ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

furrowed

F ER1 OW0 D   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -furrowed-, *furrowed*, furrow, furrowe
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
furrowed tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
furrowed; channelled; groovedเป็นร่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forever of furrowed brow and pressing concern.เสมอหน้ามุ่ย โดยการกดกังวล Victory (2013)
See that furrowed brow, lips pursed, hand on her hip, this is what I like to call "Loopy Quinn."เห็นคิ้วย่นนั่นไหม ปากที่เม้ม วางมือบนสะโพก นี่แหละสิ่งที่เรียกว่า "วัฏจักรควินน์" Thanksgiving (2012)
I barely know the man, absent furrowed brow.ฉันเพิ่งจะรู้ว่าชายคนนั้น คิ้วขมวดขาด Monsters (2012)
What's all the furrowed brows?แล้วทำไมถึงหน้านิ่วคิ้วขมวดกันล่ะ? Isobel (2010)
Plenty of furrowed brows amongst the all-stars of Real Madrid, and in this bumper crowd at the Bernabeu.นักเตะในทีมรวมดาราอย่างรีลมาดริด เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้ว กองเชียร์ในสนามเบอร์นาบิวแห่งนี้ ก็มีสีหน้าไม่ต่างกัน Goal II: Living the Dream (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
FURROWED    F ER1 OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furrowed    (v) fˈʌroud (f uh1 r ou d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furrow \Fur"row\, v. t. [imp. & p. p. {Furrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Furrowing}.] [From {Furrow}, n.; cf. AS. fyrian.]
   1. To cut a furrow in; to make furrows in; to plow; as, to
    furrow the ground or sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with channels or with wrinkles.
    [1913 Webster]
 
       Thou canst help time to furrow me with age. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fair cheeks were furrowed with hot tears. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furrowed
   adj 1: having long narrow shallow depressions (as grooves or
       wrinkles) in the surface; "furrowed fields"; "his
       furrowed face lit by a warming smile" [syn: {furrowed},
       {rugged}] [ant: {unfurrowed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top