ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cross-link

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cross-link-, *cross-link*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cross-Linkเชื่อมโยง [การแพทย์]
Cross-Linkersตัวเชื่อม [การแพทย์]
Cross-Linkingโซ่โพลิเมอร์ [การแพทย์]
Cross-Linksตัวเชื่อม [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
架橋[かきょう, kakyou] (n,vs) (1) (See 橋架け) bridge building; bridge; (2) cross-linking; (P) [Add to Longdo]
橋架け;橋かけ[はしかけ, hashikake] (n,vs) (See 架橋) bridge building; cross-linking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cross-link \cross-link\ v. t. [imp. & p. p. {cross-linked}, p.
   pr. & vb. n. {cross-linking}.] (Chem., Biochem.)
   to create cross links in; -- of polymeric molecules.
   [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 cross-link \cross-link\ n. (Chem., Biochem.)
   a covalent bond that links two chains of atoms, or two
   sections of one chain, in a polymeric molecule; the
   cross-link is created by a third bond in a monomer unit in
   addition to the two bonds forming the polymeric chain; -- a
   cross-link may be internal to a single chain, rather than
   between two otherwise unlinked chains; as, ultraviolet
   irradiation creates cross-links between the two chains of a
   DNA double helix; many enzymes have cross-links formed by
   disulfide bonds; polystyrene resins have their porosity
   controlled by the proportion of cross-links. Called also
   {cross-linkage}.
 
   Syn: cross-linkage.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cross-link
   n 1: a side bond that links two adjacent chains of atoms in a
      complex molecule [syn: {cross-link}, {cross-linkage}]
   v 1: join by creating covalent bonds (of adjacent chains of a
      polymer or protein)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top