ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

einheit

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -einheit-, *einheit*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was known only as Einheit Elf, "Unit 11."มันรู้จักกันในนาม ไอน์ไฮท์ เอลฟ์ หน่วย-11 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)

German-Thai: Longdo Dictionary
Einheit(n) |die, pl. Einheiten| หน่วยทางฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์ เช่น Die Krafteinheit ist in Newton ( N ) angegeben. = หน่วยของแรง(ทางฟิสิกส์)ถูกกำหนดให้เป็นหน่วยนิวตัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einheit {f}oneness [Add to Longdo]
Einheit {f}unity [Add to Longdo]
Einheit {f}; Maßeinheit {f} | Einheiten {pl}; Maßeinheiten {pl} | astronomische Einheit {f} (AE) | abgeleitete Einheitunit | units | astronomical unit (AU) | derived unit [Add to Longdo]
Einheit {f}; Laufwerk {n}; Gerät {n}device [Add to Longdo]
Einheitlichkeit {f}; Gleichheit {f}uniformity [Add to Longdo]
Einheitlichkeit {f}consistency [Add to Longdo]
Einheitlichkeit {f}togetherness [Add to Longdo]
Einheitlichkeit {f}unity [Add to Longdo]
Einheitsdosis {f}unitdose [Add to Longdo]
Einheitskreis {m} [math.]unit circle [Add to Longdo]
Einheitsliste {n}single list; single ticket [Am.] [Add to Longdo]
Einheitsmatrix {f} [math.]identity matrix; unit matrix [Add to Longdo]
Einheitspreis {m} | Einheitspreise {pl}standard price | standard prices [Add to Longdo]
Einheitsstaat {m}centralized state [Add to Longdo]
Einheitstitel {m}uniform title [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
均一[きんいつ, kin'itsu] Einheitlichkeit, Einheits- [Add to Longdo]
統一[とういつ, touitsu] Einheit, Vereinheitlichung, Vereinigung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Einheit /ainhait/ 
   device; oneness; unit; unity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top