ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fachoberschule

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fachoberschule-, *fachoberschule*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา fachoberschule มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *fachoberschule*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How's Bernard doing at the technical college?Kommt Bernard auf der Fachoberschule klar? The Clockmaker of St. Paul (1974)
What would've he have done after technical college?Die Fachoberschule... Was hätte er danach gemacht? The Clockmaker of St. Paul (1974)
We believe it's better if you go to a technical or vocational school.Du gehst besser an ein Technikum oder eine FachoberschulePrivate Lessons (2008)
- The vocational school.FachoberschulePrivate Lessons (2008)
I failed, they won't even hold me back. I have to go to the vocational school.Ich kann nicht mal wiederholen, muss auf die FachoberschulePrivate Lessons (2008)
Well, you've heard all kinds of things.(Fachoberschule) Nun, Sie haben sich schon einiges darüber gehört. Pilot (2009)
We advise orient a technical college.Wir raten Ihnen daher, ihn auf eine Fachoberschule zu geben. My Worst Nightmare (2011)
What about college, technical school?Und College, FachoberschuleAway (2016)
I thought technical school would be dumb, but I actually really like it.Ich dachte, die Fachoberschule wäre doof, aber ich finde es da gut. Antarctica (2017)
His name is Evan, and he goes to tech school.Er heißt Evan und geht auf die FachoberschuleJulia Says (2017)

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top