ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

domestic terrorism

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -domestic terrorism-, *domestic terrorism*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Domestic terrorismการก่อการร้ายภายในประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vigilante justice is domestic terrorism.ระบบการตัดสินแบบศาลเตี้ย เป็นการก่อการร้ายภายใน Dex, Lies, and Videotape (2007)
The domestic terrorism case.เข้าข่ายก่อการร้ายนะ Mr. Ferguson Is Ill Today (2008)
Can we commit our act of domestic terrorism already?ทำตัวเป็นผู้ก่อการร้าย ในประเทศกันเสร็จยัง Two Minutes to Midnight (2010)
If somehow Amir or his wife Nazihah were mistakenly believed to be involved in an act of domestic terrorism.เรื่องที่อาเมียร์ หรือภรรยาของเขา นาซีฮาห์ ถูกเข้าใจผิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง กับการก่อการร้ายในประเทศ Countdown (2011)
I'm gonna take my chances with domestic terrorism.ผมขอใช้โอกาสของผม จัดการก่อการร้ายภายในประเทศดีกว่า The Future in the Past (2012)
If Abby were involved with domestic terrorism, which would be a relevant crime, the machine would have given her number to... to whoever now runs that end of things at the government, not to us.ถ้าแอบบี้เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายภายใน ซึ่งก็จะเป็นการเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม แมชชีนก็จะต้องให้หมายเลขของเธอ Shadow Box (2012)
He'd uncovered a domestic terrorism plot.เขาไม่ได้ปกปิดแผน ก่อการร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศ Trojan Horse (2013)
So we have to consider domestic terrorism.งั๊นเราก็ต้องคิดเรื่อง ก่อความไม่สงบในประเทศไว้ด้วย Final Shot (2013)
And the whole thing would go down as an unsolved act of domestic terrorism.แล้วทุกอย่างก็จะกลายเป็น เหมือนการก่อการร้ายที่หาตัวคนทำไม่ได้ Final Shot (2013)
The Boston Marathon tragedy is being described as the worst act of domestic terrorism since the September 11th attacks.โศกนาฏกรรมที่งานวิ่งมาราธอนบอสตัน ถือเป็นการก่อการร้ายในประเทศ ที่เลวร้ายที่สุด นับจากการโจมตีเมื่อวันที่ 11 กันยา Patriots Day (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 domestic terrorism
   n 1: terrorism practiced in your own country against your own
      people; "the 1995 bombing of a federal building in Oklahoma
      City was an instance of domestic terrorism"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top