ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cloning

K L OW1 N IH0 NG   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cloning-, *cloning*, clon
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cloning๑. การโคลน๒. การเพาะไม่ผสมพันธุ์, การทำให้เกิดตามแม่แบบ๓. การเพาะเลี้ยงกลุ่มแฝด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cloningโคลนิง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cloningโคลนนิง [TU Subject Heading]
Cloningโคลนนิ่ง, โคลนนิ่ง กระบวนการสร้างสิ่งที่เหมือนกันโดยสมบูรณ์กับสิ่งที่มีอยู่ก่อน ไม่ว่าจะเป็น ดีเอ็นเอ ยีน เซลล์ หรือสิ่งมีชีวิต การสร้างชุดของดีเอ็นเอที่เหมือนกันทุกประการเรียกว่า การโคลนนิ่งดีเอ็นเอ (DNA Cloning) หรือ การโคลนนิ่งโมเลกุล (Molecular Cloning) การสร้างเซลล์ที่เหมือนกันทุกประการเรียกว่า การโคลนนิ่งเซลล์ (Cell Cloning) เป็นต้น
ปัจจุบันมีผู้จำแนกคำว่า โคลนนิ่ง ออกเป็นสองแบบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของเป้าหมายการทำโคลนนิ่งคือ การโคลนนิ่งเพื่อการรักษา (Therapeutic Cloning) และการโคลนนิ่งเพื่อการสืบพันธุ์ (Reproductive Cloning) โดยการโคลนนิ่งแบบแรกต่างจากการโคลนนิ่งในแบบหลังคือ จะไม่มีการพัฒนาของสิ่งที่ได้จากกระบวน จนเป็นตัวสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่จะเป็นการโคลนเพื่อให้เกิดเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีประโยชน์ใช้ในการรักษาโรคได้ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Cloningคัดเลือก,การแยกพันธุ์ให้บริสุทธิ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cloning had never been use on humans successfullyก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการโคลนมนุษย์สำเร็จมาก่อน Æon Flux (2005)
Oren and I built the Relical to Store the DNA concerned * the cloning processออเรนกับผมสร้างอนุสรณ์สถาณนั่น ไว้เป็นที่เก็บ DNA ที่ใช้โคลน Æon Flux (2005)
- The cloning is all we have.- โคลนนิ่งเป็นสิ่งเดียวที่เรามี Æon Flux (2005)
Do you know anything about cloning?คุณพอจะรู้อะไร เกี่ยวกับการโคลนนิ่งบ้าง? Resurrection (2008)
How come you don't know who's behind all this cloning stuff?แล้วคุณไม่รู้เหรอว่า ใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้? Resurrection (2008)
There's someone we've been chasing for a long time, and his first attempts at human cloning were in Eastern Europe, then South America.มีบางคน ที่เรากำลังตามหาอยู่ นานแล้ว และความพยายามแรกของเขา ที่ลองโคลนนิ่งคน เริ่มที่ยุโรปตะวันออก Resurrection (2008)
This is where they implanted the embryos, but this isn't where the actual cloning would take place.นี่เป็นที่เขาฝังตัวอ่อน แต่ไม่ใช่ สถานที่จริงๆที่ ใช้ในการทำโคลนนิ่ง Resurrection (2008)
What if I told you that someone not far from here is close to cloning a human being?ถ้าผมจะบอกคุณว่า มีคนบางคนอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ ใกล้เคียง กับว่ากำลังโคลนนิ่งมนุษย์อยู่ละ? Resurrection (2008)
And so you presumed we're cloning people?แล้วคุณก็เลยสรุปว่า เรากำลังโคลนนิ่งคนอยู่ Resurrection (2008)
Cloning is a very expensive business.โคลนนิ่ง เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูง Resurrection (2008)
The small ads under "Human Cloning"?โฆษณากรอบเล็กๆ ข้างใต้เขียนไว้"โคลนนิ่งมนุษย์" Resurrection (2008)
We tried cloning Anna's cell, but she's got a CDMA carrier, so we couldn't copy the SIM card.เราพยายามก๊อบปี้มือถือเธอ แต่ปรากฎว่าเธอเข้ารหัสไว้ เราเลยก๊อบปี้ซิมเธอไม่ได้ Chuck Versus the Best Friend (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การโคลนนิง[n.] (kān khlōnning) EN: cloning   FR: clonage [m]
การโคลนนิงเพื่อการรักษา[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān raksā) EN: therapeutic cloning   FR: clonage thérapeuthique [m]
การโคลนนิงเพื่อการสืบพันธุ์[n. exp.] (kān khlōnning pheūa kān seūpphan) EN: reproductive cloning   FR: clonage reproductif [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CLONING    K L OW1 N IH0 NG
CLONINGER    K L OW1 N IH0 NG ER0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克隆技术[kè lóng jì shù, ㄎㄜˋ ㄌㄨㄥˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] cloning technology [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DNAクローニング[ディーエヌエークローニング, dei-enue-kuro-ningu] (n) DNA cloning [Add to Longdo]
クローニング[, kuro-ningu] (n) cloning [Add to Longdo]
クローン化[クローンか, kuro-n ka] (n,vs) cloning [Add to Longdo]
クローン技術[クローンぎじゅつ, kuro-n gijutsu] (n) cloning technology [Add to Longdo]
治療的クローニング[ちりょうてきクローニング, chiryouteki kuro-ningu] (n) therapeutic cloning [Add to Longdo]
臓器クローニング[ぞうきクローニング, zouki kuro-ningu] (n) organ cloning [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  cloning
      n 1: a general term for the research activity that creates a
           copy of some biological entity (a gene or organism or cell)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top