Search result for

falsely

(29 entries)
(0.0866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -falsely-, *falsely*, false
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
falsely[ADV] อย่างอวดอ้าง, See also: อย่างไม่ซื่อตรง, อย่างอวดอ้าง, อย่างทุจริต, Syn. deceitfully, treacherously, Ant. justly, honorably

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Falsely Highสูงผิดความจริง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mom falsely accused him of statutory rape,แม่ใส่ร้ายเค้าว่าพรากผู้เยาว์ The Townie (2010)
Why? Did someone falsely enter your name, or something like that?อาจมีบางคนลงทะเบียนโดยใช้ชื่อเธอก็ได้ Episode #1.3 (2010)
Wire transfer from your account to Joanna Webster's, phone records with Joanna Webster prior to her testimony, and an affidavit stating you paid Ms. Webster to falsely testify.เงินโอนจากบัญชีของคุณ ไปที่บัญชีของโจแอนนา เว็บสเตอร์ บันทึกการโทรของโจแอนนา เว็บสเตอร์ เรื่องการขึ้นให้การ Pilot (2011)
A lot of them are falsely accused.พวกเขาถูกใส่ร้าย The Front Line (2011)
Like no one's ever had reason to falsely confess?- กว่าอะไร - มูลสแลชเชอร์ Bylaw (2011)
Falsely. You deduced he'd never met her.ซึ่งมันไม่จริง คุณสรุปออกมาว่าเขาไม่เคยเจอเธอ The Company (2012)
I would dream about falsely accusing my dad.ก็ฝันอีกเรื่องที่พ่อโดนกล่าวหา Mona-Mania (2013)
Because her organization is dedicated to helping the falsely convicted appeal their unjust verdicts.เพราะว่าองค์กรของเธอ นั้นอุทิศตัว เพื่อช่วยเหลือคนที่ถูกใส่ร้าย จากคำสินของลูกขุน Power (2013)
To be falsely accused is a gut-ripping experience.จะถูกกล่าวหาว่าทุจริตมันเป็นประสบการณ์ที่สำคัญ Power (2013)
- Falsely accused.กับตัวซวยนั่น Confession (2013)
She was falsely accused of a crime she has nothing to do with.เธอถูกกล่าวหาเลื่อนลอย ในอาชญากรรมที่เธอไม่ได้ทำอะไร Nothing But Blue Skies (2014)
His great-grandfather falsely accused my mother's uncle Barry of stealing a horse.ปู่ทวดของเขาเป็นจำเลยในความผิด ทำร้ายแม่ของลุงแบรี่ ข้อหาขโมยม้า The Blind Fortune Teller (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
falselyI was falsely accused.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้ตู่[V] be apt to make false claims, See also: falsely claim as one's own, Syn. ขี้ตู่กลางนา, Example: ท่านคงไปฟังมาจากใครหรืออ่านของใคร แล้วมาขี้ตู่เอาว่าเป็นของผม, Thai definition: ชอบทึกทักเอาเป็นของตัว
หลอกๆ[ADV] falsely, See also: not for real, Syn. หลอก, ไม่จริงจัง, เล่นๆ, Example: ตอนนี้เป็นการเผาศพหลอก ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ตู่[v.] (khītū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own   FR: s'approprier indûment
ตู่[v.] (tū) EN: claim ownership without a justification ; falsely claim as one's own   FR: s'approprier sans preuve

CMU English Pronouncing Dictionary
FALSELY    F AO1 L S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
falsely    (a) (f oo1 l s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偽り語る[いつわりかたる, itsuwarikataru] (v5r) to speak falsely [Add to Longdo]
偽り誓う[いつわりちかう, itsuwarichikau] (v5u) to swear falsely [Add to Longdo]
似て非なる[にてひなる, nitehinaru] (exp) falsely similar; counterfeit [Add to Longdo]
濡れ衣を着せる[ぬれぎぬをきせる, nureginuwokiseru] (exp,v1) to frame; to falsely accuse of a crime [Add to Longdo]
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization [Add to Longdo]
誣いる[しいる, shiiru] (v1,vt) to slander; to accuse falsely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Falsely \False"ly\, adv.
   In a false manner; erroneously; not truly; perfidiously or
   treacherously. "O falsely, falsely murdered." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Oppositions of science, falsely so called. --1 Tim. vi.
                          20.
   [1913 Webster]
 
      Will ye steal, murder . . . and swear falsely ? --Jer.
                          vii. 9.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 falsely
   adv 1: in an insincerely false manner; "a seduction on my part
       would land us with the necessity to rise, bathe and
       dress, chat falsely about this and that, and emerge into
       the rest of the evening as though nothing had happened"
   2: in an incorrect manner; "to credit Lister with the first
     formulation of the basic principle of stratigraphy would be
     to bestow credit falsely" [syn: {falsely}, {incorrectly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top