ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bulla

B UH1 L AH0   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bulla-, *bulla*
English-Thai: Nontri Dictionary
bulla(n) คำบัญชา,โองการ,ตราหยก,เม็ดพุพอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bullate; bulloseหยิกย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bullaบุลลา,ตุ่มน้ำใส [การแพทย์]
Bullac, Intraepidermalตุ่มน้ำใสในชั้นเบซัล [การแพทย์]
Bullaeตุ่มน้ำใสๆ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
BULLA    B UH1 L AH0
BULLARD    B UH1 L ER0 D

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bulla \Bul"la\, n.; pl. {Bull[ae]}. [L. bulla bubble. See {Bull}
   an edict.]
   1. (Med.) A bleb; a vesicle, or an elevation of the cuticle,
    containing a transparent watery fluid.
    [1913 Webster]
 
   2. (Anat.) The ovoid prominence below the opening of the ear
    in the skulls of many animals; as, the tympanic or
    auditory bulla.
    [1913 Webster]
 
   3. A leaden seal for a document; esp. the round leaden seal
    attached to the papal bulls, which has on one side a
    representation of St. Peter and St. Paul, and on the other
    the name of the pope who uses it.
    [1913 Webster]
 
   4. (Zool.) A genus of marine shells. See {Bubble shell}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bulla
   n 1: (pathology) an elevation of the skin filled with serous
      fluid [syn: {blister}, {bulla}, {bleb}]
   2: the round leaden seal affixed to a papal bull

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top