ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diplomatic pouch

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diplomatic pouch-, *diplomatic pouch*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
diplomatic pouchถุงเมล์ทูต [การทูต]
Diplomatic Pouchถุงเมล์ทางการทูตที่บรรจุหนังสือโต้ตอบทางราชการ ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาล กับสถานเอกอัครราชทูตต่าง ๆ ใน ต่างประเทศ ถุงเมล์ทูตจะถูกปิดประทับตราของทางราชการ และผู้ใดจะล่วงละเมิดมิได้ แม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลกากรก็ขอตรวจไม่ได้ คือได้รับการละเว้นจากการแทรกแซงใด ๆ ทั้งสิ้นเรื่องถุงเมล์ทางการทูตนี้ อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติไว้ในข้อ 27 ว่า?1. ในรัฐผู้รับจะอนุญาตและคุ้มครองการสื่อสารโดยเสรีในส่วนของคณะผู้แทน เพื่อความมุ่งประสงค์ทั้งมวลในการติดต่อกับคณะรัฐบาลและกับคณะผู้แทน และสถานกงสุลอื่นของรัฐผู้ส่งไม่ว่าตั้งอยู่ที่ใด คณะผู้แทนอาจใช้วิถีทางเหมาะสมทั้งมวลได้ รวมทั้งผู้สื่อสารทางการทูต และสารเป็นรหัสหรือประมวล อย่างไรก็ดี คณะผู้แทนอาจติดตั้งและใช้เครื่องส่งวิทยุได้ด้วยความยินยอมของรัฐผู้รับ เท่านั้น 2. หนังสือโต้ตอบทางการทูตของคณะผู้แทนจะถูกละเมิดมิได้ หนังสือโต้ตอบทางการทูตหมายถึง หนังสือโต้ตอบทั้งมวลที่เกี่ยวกับคณะผู้แทนและภารกิจหน้าที่ของคณะผู้แทน 3. ถุงเมล์ทางการทูตจะไม่ถูกเปิดหรือถูกกักไว้ 4. หีบห่อซึ่งรวมเป็นถุงทางการทูตจะต้องมีเครื่องหมายติดไว้ภายนอกที่เห็น ชัดเจน แสดงลักษณะของถุงทางการทูตและอาจบรรจุเอกสารหรือสิ่งของทางการทูต ซึ่งได้เจตนาเพื่อใช้ในทางการเท่านั้น 5. ผู้ถือสารทางการทูต (Diplomatic courrier) จะได้รับเอกสารทางการ แสดงสถานภาพของตนและจำนวนหีบห่อ ซึ่งรวมเป็นถุงทางทูตนั้น ให้ได้รับความคุ้มครองจากรัฐผู้รับในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของตน ให้ผู้ถือสารทางการทูตได้อุปโภคความละเมิดมิได้ และจะต้องไม่ถูกจับกุมหรือกักในรูปใด 6. รัฐผู้ส่งหรือคณะผู้แทนอาจแต่งตั้งผู้ถือสารทางการทูตเฉพาะกรณีได้ในกรณีที่ ว่านี้ให้นำบทแห่งวรรค 5 ของข้อนี้มาใช้ด้วย เว้นแต่ว่าความคุ้มกันที่กล่าวไว้ในวรรคนั้นให้ยุติไม่ใช้ เมื่อผู้ถือสารนี้ได้ส่งถุงทางการทูตในหน้าที่ของตนให้แก่ผู้รับแล้ว 7. ถุงทางการทูตอาจจะมอบหมายไว้แก่ผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งได้มีพิกัดจะลง ณ ท่าเข้าเมืองที่ได้รับอนุญาตแล้วได้ ให้ผู้บังคับบัญชาของเครื่องบินพาณิชย์รับเอกสารทางการ แสดงจำนวนหีบห่อซึ่งรวมเป็นถุง แต่ไม่ให้ถือว่าผู้บังคับการของเครื่องบินพาณิชย์เป็นผู้ถือสารทางการทูต คณะผู้แทนอาจส่งบุคคลหนึ่งในคณะผู้แทนไปรับมอบถุงทางการทูตได้โดยตรงและโดย เสรีจากผู้บังคับการของเครื่องบิน?คำว่าถุงทางการทูตนี้ กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเรียกว่า ?Diplomatic bag? ส่วนในภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า ?Valise Diplomatique? [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The point is, this code refers to a diplomatic pouch.ประเด็นคือ รหัสเป็น ถุงของสถานทูต The Limey (2012)
Diplomatic pouches are sealed and their contents bypass T.S.A. and customs inspections.ถุงที่ปิดผนึกโดยสถานฑูต ผ่านการตรวจสอบและสถานศุลากรสบายๆ The Limey (2012)
Well, a diplomatic pouch can be as small as an envelope or as big as a cargo container.ถุงจากสถานกงสุลอาจจะเล็กเท่าซองจดหมาย หรือใหญ่เท่าตู้คอนเทรนเนอร์ก้ได้ The Limey (2012)
If the NYPD tries to open up a British diplomatic pouch, we could risk an international incident.ถ้าตำรวจนิวยอร์กเปิดถุงจากสถานกงสุลอังกฤษ เราอาจเสี่ยงกับการขัดแย้งระหว่างประเทศ The Limey (2012)
How did you explain opening the diplomatic pouch?คุณอธิบายเรื่องการเปิดถุงของสถานฑูตว่าไง? The Limey (2012)
You knew that Wyndham had access to the diplomatic pouch, and you saw an opportunity.คุณรู้ว่าวินแดมม์เข้าถึง ถุงที่สถานกงสุล และคุณก็เห็นโอกาส The Limey (2012)
At the height of the Cold War... a megaton yield device was smuggled into Moscow... in diplomatic pouches, piece by piece... and then the weapon was lost.ที่ระดับความสูงของสงครามเย็น ... อุปกรณ์ผลผลิตพลังนิวเคลียร ถูกล​​ักลอบนำเข้ามาในกรุงมอสโก ... ในถุงทางการทูตชิ้นโดยชิ้น ... RED 2 (2013)
He smuggles the drugs himself in this diplomatic pouch.เขาขนยาเข้ามาโดยยัดไว้ใน กระเป๋าเอกสารทางการฑูต Goodbye High (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถุงเมล์ของสถานทูต[n. exp.] (thung mē khøng sathānthūt) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.)   FR: valise diplomatique [f]
ถุงไปรษณีย์ของสถานทูต[n. exp.] (thung praisanī khøng sathānthūt) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.)   FR: valise diplomatique [f]
ถุงทางทูต[n. exp.] (thung thāng thūt) EN: diplomatic bag ; diplomatic pouch (Am.)   FR: valise diplomatique [f]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  diplomatic pouch
      n 1: a mail pouch that is sealed shut and that is used to carry
           communications between a legation and its home office

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top