Search result for

garnet

(27 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garnet-, *garnet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garnet[N] โกเมน, See also: พลอยแดง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garnet(การ์'นิท) n. โกเมน,แร่โกเมน,สีแดงเข้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
garnet(n) แก้วโกเมน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
garnetการ์เนต, โกเมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garnet การ์เนต หรือ โกเมน
แหล่ง - พบที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ส่วนที่เกิดอยู่กับหินแปรชนิดหินไนส์ หินชีสต์หรือในหินแกรนิต พบเกือบทุกจังหวัด ภาคเหนือพบที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เชียงราย ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลงไปทางใต้พบทุกจังหวัด ทางภาคตะออกพบที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ประโยชน์ - เป็นรัตนชาติที่มีราคาไม่สูงนัก ประโยชน์อย่างอื่น คือ ใช้ทำเป็นหินขัด และกระดาษทราย เพราะเหตุที่มีความแข็งสูง [สิ่งแวดล้อม]
garnetการ์เนต, โกเมน, แร่ชนิดหนึ่งมักเกิดเป็นผลึกเดี่ยว ๆ มีทั้งขนาดเล็กและใหญ่  ความถ่วงจำเพาะมีค่าระหว่าง 3.5-4.3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธาตุที่เป็นองค์ประกอบ  ส่วนใหญ่ใช้เป็นรัตนชาติมีสีต่าง ๆ ได้แก่ สีแดง น้ำตาล เหลือง เขียว ขาว และดำ ที่พบมากเป็นการ์เนตสีแดง เรียกว่า โกเมน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just entry-level beryls and garnets, one passable black tourmaline.แค่การจดบันทึกระดับแร่เบอรีล และพลอยโกเมน มีชิ้นหนึ่งที่เป็นแบล็คทัวร์มาลีนหลากหลายสี Hermanos (2011)
I'm holding 20 million worth of blue garnets in my hand.ฉันกำลังถือโกเมนมูลค่า 20ล้านในมือ The High Road (2012)
Garnet said she'd loan it to us.การ์เน็ทบอกว่าจะให้เรายืม Return to Oz (1985)
Garnet. That's charity, Em.การ์เน็ท เหมือนกันการทำทานนะแอม Return to Oz (1985)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกเมน[N] garnet, See also: almandine garnet, Example: อำเภอบ่อไร่ห่างจากตัวเมืองตราดประมาณ 65 กิโลเมตร เป็นแหล่งผลิตพลอยแดงและโกเมนของภาคตะวันออก, Thai definition: พลอยสีแดงเข้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกเมน[n.] (kōmēn) EN: garnet   FR: grenat [m]
นกแต้วแล้วแดงมลายู[n. exp.] (nok taēolaēo daēng Malāyū) EN: Garnet Pitta   FR: Brève grenadine [f]
พลอยสีแดงเข้ม[n. exp.] (phløi sī daēng khem) EN: garnet   

CMU English Pronouncing Dictionary
GARNET    G AA1 R N AH0 T
GARNETT    G AA1 R N EH0 T
GARNETTE    G AA0 R N EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garnet    (n) (g aa1 n i t)
garnets    (n) (g aa1 n i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granatschleifleinen {n}garnet cloth [Add to Longdo]
Granatpitta [ornith.]Garnet Pitta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガーネット[, ga-netto] (n) garnet [Add to Longdo]
石榴石;ザクロ石[ざくろいし(石榴石);ザクロいし(ザクロ石), zakuroishi ( sekiryuu ishi ); zakuro ishi ( zakuro ishi )] (n) garnet [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石榴石[shí liu shí, ㄕˊ ㄌㄧㄡ˙ ㄕˊ, ] garnet (red gemstone Mg3Al2Si3O12) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garnet \Gar"net\, n. [OE. gernet, grenat, OF. grenet,grenat, F.
   grenat, LL. granatus, fr. L. granatum pomegranate, granatus
   having many grains or seeds, fr. granum grain, seed. So
   called from its resemblance in color and shape to the grains
   or seeds of the pomegranate. See {Grain}, and cf. {Grenade},
   {Pomegranate}.] (Min.)
   A mineral having many varieties differing in color and in
   their constituents, but with the same crystallization
   (isometric), and conforming to the same general chemical
   formula. The commonest color is red, the luster is vitreous,
   and the hardness greater than that of quartz. The
   dodecahedron and trapezohedron are the common forms.
   [1913 Webster]
 
   Note: There are also white, green, yellow, brown, and black
      varieties. The garnet is a silicate, the bases being
      aluminia lime (grossularite, essonite, or cinnamon
      stone), or aluminia magnesia (pyrope), or aluminia iron
      (almandine), or aluminia manganese (spessartite), or
      iron lime (common garnet, melanite, allochroite), or
      chromium lime (ouvarovite, color emerald green). The
      transparent red varieties are used as gems. The garnet
      was, in part, the carbuncle of the ancients. Garnet is
      a very common mineral in gneiss and mica slate.
      [1913 Webster]
 
   {Garnet berry} (Bot.), the red currant; -- so called from its
    transparent red color.
 
   {Garnet brown} (Chem.), an artificial dyestuff, produced as
    an explosive brown crystalline substance with a green or
    golden luster. It consists of the potassium salt of a
    complex cyanogen derivative of picric acid.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garnet \Gar"net\, n. [Etymol. unknown.] (Naut.)
   A tackle for hoisting cargo in or out.
   [1913 Webster]
 
   {Clew garnet}. See under {Clew}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garnet
   n 1: any of a group of hard glassy minerals (silicates of
      various metals) used as gemstones and as an abrasive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top