Search result for

gebrauchtwagen

(55 entries)
(0.2458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gebrauchtwagen-, *gebrauchtwagen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gebrauchtwagen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gebrauchtwagen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy, I'm so tired of lookin' at the guts of secondhand cars... I could spit grease.Oh Mann, ich hab's so satt, in die Innereien dieser Gebrauchtwagen zu starren, ich könnte Motorenöl kotzen. The Blob (1958)
I've been on a used-car lot all morning, picking out a reasonably priced car.Ich verbrachte den ganzen Morgen mit der Auswahl eines Gebrauchtwagens. Houseboat (1958)
I'll get my used cars somewhere else.Ich bekomme meine Gebrauchtwagen auch woanders! Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
Second hand cars, spare parts.Gebrauchtwagen und Ersatzteile. Das Mädchen mit den Katzenaugen (1958)
One thing people never ought to be when they're buying used cars and that's in a hurry.Eines sollten die Leute nie sein, wenn sie Gebrauchtwagen kaufen: in Eile sein. Psycho (1960)
You sleep with her sister.Ehebrecher. Gebrauchtwagenhändler. Le Trou (1960)
This, in the parlance of the 20th century, is a used car lot- a graveyard of active ghosts who, by virtue of some exceptional salesmanship and an indian rubber stretching of the truth, remain as commodities in a world that, by rights,Im Jargon des 20. Jahrhunderts nennt man das einen Gebrauchtwagenhandel. Ein Friedhof lebendiger Geister, die aufgrund bemerkenswerter Verkaufskünste und der dehnbaren Wahrheit eines Gummibaums als Handelsware in einer Welt zurückgeblieben sind, die sie schon vor Generationen hätten verlassen sollen. Back There (1961)
Wait, Ι have 200 windows to seΙΙ 95 doors of aΙΙ types, 30 firepΙaces pΙus 1 50 second-hand cars in perfect condition.Halten Sie sich fest. dann habe ich noch 200 Fenster zu verkaufen, ... 95 Türen in allen Ausführungen, 30 Kamine jeder Größe plus 150 Gebrauchtwagen in bestem Zustand. Muriel, or the Time of Return (1963)
The Fishers on Maple St. Got a new car today. Only it's 2nd hand.Die Fishers haben heute ihr neues Auto gekriegt, einen GebrauchtwagenSend Me No Flowers (1964)
We got a safecracker here? Not a chance, Chief. We got mechanics and pool hustlers and used car salesmen, but no safecrackers.Wir haben einen Mechaniker, Pool-Spieler, Gebrauchtwagenhändler, aber keinen Safe-Knacker. The Safecracker Suite (1966)
Jeannie, get going, will you? They're coming. Go on.Dann sagte ich, mein Vater war Gebrauchtwagenhändler in Chicago. My Master, the Pirate (1967)
A honk from a greasy, pimply-faced youth sitting at the wheel of a big second-hand car.Ein Hupen von einem fettigen, pickligen Kerl, der in einem dicken Gebrauchtwagen sitzt. Kes (1969)
Boy, you could sell used cars anytime you want to.Mann, Sie könnten jederzeit Gebrauchtwagen verkaufen. One Army at a Time (1970)
I just bought it brand-new from the used-car lot!Ich habe es ganz neu vom Gebrauchtwagenhändler gekauft! Five Easy Pieces (1970)
The finest values you'll get in the entire country.Die besten Gebrauchtwagen im ganzen Land. Willy Wonka & the Chocolate Factory (1971)
I hear that she's a well-scrubbed blonde with all the sex appeal of a second-hand jeep.Wie ich hörte, ist sie eine aufgeputzte Blondine mit dem Sexappeal eines Gebrauchtwagens. Sleuth (1972)
Did you think you were following some second-hand car dealer?Sie sind keinem Gebrauchtwagenhändler gefolgt! Scorpio (1973)
Then Fat Boy's gonna take you to that great big used car lot in the sky.Dann fährt Fat Boy mit dir in den großen Gebrauchtwagenhimmel. Lenny (1974)
Has a nickel-and-dime car lot at Madison.Hat einen Gebrauchtwagenhandel. Lady Blue (1975)
They sell second-hand automobiles.Verkaufen GebrauchtwagenThe Prophecy (1975)
Oh, I'm just going to the Jarvis Used Car Lot to take care of some ads after school today.Ich gehe nur nach der Schule heute wegen einiger Anzeigen zu Jarvis-GebrauchtwagenThe Ferris Wheel (1977)
$5 off any of your used cars on your lot with this ad.$5 Rabatt auf jeden Ihrer Gebrauchtwagen bei Vorlage dieser Anzeige. The Go-Getter (1977)
It's one of Mr. Jarvis' used cars.Es ist einer von Mr. Jarvis' GebrauchtwagenThe Go-Getter (1977)
I'm gonna be working as a car salesman for Jarvis' used car lot.Ich arbeite als Autoverkäufer für Jarvis' Gebrauchtwagenhandel. The Go-Getter (1977)
Hey, how do you like this ad over here for the Jarvis Used Car Lot?He, wie findest du dieses Inserat von Jarvis GebrauchtwagenThe Inferno (1977)
It's all right, if you like used car ads.Nicht übel für Gebrauchtwageninserate. The Inferno (1977)
Darlene can get the keys to her daddy's used cars on his car lot.Darlene hat die Schlüssel zu ihres Papas Gebrauchtwagen auf dem Platz. The Inferno (1977)
Maurice wants to buy a used car.Maurice will einen Gebrauchtwagen kaufen. A Simple Story (1978)
Seduce the camera... come on down to new deal used cars... come on down and leave it to us.Da werden einem ja die hände feucht... ein besuch bei dem new deal gebrauchtwagenhandel... überzeugen sie sich von unserem angebot. Used Cars (1980)
Folks! Here at new deal used cars we are stripping away inflation!Der new deal gebrauchtwagenmarkt lädt euch ein! Used Cars (1980)
Behind me is the automobile business at its absolute worst.Hinter mir hat das gebrauchtwagengeschäft seinen absoluten tiefpunkt erreicht. Used Cars (1980)
This is roy I. Fuchs, pre-owned automobiles.Hier spricht roy l. Fuchs, gebrauchtwagenhändler. Used Cars (1980)
Jesus christ... yessir, so remember, friends, that's new deal used cars.Wie du's verdienst, du hund! So werden wir mit dem preiswucher fertig im new deal gebrauchtwagenmarkt. Used Cars (1980)
New deal used cars. So you all come on down!Im new deal gebrauchtwagenhandel! Used Cars (1980)
I'm the owner of the new deal car lot.Eigentümerin einer gebrauchtwagenhandlung. Used Cars (1980)
This calls for a toast... to the man who in two hours will be the biggest car dealer in the southwest.Das müssen wir begießen... auf den mann, der bald der größte gebrauchtwagenhändler des südwestens ist. Used Cars (1980)
There's a whole shitload of used cars headed this way. You care about that?Da ist 'ne ganze flotte von gebrauchtwagen nach hier unterwegs. Used Cars (1980)
Two thirty... whose idea was it, going out to this used car lot?Halb drei. Wer hatte die idee zu diesem gebrauchtwagengelände rauszufahren? Used Cars (1980)
You can have the biggest dealership in the southwest.Das günstigste gebrauchtwagengelände im ganzen südwesten. Used Cars (1980)
Hey. You wanna buy one of Chief's previously owned personal automobiles?Wollen Sie einen Gebrauchtwagen von Chief's? Goliath: Part 1 (1983)
They own a used car lot in the Valley.- Sie verkaufen Gebrauchtwagen im Tal. Steele's Gold (1983)
Now we're reduced to hustling used LTDs.Heute werden wir nur noch auf Gebrauchtwagen reduziert. Steele's Gold (1983)
I feel like I got a great break on a used car.Es ist, als ob ich Glück mit einem Gebrauchtwagen habe. The Big Chill (1983)
"Used-car salesman. ""Gebrauchtwagenhändler." Gorky Park (1983)
Me selling used cars.Ich verkaufe GebrauchtwagenChopping Spree (1984)
Yeah, I wouldn't want to buy no used car from that fool.Ich würde dem Deppen keinen Gebrauchtwagen abkaufen wollen. Chopping Spree (1984)
Hiding my van with a bunch of used cars that night.Meinen LKW zwischen den Gebrauchtwagen zu verstecken. The Battle of Bel Air (1984)
- Everything I know about selling used cars in Oxnard.Alles über den Verkauf von Gebrauchtwagen in Oxnard. Second Base Steele (1984)
We are to go to Liberty Larry's used-car lot.Wir sollen zum Gebrauchtwagenhandel Liberty Larry's. Lost and Found (1984)
I'll bet you're a used car salesman.Ou bist bestimmt Gebrauchtwagenhändler. Repo Man (1984)

German-Thai: Longdo Dictionary
Gebrauchtwagen(n) |der, pl. Gebrauchtwagen| รถที่ใช้แล้ว, รถมือสอง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebrauchtwagen {m} | Gebrauchtwagen {pl}used car | used cars [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Gebrauchtwagen [gəbrauxtvaːgən] (n) , pl.
     used car; used cars
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top