Search result for

dating

(45 entries)
(0.2395 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dating-, *dating*, dat
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
datingการหาอายุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Datingการกำหนดอายุ [TU Subject Heading]
Datingการนัดหมาย [การแพทย์]
Dating (Social customs)การนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]
Dating servicesบริการจัดหาคู่ [TU Subject Heading]
Dating violenceความรุนแรงในการนัดพบฉันท์ชู้สาว [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Uh, sorry. i, um, I'm not really dating right now.โอว ขอโทษนะ แต่ฉันยังไม่พร้อมที่จะเดทตอนนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
The vague and unsatisfying "i'm not dating right now" response.มันคลุมเครือและไม่ทำให้ไม่พอใจ "ฉันไม่เดทตอนนี้" นี่คือการตอบสนอง Pret-a-Poor-J (2008)
As long as he's not dating your little sister.ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เดทกับน้องสาวนาย Pret-a-Poor-J (2008)
Actually, yes, I sort of started dating someone.จริงๆแล้ว.. ใช่ ฉันเริ่มมีนัดกับบางคน Lucky Thirteen (2008)
What does it even mean, dating a hooker?อะไรหมายถึง นัดกับอีตัว Lucky Thirteen (2008)
Everybody will be happier if House and I aren't dating.ทุกๆคนจะมีความสุข ถ้าเฮาส์กับฉันไม่ได้เดทกัน The Itch (2008)
I've also started dating Mitsu.จริงแล้ว, ฉันก็เริ่มเดทกับมิตซู Akai ito (2008)
But I was so shocked when I heard that Mei and Taka-chan are dating.แต่ฉันช้อคมากเลยพอรู้ว่าเมอิกับทากะเดทกันอยู่ Akai ito (2008)
We weren't dating at the time.ฉันไม่คิดว่าเราจะมีความสัมพันธ์... Scandal Makers (2008)
But if we do start dating... Ki-dong will call me, grandma?แต่ถ้าเราจะเดทกัน ฉันก็ต้องกลายเป็นคุณย่าน่ะสิ ใช่ไหมคะ Scandal Makers (2008)
If it were weekends you'd be going to church or dating, right?วันหยุด คุณอาจจะไปโบสถ์หรือไปเดทใช่มั้ย Heartbreak Library (2008)
We started dating when you were three months old.เราคบกันหลังลูกเกิด 3 เดือน Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
datingAfter eight months he eventually started dating girls again.
datingFred took a liking to Jane and started dating her.
datingHaruyo steeled herself to tell Akiyoshi that she wanted to stop dating him.
datingHe resented that she was dating his brother.
datingHow long have you been dating?
datingKeiko's parents talked her out of dating him.
datingWe are dating with a view to marriage.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผ่อนหนักผ่อนเบา[v. exp.] (phǿnnakphǿnbao) EN: be accomodating ; make concessions ; compromise   

CMU English Pronouncing Dictionary
DATING    D EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dating    (v) (d ei1 t i ng)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
日付[ひづけ, hiduke] Thai: การลงวันที่ English: dating

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Datierung {f} | absolute Datierungdating | absolute dating [Add to Longdo]
Zurückdatierung {f}dating back [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オープンデーティングシステム[, o-punde-teingushisutemu] (n) open-dating system [Add to Longdo]
カーボンデーティング[, ka-bonde-teingu] (n) carbon dating [Add to Longdo]
カリウムアルゴン法[カリウムアルゴンほう, kariumuarugon hou] (n) potassium-argon dating [Add to Longdo]
テレクラ[, terekura] (n) (abbr) telephone club (chat line, dating service); (P) [Add to Longdo]
バージョンアップ;ヴァージョンアップ[, ba-jon'appu ; va-jon'appu] (n,vs) (abbr) updating a software version (wasei [Add to Longdo]
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] (n) {comp} file updating [Add to Longdo]
ラジオカーボンデーティング[, rajioka-bonde-teingu] (n) radiocarbon dating [Add to Longdo]
威圧感[いあつかん, iatsukan] (n,adj-f) intimidating air; sense of intimidation [Add to Longdo]
援交[えんこう, enkou] (n) (1) (abbr) (See 援助交際・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (abbr) (See 援助交際・2) schoolgirl prostitution [Add to Longdo]
援助交際[えんじょこうさい, enjokousai] (n,vs) (1) (See 援交・1) dating with compensation (payments, financial support, etc.); (2) (See 援交・2) schoolgirl prostitution; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの更新[ファイルのこうしん, fairu nokoushin] file updating [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Date \Date\, v. t. [imp. & p. p. {Dated}; p. pr. & vb. n.
   {Dating}.] [Cf. F. dater. See 2d {Date}.]
   1. To note the time of writing or executing; to express in an
    instrument the time of its execution; as, to date a
    letter, a bond, a deed, or a charter.
    [1913 Webster]
 
   2. To note or fix the time of, as of an event; to give the
    date of; as, to date the building of the pyramids.
    [1913 Webster]
 
   Note: We may say dated at or from a place.
      [1913 Webster]
 
         The letter is dated at Philadephia. --G. T.
                          Curtis.
      [1913 Webster]
 
         You will be suprised, I don't question, to find
         among your correspondencies in foreign parts, a
         letter dated from Blois.      --Addison.
      [1913 Webster]
 
         In the countries of his jornal seems to have been
         written; parts of it are dated from them. --M.
                          Arnold.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dating
   n 1: use of chemical analysis to estimate the age of geological
      specimens [syn: {dating}, {geological dating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top