ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

double time

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -double time-, *double time*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Double Timeโตขึ้นเท่าตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You ever high-stepped in double time?/ แบบที่มันย่างก้าวมาหาเราแบบทุกครั้งเหรอ ? American Pie Presents: Band Camp (2005)
Get over here! Double time!ฉันคิดว่าเขาขุดหลุมฝังศพ แต่ไม่ได้ใช้มัน L.D.S.K. (2005)
Double time!จังหวะเร็ว Spider-Man 3 (2007)
Come on people, double time!เร็วสิ High School Musical 3: Senior Year (2008)
So you need to work double time.เพราะงั้น นายต้องทำงานให้เร็วขึ้นเป็นสองเท่า Eagles and Angels (2008)
Double time!ใครทำ My Bloody Valentine (2009)
But I am earning double time.แต่ฉันได้เงินเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า Better Call Saul (2009)
Move it, trooper. Come on, double time.เร็วเข้า ทรูปเปอร์ เร็ว เร็วขึ้นอีก Holocron Heist (2009)
If you lot don't stop behaving like a bunch of quivering milk maids, you're on double time.ถ้าหากยังทำตัวเป็นสาวรีดนม ขี้ขลาดตาขาวพวกนายงานเข้าแน่ Sherlock Holmes (2009)
But don't call till Saturday. He gets double time on weekends.แต่ว่าอย่าเพิ่งโทรจนกว่าจะวันเสาร์นะ เขาจะได้ได้สองแรงในวันหยุด We All Deserve to Die (2010)
Let`s go, let`s go! Double time!รักษาจังหวะไว้สาวๆ ไปเร็ว สองรอบ Captain America: The First Avenger (2011)
Double time!สองครั้ง! Captain America: The Winter Soldier (2014)

Japanese-English: EDICT Dictionary
駆け足(P);駆足;駈け足;駈足[かけあし, kakeashi] (n) (1) running fast; double time; (2) (also 駈歩) cantering; (3) doing things in a hurry; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Double \Dou"ble\ (d[u^]b"'l), a. [OE. doble, duble, double, OF.
   doble, duble, double, F. double, fr. L. duplus, fr. the root
   of duo two, and perh. that of plenus full; akin to Gr.
   diplo`os double. See {Two}, and {Full}, and cf. {Diploma},
   {Duple}.]
   1. Twofold; multiplied by two; increased by its equivalent;
    made twice as large or as much, etc.
    [1913 Webster]
 
       Let a double portion of thy spirit be upon me. -- 2
                          Kings ii. 9.
    [1913 Webster]
 
       Darkness and tempest make a double night. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Being in pairs; presenting two of a kind, or two in a set
    together; coupled.
    [1913 Webster]
 
       [Let] The swan, on still St. Mary's lake,
       Float double, swan and shadow.    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   3. Divided into two; acting two parts, one openly and the
    other secretly; equivocal; deceitful; insincere.
    [1913 Webster]
 
       With a double heart do they speak.  -- Ps. xii. 2.
    [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) Having the petals in a flower considerably
    increased beyond the natural number, usually as the result
    of cultivation and the expense of the stamens, or stamens
    and pistils. The white water lily and some other plants
    have their blossoms naturally double.
    [1913 Webster]
 
   Note: Double is often used as the first part of a compound
      word, generally denoting two ways, or twice the number,
      quantity, force, etc., twofold, or having two.
      [1913 Webster]
 
   {Double base}, or {Double bass} (Mus.), the largest and
    lowest-toned instrument in the violin form; the
    contrabasso or violone.
 
   {Double convex}. See under {Convex}.
 
   {Double counterpoint} (Mus.), that species of counterpoint or
    composition, in which two of the parts may be inverted, by
    setting one of them an octave higher or lower.
 
   {Double court} (Lawn Tennis), a court laid out for four
    players, two on each side.
 
   {Double dagger} (Print.), a reference mark ([dag]) next to
    the dagger ([dagger]) in order; a diesis.
 
   {Double drum} (Mus.), a large drum that is beaten at both
    ends.
 
   {Double eagle}, a gold coin of the United States having the
    value of 20 dollars.
 
   {Double entry}. See under {Bookkeeping}.
 
   {Double floor} (Arch.), a floor in which binding joists
    support flooring joists above and ceiling joists below.
    See Illust. of Double-framed floor.
 
   {Double flower}. See {Double}, a., 4.
 
   {Double-framed floor} (Arch.), a double floor having girders
    into which the binding joists are framed.
 
   {Double fugue} (Mus.), a fugue on two subjects.
 
   {Double letter}.
    (a) (Print.) Two letters on one shank; a ligature.
    (b) A mail requiring double postage.
 
   {Double note} (Mus.), a note of double the length of the
    semibreve; a breve. See {Breve}.
 
   {Double octave} (Mus.), an interval composed of two octaves,
    or fifteen notes, in diatonic progression; a fifteenth.
 
   {Double pica}. See under {Pica}.
 
   {Double play} (Baseball), a play by which two players are put
    out at the same time.
 
   {Double plea} (Law), a plea alleging several matters in
    answer to the declaration, where either of such matters
    alone would be a sufficient bar to the action. --Stephen.
 
   {Double point} (Geom.), a point of a curve at which two
    branches cross each other. Conjugate or isolated points of
    a curve are called double points, since they possess most
    of the properties of double points (see {Conjugate}). They
    are also called {acnodes}, and those points where the
    branches of the curve really cross are called {crunodes}.
    The extremity of a cusp is also a double point.
 
   {Double quarrel}. (Eccl. Law) See {Duplex querela}, under
    {Duplex}.
 
   {Double refraction}. (Opt.) See {Refraction}.
 
   {Double salt}. (Chem.)
    (a) A mixed salt of any polybasic acid which has been
      saturated by different bases or basic radicals, as the
      double carbonate of sodium and potassium,
      {NaKCO3.6H2O}.
    (b) A molecular combination of two distinct salts, as
      common alum, which consists of the sulphate of
      aluminium, and the sulphate of potassium or ammonium.
      
 
   {Double shuffle}, a low, noisy dance.
 
   {Double standard} (Polit. Econ.), a double standard of
    monetary values; i. e., a gold standard and a silver
    standard, both of which are made legal tender.
 
   {Double star} (Astron.), two stars so near to each other as
    to be seen separate only by means of a telescope. Such
    stars may be only optically near to each other, or may be
    physically connected so that they revolve round their
    common center of gravity, and in the latter case are
    called also binary stars.
 
   {Double time} (Mil.). Same as {Double-quick}.
 
   {Double window}, a window having two sets of glazed sashes
    with an air space between them.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 double time
   adv 1: at a faster speed; "now let's play the piece again
       double-quick" [syn: {double time}, {double quick}]
   n 1: a fast marching pace (180 steps/min) or slow jog
   2: a doubled wage (for working overtime)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top