ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

epicondyle

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -epicondyle-, *epicondyle*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Epicondyleลักษณะเป็นปุ่มขนาดเล็ก [การแพทย์]
Epicondyle, Externalปุ่มกระดูกใต้ผิวหนังทำให้เกิดรอยบุ๋ม [การแพทย์]
Epicondyle, Lateralปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านข้าง,บริเวณด้านนอกอีพิคอนดายส์ [การแพทย์]
Epicondyle, Medialปุ่มของกระดูกที่มีขนาดเล็กอยู่ด้านในสุด,ด้านหน้าข้อศอกบริเวณด้านในอีพิคอนดาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have a video presentation which shows the victim sustained rib fractures as well as a fracture of the lateral epicondyle of the left distal...ฉันมีวิีดีโอพร้อมนำเสนอ ที่แสดงให้เห็นรอยแตกของ กระดูกซี่โครงเหยื่อ รวมถึงรอยแตกทางด้านข้าง The Boy with the Answer (2010)
The victim sustained a fracture of the lateral epicondyle and the shaft of the left distal humerus.เหยื่อมีร่องรอยแตก ที่้แถบขาทางด้านข้างตัว และตรงลำ ของกระดูกต้นแขนซ้าย The Boy with the Answer (2010)
Your left lateral epicondyle and femur were crushed, weren't they?ข้อศอกของคุณ และหน้าแข้งหักใช่ไหม The Patriot in Purgatory (2012)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Epicondyle \Ep`i*con"dyle\, n. [Pref. epi- + condyle.] (Anat.)
   A projection on the inner side of the distal end of the
   humerus; the internal condyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 epicondyle
   n 1: a projection on a bone above a condyle serving for the
      attachment of muscles and ligaments

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top