Search result for

cedrela toona

(4 entries)
(2.8115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cedrela toona-, *cedrela toona*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา cedrela toona มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *cedrela toona*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยม    [N] Meliaceae, See also: red cedar, Cedrela toona, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Meliaceae เช่น ยมหิน (Chukrasia velutina Wight et Arn.) ยมหอม (Toona ciliata M. Roem.)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mahogany \Ma*hog"a*ny\, Mahogany tree \Ma*hog"a*ny tree`\, n.
   [From the South American name.]
   1. (Bot.) A large tree of the genus {Swietenia} ({Swietenia
    Mahogoni}), found in tropical America.
    [1913 Webster]
 
   Note: Several other trees, with wood more or less like
      mahogany, are called by this name; as, African mahogany
      ({Khaya Senegalensis}), Australian mahogany
      ({Eucalyptus marginatus}), Bastard mahogany ({Batonia
      apetala} of the West Indies), Indian mahogany ({Cedrela
      Toona} of Bengal, and trees of the genera {Soymida} and
      {Chukrassia}), Madeira mahogany ({Persea Indica}),
      Mountain mahogany, the black or cherry birch ({Betula
      lenta}), also the several species of {Cercocarpus} of
      California and the Rocky Mountains.
      [1913 Webster]
 
   2. The wood of the {Swietenia Mahogoni}. It is of a reddish
    brown color, beautifully veined, very hard, and
    susceptible of a fine polish. It is used in the
    manufacture of furniture.
    [1913 Webster]
 
   3. A table made of mahogany wood. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   {To be under the mahogany}, to be so drunk as to have fallen
    under the table. [Eng.]
 
   {To put one's legs under some one's mahogany}, to dine with
    him. [Slang]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Red \Red\, a. [Compar. {Redder} (-d?r); superl. {Reddest}.] [OE.
   red, reed, AS. re['a]d, re['o]d; akin to OS. r[=o]d, OFries.
   r[=a]d, D. rood, G. roht, rot, OHG. r[=o]t, Dan. & Sw.
   r["o]d, Icel. rau[eth]r, rj[=o][eth]r, Goth. r['a]uds, W.
   rhudd, Armor. ruz, Ir. & Gael. ruadh, L. ruber, rufus, Gr.
   'eryqro`s, Skr. rudhira, rohita; cf. L. rutilus. [root]113.
   Cf. {Erysipelas}, {Rouge}, {Rubric}, {Ruby}, {Ruddy},
   {Russet}, {Rust}.]
   Of the color of blood, or of a tint resembling that color; of
   the hue of that part of the rainbow, or of the solar
   spectrum, which is furthest from the violet part. "Fresh
   flowers, white and reede." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Your color, I warrant you, is as red as any rose.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: Red is a general term, including many different shades
      or hues, as scarlet, crimson, vermilion, orange red,
      and the like.
      [1913 Webster]
 
   Note: Red is often used in the formation of self-explaining
      compounds; as, red-breasted, red-cheeked, red-faced,
      red-haired, red-headed, red-skinned, red-tailed,
      red-topped, red-whiskered, red-coasted.
      [1913 Webster]
 
   {Red admiral} (Zool.), a beautiful butterfly ({Vanessa
    Atalanta}) common in both Europe and America. The front
    wings are crossed by a broad orange red band. The larva
    feeds on nettles. Called also {Atalanta butterfly}, and
    {nettle butterfly}.
 
   {Red ant}. (Zool.)
   (a) A very small ant ({Myrmica molesta}) which often infests
     houses.
   (b) A larger reddish ant ({Formica sanguinea}), native of
     Europe and America. It is one of the slave-making
     species.
 
   {Red antimony} (Min.), kermesite. See {Kermes mineral}
   (b), under {Kermes}.
 
   {Red ash} (Bot.), an American tree ({Fraxinus pubescens}),
    smaller than the white ash, and less valuable for timber.
    --Cray.
 
   {Red bass}. (Zool.) See {Redfish}
   (d) .
 
   {Red bay} (Bot.), a tree ({Persea Caroliniensis}) having the
    heartwood red, found in swamps in the Southern United
    States.
 
   {Red beard} (Zool.), a bright red sponge ({Microciona
    prolifera}), common on oyster shells and stones. [Local,
    U.S.]
 
   {Red birch} (Bot.), a species of birch ({Betula nigra})
    having reddish brown bark, and compact, light-colored
    wood. --Gray.
 
   {Red blindness}. (Med.) See {Daltonism}.
 
   {Red book}, a book containing the names of all the persons in
    the service of the state. [Eng.]
 
   {Red book of the Exchequer}, an ancient record in which are
    registered the names of all that held lands per baroniam
    in the time of Henry II. --Brande & C.
 
   {Red brass}, an alloy containing eight parts of copper and
    three of zinc.
 
   {Red bug}. (Zool.)
   (a) A very small mite which in Florida attacks man, and
     produces great irritation by its bites.
   (b) A red hemipterous insect of the genus {Pyrrhocoris},
     especially the European species ({Pyrrhocoris apterus}),
     which is bright scarlet and lives in clusters on tree
     trunks.
   (c) See {Cotton stainder}, under {Cotton}.
 
   {Red cedar}. (Bot.) An evergreen North American tree
    ({Juniperus Virginiana}) having a fragrant red-colored
    heartwood.
   (b) A tree of India and Australia ({Cedrela Toona}) having
     fragrant reddish wood; -- called also {toon tree} in
     India.
 
   {Red horse}. (Zool.)
   (a) Any large American red fresh-water sucker, especially
     {Moxostoma macrolepidotum} and allied species.
   (b) See the Note under {Drumfish}.
 
   {Red lead}.
   (Chem) See under {Lead}, and {Minium}.
 
   {Red-lead ore}. (Min.) Same as {Crocoite}.
 
   {Red liquor} (Dyeing), a solution consisting essentially of
    aluminium acetate, used as a mordant in the fixation of
    dyestuffs on vegetable fiber; -- so called because used
    originally for red dyestuffs. Called also {red mordant}.
    
 
   {Red maggot} (Zool.), the larva of the wheat midge.
 
   {Red manganese}. (Min.) Same as {Rhodochrosite}.
 
   {Red man}, one of the American Indians; -- so called from his
    color.
 
   {Red maple} (Bot.), a species of maple ({Acer rubrum}). See
    {Maple}.
 
   {Red mite}. (Zool.) See {Red spider}, below.
 
   {Red mulberry} (Bot.), an American mulberry of a dark purple
    color ({Morus rubra}).
 
   {Red mullet} (Zool.), the surmullet. See {Mullet}.
 
   {Red ocher} (Min.), a soft earthy variety of hematite, of a
    reddish color.
 
   {Red perch} (Zool.), the rosefish.
 
   {Red phosphorus}. (Chem.) See under {Phosphorus}.
 
   {Red pine} (Bot.), an American species of pine ({Pinus
    resinosa}); -- so named from its reddish bark.
 
   {Red precipitate}. See under {Precipitate}.
 
   {Red Republican} (European Politics), originally, one who
    maintained extreme republican doctrines in France, --
    because a red liberty cap was the badge of the party; an
    extreme radical in social reform. [Cant]
 
   {Red ribbon}, the ribbon of the Order of the Bath in England.
    
 
   {Red sanders}. (Bot.) See {Sanders}.
 
   {Red sandstone}. (Geol.) See under {Sandstone}.
 
   {Red scale} (Zool.), a scale insect ({Aspidiotus aurantii})
    very injurious to the orange tree in California and
    Australia.
 
   {Red silver} (Min.), an ore of silver, of a ruby-red or
    reddish black color. It includes {proustite}, or light red
    silver, and {pyrargyrite}, or dark red silver.
 
   {Red snapper} (Zool.), a large fish ({Lutjanus aya} syn.
    {Lutjanus Blackfordii}) abundant in the Gulf of Mexico and
    about the Florida reefs.
 
   {Red snow}, snow colored by a mocroscopic unicellular alga
    ({Protococcus nivalis}) which produces large patches of
    scarlet on the snows of arctic or mountainous regions.
 
   {Red softening} (Med.) a form of cerebral softening in which
    the affected parts are red, -- a condition due either to
    infarction or inflammation.
 
   {Red spider} (Zool.), a very small web-spinning mite
    ({Tetranychus telarius}) which infests, and often
    destroys, plants of various kinds, especially those
    cultivated in houses and conservatories. It feeds mostly
    on the under side of the leaves, and causes them to turn
    yellow and die. The adult insects are usually pale red.
    Called also {red mite}.
 
   {Red squirrel} (Zool.), the chickaree.
 
   {Red tape},
   (a) the tape used in public offices for tying up documents,
     etc. Hence,
   (b) official formality and delay; excessive bureaucratic
     paperwork.
 
   {Red underwing} (Zool.), any species of noctuid moths
    belonging to {Catacola} and allied genera. The numerous
    species are mostly large and handsomely colored. The under
    wings are commonly banded with bright red or orange.
 
   {Red water}, a disease in cattle, so called from an
    appearance like blood in the urine.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Toon \Toon\, n. [Hind. tun, t[=u]n, Skr. tunna.] (Bot.)
   The reddish brown wood of an East Indian tree ({Cedrela
   Toona}) closely resembling the Spanish cedar; also. the tree
   itself.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

Cedrela toona

 


  

 
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
cereal, cedilla, Federal, federal, sidereal, Cinderella, Terrel, Cedric, Central, Dorelia, Dorella, central, petrel, Terrell, bedroll Tonia, Tina, ton, Tiena, Oona, Dona, Tana, Toni, Tony, Town, dona, tone, tony, torn, town, tuna, Poona, Donna, Teena, Towny, tonne, Tan, tan, Donia, Tania, Tonie, tin, Tonga, Tonya, toeing, tonal, tons, Iona, Rona, TN, Toma, tn, Dina, Dion, Tine, Ting, tine, ting, tiny, toner, too, Trina, towns, DNA, Don, don, donor, ten, tenor, tun, Tonnie, Towney, Townie, tong, townee, townie, tron, Lona, Mona, Moon, Nona, Tova, boon, coon, goon, loon, moon, noon, soon, toga, took, tool, toot, Dana, Dena, Deon, Donn, Dyna, Tani, Tann, Tenn, Tyne, done, down, tarn, teen, tern, tune, turn, Drona, ton's, Town's, town's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Tina, Tons, Ton, Korona, Toyota, Tools, Tone, Tool, Tonne, Troja, Tonart, Monat, Toast

Similar FRENCH words suggested by aspell:
cédera, cèdres, cèdre, cendrera, cercla, céderas, détela, cervelas, cetera, cerclas, celle-là tonna, trôna, toronna, toma, tonnas, t'orna, trônas, donna, t'ornas

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top