ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

columnar

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -columnar-, *columnar*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
columnar(คะลัม'นะ) adj. มีลักษณะเป็นลำเสา,ซึ่งพิมพ์หรือจัดเป็นแนวตรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
columnar jointingแนวแตกเสาเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
columnar structureโครงสร้างรูปเสาเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Columnarเซลล์ผิวคอลลัมนา,คอลัมนาร์,มีความสูงได้มาก,รูปทรงสูง [การแพทย์]
Columnar Configurationแนวที่เป็นแท่ง [การแพทย์]
Columnar Structure โครงสร้างดินแบบแท่งหัวมน
โครงสร้างของดินลักษณะเป็นแท่ง เกิดขึ้นเฉพาะในดินที่มีเกลือโซเดียมเป็นส่วนใหญ่ในปริมาณสูง หรือในชั้นดินวินิจฉัยนาทริก (natric horizon) พบในดินชั้นล่าง [สิ่งแวดล้อม]
Columnar, Highลักษณะค่อนข้างสูง [การแพทย์]
Columnar, Lowเซลล์คอลัมน์ต่ำ [การแพทย์]
Columnar, Pseudostratifiedเซลล์บุชนิดป์ซูโดสตราติไฟด์คอลัมนาร์ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Columnar \Co*lum"nar\, a. [L. columnaris, fr. columna.]
   Formed in columns; having the form of a column or columns;
   like the shaft of a column.
   [1913 Webster]
 
   {Columnar epithelium} (Anat.), epithelium in which the cells
    are prismatic in form, and set upright on the surface they
    cover.
 
   {Columnar structure} (Geol.), a structure consisting of more
    or less regular columns, usually six-sided, but sometimes
    with eight or more sides. The columns are often fractured
    transversely, with a cup joint, showing a concave surface
    above. This structure is characteristic of certain igneous
    rocks, as basalt, and is due to contraction in cooling.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 columnar
   adj 1: having the form of a column; "trees with columniform
       trunks"; "columnar forms"; "a columnlike tree trunk"
       [syn: {columniform}, {columnar}, {columnlike}]
   2: characterized by columns; "columnar construction"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top