Search result for

circuit breaker

(25 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -circuit breaker-, *circuit breaker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
circuit breaker[N] เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
circuit breakern. อุปกรณ์ตัดวงจร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
circuit breakerตัวตัดวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราว
เป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Circuit Breakersเครื่องตัดวงจร,วงจรตัดไฟ [การแพทย์]
Circuit Breakers, Magneticเครื่องตัดไฟใช้แม่เหล็ก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's outside, fixing a piece of the ISS-- that's kind of like a circuit breaker.เขาอยู่ข้างนอก,กำลังซ่อมชิ้นส่วนหนึ่ง ของ ISS--ซึ่งคล้ายๆกับ Zone of Exclusion (2012)
Checked the circuit breaker blocks-- it's dead.ผมตรวจดูที่เบรคเกอร์แล้ว นิ่งสนิท Ghosts (2013)
The circuit breaker was blown.วงจรไฟฟ้าถูกตัด The Mirror Has Three Faces (2013)
I shorted the circuit breaker with my localized E.M.P.ที่ทำเบรกเกอร์พังด้วยเครื่องยิง E.M.P ที่ผมประกอบเอง The Hub (2013)
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที Resident Evil (2002)
That circuit breaker you were talking about.ระบบวงจรไฟฟ้า คุณรู้เกี่ยวกับมัน Resident Evil (2002)
All right, circuit breaker is disabled.เอาล่ะ ระบบไฟฟ้ามันเสีย Resident Evil (2002)
A check of my systems indicates my main drive circuit breaker... has been disabled.ฉันตรวจสอบระบบทำให้ฉันรู้ ระบบไฟฟ้าเสียหาย ไร้ประสิทธิภาพไปบ้าง Resident Evil (2002)
I'm going to check the circuit breakers.เดี๋ยวแม่ไปเช็คที่เบรกเกอร์ก่อน Chapter Seven 'Eris Quod Sum' (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟิวส์อัตโนมัติ[n. exp.] (fiu attanōmat) EN: circuit breaker   
แผงไฟฟ้า[X] (phaēng faifā) EN: circuit breaker   FR: disjoncteur [m] ; armoire électrique [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker [Add to Longdo]
サーキットブレーカー[, sa-kittobure-ka-] (n) circuit breaker [Add to Longdo]
回路遮断機[かいろしゃだんき, kairoshadanki] (n) circuit breaker [Add to Longdo]
遮断器[しゃだんき, shadanki] (n) circuit breaker; (P) [Add to Longdo]
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (n) {comp} (electric) circuit breaker [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 circuit breaker \cir"cuit break"er\, n. (Elec.)
   A device contained within an electrical circuit designed to
   interrupt the circuit when the current exceeds a preset
   value; it is sometimes called a {contact breaker}. Its
   function is to prevent fire or damage to the circuit or the
   devices on the circuit which could be caused by excess
   current, such as that caused by a short-circuit. It differs
   from a {fuse} in not having a conducting element which melts
   (see 2nd {fuse}, n.). Circuit breakers are designed to be
   easily reset, i. e. to reclose the circuit after it has been
   opened by the circuit breaker; this is usually accomplished
   by simply moving a switch back and forth. They are commonly
   used in buildings to protect individual electrical lines, and
   are often contained in groups within a box called a circuit
   breaker panel, which divides the current from a main
   electrical line into multiple circuits each protected by a
   separate circuit breaker. Less commonly they may be found on
   individual devices.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 circuit breaker
   n 1: a device that trips like a switch and opens the circuit
      when overloaded [syn: {circuit breaker}, {breaker}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top