Search result for

d.a

(27 entries)
(0.2861 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -d.a-, *d.a*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
d.a.f. basisมูลฐานดีเอเอฟ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Guess the D.A. Was impressed with your Bible studies.บัญชีเงินฝากน่าจะประทับใจ ด้วยการศึกษาพระคัมภีร์ของเธอ Pilot (2008)
- Ah, story. D.A.'s showing off the new field office and--อ่า ก็หาเรื่องไว้ทำงาน ที่ทำงานใหม่ แล้วก็.. Marley & Me (2008)
Listen,the D.A.'S decided to try this case herself,ฟังนะ ตอนนี้อัยการตัดสินใจที่จะทำคดีนี้ด้วยตนเอง Eggtown (2008)
And take a chance with the D.A. Crossing you?แล้วเปิดโอกาสให้อัยการปรักปรัมคุณน่ะเหรอ? ไม่เด็ดขาด Eggtown (2008)
Assistant D.A. Deevers is looking into his death.ดี.เอ. สอบสวนการตายของเขา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Don't you get that? A D.A.'s up my ass.คุณไม่เข้าใจเลยหรือไง ป.ป.ส จ้องเล่นงานผม Breakage (2009)
D.A. WAS READY TO CHARGE HIM WHEN MISSY WAS STILL ALIVE.ตอนนี้เราจะเก็บตัวมันไว้ได้ยังไง? Soul Mates (2009)
LEE JARVIS, THE D.A.เค้ามีสถิติฟ้องร้องดีที่สุดในฟลอริด้าเลยนะ Soul Mates (2009)
THE D.A. IS GONNA HAVE TO OFFER HIM A DEAL.อัยการเขตต้องยื่นข้อต่อรองกับมันแน่ Zoe's Reprise (2009)
THE D.A. DOESN'T HAVE TO GIVE HIM THE OPTION.อัยการเขตจะไม่เสนอทางเลือกกับเขา Zoe's Reprise (2009)
ONCE THE D.A. GETS HERE,อัยการเขตมาถึงเมื่อไร Zoe's Reprise (2009)
NOW LET'S JUST WAIT FOR THE D.A.ตอนนี้แค่รออัยการเขต Zoe's Reprise (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[N] Doctor of Arts, See also: D.A, Example: ผลงานของท่านควรแก่การยกย่องบูชา และประกาศเกียรติคุณเชิดชูถึงขั้นอักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต[n. exp.] (aksønsāt dutsadibandit) EN: Doctor of Arts; D.A   

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Referendum \Ref`er*en"dum\ (r?f`?r*?n"d?m), n.; pl. {-da}
   [Gerundive fr. L. referre. See {Refer}.]
   1. A diplomatic agent's note asking for instructions from his
    government concerning a particular matter or point.
    [1913 Webster]
 
   2. The right to approve or reject by popular vote a meassure
    passed upon by a legislature.
    [1913 Webster]
 
   3. The principle or practice of referring measures passed
    upon by the legislative body to the body of voters, or
    electorate, for approval or rejection, as in the Swiss
    cantons (except Freiburg) and in various local governments
    in the United States, and also in the local option laws,
    etc.; also, the right to so approve or reject laws, or the
    vote by which this is done. Referendum is distinguished
    from the mandate, or instruction of representatives by the
    people, from direct government by the people, in which
    they initiate and make the laws by direct action without
    representation, and from a plebiscite, or popular vote
    taken on any measure proposed by a person or body having
    the initiative but not constituting a representative or
    constituent body.
    [Webster 1913 Suppl.]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DA
     Data Area (CD-MRW, SA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DA
     Destination [MAC] Address (SNA, Token Ring, ATM, FDDI, ...)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 DA
     Digital-to-Analog (D/A), "D/A"
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 da
   then
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 da
    a long time, for a long time, long
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 da
    from here, hence
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 in
 
 1. (edat.) içinde, içine, dahilinde, de, da
 2. giymiş, süslenmiş, örtülü
 3. (belirli bir renk, model veya kumaştan) yapılmış
 4. düzenlenmiş
 5. ile meşgul
 6. amacıyle
 7. vasıtasıyla
 8. göre
 9. bakımından
 10. tesirinde
 11. esnasında
 12. (A.B.D.) zamam dolmadan önce
 13. halinde, vaktinde, mevsiminde
 14. üzere, ile, iken. in any case her halde, ne olursa olsun. in a crowd ka-  labalık halde, küme halinde in fact gerçekte, aslında, hakikatte. in health sıhhatte. in honor of şerefine. in hot water sıcak suda
 15. güçlük içinde, zor durumda. in itself haddi- zatında, bağımsız olarak. in my opinion benim fikrimce, bana kalırsa. in order that diye, ta ki. in reply to -e cevaben, cevap olarak. in sight görünürde. in so far as -e kadar. in that çünkü, cihetiyle, madem ki. in the dark karanlıkta, bilmeyerek, malumatı olmadan. in three months uç aya kadar, üç ay zarfında. believe in him ona güvenmek. blind in one eye bir gözü kör. seven in number sayıca yedi, yedi adet.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 well
 
 1. (better, best) iyi, güzel, hoş, ala, iyice
 2. hakkıyle, Iâyıkıyle
 3. çok, pek
 4. tamamen, hayli, oldukça
 5. iyi, güzel
 6. sıhhatça iyi, sıhhatli
 7. kârlı, elverişli. Well begun is half done iyi başlayan iş yarı yarıya bitmiştir. well on in life yaşı hayli ilerlemiş. well past forty kırkını hayli geçmiş. well up on the list listenin başlarında. all very well uygun, yerinde. as well de, da, dahi, bile. as well as olduğu kadar, ile beraber, -e ilâveten. I wish him well iyiliğini temenni ederim, Allah muvaffakiyetler versin. It is all very well but iyi, hoş ama. well and good kabul, tamam, peki. You may well say that Bunu söylemekte hakllsınız. Well donel Aferin! Bravo! We might as well stop Dursak iyi olur Bıraksak iyi olur.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 where
 
 1. (zam.), (bağlaç) nere, nerede, nereye
 2. da
 3. (zam.) yer
 4. (bağlaç) (olduğu) yer
 5. (bulunduğu) durum. where its at(A.B.D.), (argo) müdavimi olunan yer.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 at
 
 1. (edat.) tarafında, -de, -da
 2. -e, -a
 3. üzere, halinde
 4. başına, her birine, beherine
 5. nezdinde
 6. yanında, evinde
 7. ile meşgul
 8. hususunda at all hiç, hiç bir suretle at and from (den.) (sig.) gerek limarda ve gerekse yolda(sigorta) at best nihayet, olsa olsa. at call talep edildiginde. at ease rahat. at first önce, evvela. at home evde
 9. kabul günü. at large serbest. at last nihayet. at least hiç olmazsa. at most en çok. atoncederhal, hemen. at one aynl fikirde mutablk
 10. saat birde. at par resmi değerinde. at sight göruldüğünde, ibrazında at that oldugu gibi
 11. haliyle
 12. hatta, bile. all at once hepsi birden, hep bir(den.) all at sea şaşırmış, ne yapacağını bilmez bir halde. sick at heart kederli, uzgun, muteessir.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 da [daː]
   as; here; that; there
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top