Search result for

cia

(91 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cia-, *cia*
Longdo Dictionary อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
ciao (n ) สวัสดี ลาก่อน

English-Thai: Longdo Dictionary
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
artificially(adv) ปลอมๆ, ทำขึ้น, ไม่ใช่ของจริง
artificial preservative(n phrase) สารเคมีกันเสีย
financial statement(n) งบการเงิน
financial report(n) รายงานทางการเงิน
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย
depreciation(n) ค่าเสื่อมราคา
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ
geriatrician(n ) แพทย์ที่ดูแลคนชรา และรักษาโรคในคนชรา จำพวกdementia
financial resource(n phrase ) เงินที่ธุรกิจมีสำหรับใช้จ่ายในรูปของเงินสด สภาพคล่องหลักทรัพย์และวงเงินสินเชื่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ciaabbr. Central Intelliqence Agencyสำนักงานสืบราชการลับ
acacia(อะเค' เซีย) พืชจำพวก สีเสียดหรือยางอาหรับ, ตันยางอาหรับ (gum arabic)
acoustician(แอคคูทิซ' เชียน) n. ผู้ชำนาญทางโสตศาสตร์, ผู้ชำนาญเกี่ยวกับเสียง
alopecia(แอลละพี' เซีย) n. โรคหัวล้าน, -alopecic adj. (loss of hair, baidness)
altricial(แอลทริซ' เชียล) adj. ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ตอนฝักออกมา ต้องอาศัยแม่หรือพ่อคอยดูแล
annunciate(อะนัน' ซีเอท) vt. แจ้งให้ทราบ, ประกาศ, ประกาศให้ทราบ -annunciable adj., Syn. tell, announce) -annunciation n.
annunciator(อะนัน'ซีเอเทอะ) n. ผู้ประกาศ, เครื่องบอกสัญญาณ (signaling apparatus)
antisocial(แอนทีโซ' เชียล) adj. ต่อต้านสังคม,เบื่อหน่ายสังคม,เป็นปฏิปักษ์ หรือไม่เป็นมิตรกับผู้อื่น. -antisocialistic adj.
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้,จำนวนมาก (discernible,noticeable)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge

English-Thai: Nontri Dictionary
academician(n) นักวิชาการ
annunciate(vt) ประกาศ,แจ้ง
annunciation(n) การประกาศ,การแจ้ง
annunciator(n) ผู้ประกาศ,ผู้แจ้ง
antisocial(adj) ต่อต้านสังคม,เป็นปรปักษ์ต่อสังคม
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
arithmetician(n) นักคณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ciaccioซิแอคซิโอ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Okay. Well, I'm really late for Italian, so Ciao, Sorella Mia.โอเค ถ้างั้น พี่ไปก่อนนะสายมากแล้ว so Ciao,Sorella Mia The Serena Also Rises (2008)
CIA, Baronoff. FBI, Charlie Francis and John Scott.จากซีไอเอ แบรอนอฟ จากเอฟบีไอ ชาร์ลี ฟรานซิสกับจอห์น สก๊อตต์ Pilot (2008)
This one's called Claudette. After the actress CIaudette Colbert.ตัวนี้ชื่อ "คลอเดทท์" ตั้งชื่อตามนักแสดงสาว "คลอเดทท์ โคลเบิร์ต It Might Get Loud (2008)
Even with NSA and CIA satellite linkups, we're gonna be sifting through millions of gigabytes of image data.ต่อให้ใช้ข้อมูลดาวเทียมของ NSA หรือ CIA ก็ยังยากมากอยู่ดีครับ ผ่านข้อมูลภาพจำนวนมากมายมหาศาล Just Business (2008)
I'm so glad you brought that up because I also activated the base's communications jammer, so no calls out-- sorry about that-- and because I triggered the CIA's trouble alarm,ยินดีด้วยที่คุณพูดถึงเรื่องนั้นออกมา เพราะว่าผมได้ปล่อยสัญญาณรบกวน การสื่อสารไว้ ดังนั้น.. Chuck Versus the Gravitron (2008)
We know he's CIA.เรารู้ว่าเขาเป็นซีไอเอ Chuck Versus the Gravitron (2008)
"Chuck, technically, objectively, do you find your CIA handler Sarah attractive?""ชัค,โดยทฤษฎี,แบบจริงๆเลยนะ นายคิดว่าCIAที่ดูแลนาย ที่ชื่อซาร่าห์น่ามีเสน่ห์มั้ย?" Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Turns out our deceased doctor, Guy LeFleur, obtained a list of CIA code names for the agents he worked with.นำศพของดร.กี เลิฟเลอร์ออกมา แล้วเราจะได้รายชื่อ รหัสลับของCIA ที่เขาทำงานด้วย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
A rogue CIA agent.ปลอมตัวเป็นสายลับCIA Chuck Versus the Ex (2008)
CIA?ซีไอเอ? Chuck Versus the Ex (2008)
Because, Jill I'm a CIA agent.เพราะว่า,จิล ผมเป็นซีไอเอ Chuck Versus the Ex (2008)
Is everyone in here CIA?ทุกคนในนี้เป็นซีไอเอหรอ? Chuck Versus the Ex (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซีไอเอ[N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adj.] (adirēk) EN: special ; superior   FR: spécial ; extra ; supérieur
อาหารป่า[n. exp.] (āhān pā) EN: wild food ; jungle food   FR: gibier [m] ; spécialité culinaire de la forêt [f]
อาหารพิเศษ[n. exp.] (āhān phisēt) FR: spécialité culinaire [f]
อาจารย์พิเศษ[n. exp.] (ājān phisēt) EN: special instructor   
อำมาตย์ [n.] (ammāt) EN: king's minister ; court official ; councillor ; government officer   FR: conseiller du roi [m]
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulākān) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary   FR: pouvoir judiciaire [m]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay prayōt) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful   FR: être bénéfique
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   

CMU English Pronouncing Dictionary
CIA    S IY1 AH0
CIAN    SH IY1 N
CIANI    CH AO1 N IY0
CIANO    CH IY0 AA1 N OW0
CIAMPA    CH AO1 M P AH0
CIANCI    CH AO1 N CH IY0
CIARDI    CH ER1 D IY0
CIARLO    CH ER1 L OW0
CIAMPI    CH AO1 M P IY0
CIACCIA    S IY0 AH0 S IY1 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
CIA    (n) (s i2 ai2 ei1)

German-Thai: Longdo Dictionary
ciao!เป็นคำเอ่ยลาสำหรับคนที่สนิทกันหรือเพื่อนๆ
Ciao!ลาก่อน, บ๊ายบาย , See also: S. Tschüß!,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
US-GeheimdienstCIA : Central Intelligence Agency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
AP通信社[エーピーつうしんしゃ, e-pi-tsuushinsha] (n) Associated Press [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
パラメタ結合[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ブロック型特殊ファイル[ブロックがたとくしゅファイル, burokku gatatokushu fairu] block special file [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 CIA
   n 1: an independent agency of the United States government
      responsible for collecting and coordinating intelligence
      and counterintelligence activities abroad in the national
      interest; headed by the Director of Central Intelligence
      under the supervision of the President and National
      Security Council [syn: {Central Intelligence Agency},
      {CIA}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 CIA
     CAN In Automation (org., CAN), "CiA"
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top