe.Deine Gedankenlosigkeit in der Erfüllung deiner Aufträge, das ist eine freche Nichtachtung für die unendliche Geduld, die ich mit dir hatte und die ich dir nun entziehen werde. Adam Chaplin (2011)
"It was sheer thoughtlessness. Something by no means identical with stupidity... that predisposed him to become... one of the greatest criminals of the 20th century."Es war reine Gedankenlosigkeit, etwas, das keineswegs identisch ist mit Dummheit, die ihn prädestinierte, einer der größten Verbrecher des 20. Jahrhunderts zu werden. Hannah Arendt (2012)
Were it up to me, these boys would be sent down for moral vacuity and unspeakable thoughtlessness.Ich hätte diese Jungen verwiesen. Wegen fehlender Moral und unsagbarer Gedankenlosigkeit. The Riot Club (2014)
My thoughtlessness...Meine Gedankenlosigkeit. Closer Than Sisters (2014)
How is your mindfulness right now?Wie ist gerade deine Gedankenlosigkeit? End of Watch (2014)
Being so thoughtless and selfish.Meine Gedankenlosigkeit und Selbstsucht. Pendant (2015)
The jurors of our sovereign lord present that you did commit certain crimes of cowardice, thoughtlessness, and abdication of your sacred duties as a Witness.Die Geschworenen unseres obersten Herrn unterbreiten, dass Ihr bestimmte Verbrechen der Feigheit, Gedankenlosigkeit und Abdankung Eurer heiligen Pflicht als Zeugen begangen habt. The People v. Ichabod Crane (2017)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Gedankenlosigkeit /gədaŋkənloːziçkait/ 
   thoughtlessness

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top