ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-furrowed-

F ER1 OW0 D   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: furrowed, *furrowed*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Plenty of furrowed brows amongst the all-stars of Real Madrid, and in this bumper crowd at the Bernabeu.นักเตะในทีมรวมดาราอย่างรีลมาดริด เริ่มมีสีหน้าไม่สู้ดีแล้ว กองเชียร์ในสนามเบอร์นาบิวแห่งนี้ ก็มีสีหน้าไม่ต่างกัน Goal II: Living the Dream (2007)
What's all the furrowed brows?แล้วทำไมถึงหน้านิ่วคิ้วขมวดกันล่ะ? Isobel (2010)
I barely know the man, absent furrowed brow.ฉันเพิ่งจะรู้ว่าชายคนนั้น คิ้วขมวดขาด Monsters (2012)
See that furrowed brow, lips pursed, hand on her hip, this is what I like to call "Loopy Quinn."เห็นคิ้วย่นนั่นไหม ปากที่เม้ม วางมือบนสะโพก นี่แหละสิ่งที่เรียกว่า "วัฏจักรควินน์" Thanksgiving (2012)
Forever of furrowed brow and pressing concern.เสมอหน้ามุ่ย โดยการกดกังวล Victory (2013)
Your brow is furrowed.คุณขมวดคิ้วอยู่ Red Velvet Cupcakes (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
FURROWED    F ER1 OW0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
furrowed    (v) fˈʌroud (f uh1 r ou d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Furrow \Fur"row\, v. t. [imp. & p. p. {Furrowed}; p. pr. & vb.
   n. {Furrowing}.] [From {Furrow}, n.; cf. AS. fyrian.]
   1. To cut a furrow in; to make furrows in; to plow; as, to
    furrow the ground or sea. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To mark with channels or with wrinkles.
    [1913 Webster]
 
       Thou canst help time to furrow me with age. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Fair cheeks were furrowed with hot tears. --Byron.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 furrowed
   adj 1: having long narrow shallow depressions (as grooves or
       wrinkles) in the surface; "furrowed fields"; "his
       furrowed face lit by a warming smile" [syn: {furrowed},
       {rugged}] [ant: {unfurrowed}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top