Search result for

bombenanschlag

(52 entries)
(0.011 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombenanschlag-, *bombenanschlag*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bombenanschlag มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bombenanschlag*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A terrorist just threw a bomb nearby.Es gab eine Bombenanschlag. Dürften wir uns mal umsehen? A Woman Is a Woman (1961)
Commander, a bomb was set on the dock!Kommandant, jemand hat in der Werft einen Bombenanschlag verübt. Atragon (1963)
You mean to bomb it?Sie meinen einen BombenanschlagThe Heroes of Telemark (1965)
Bombing is impossible.Ein Bombenanschlag ist unmöglich. The Heroes of Telemark (1965)
Since the completion of this film one of the members of its cast. Appearing as defendant Charles Robbins. Has been indicted on a charge of conspiracy to bomb.Nach der Beendigung dieses Films wurde einer der Darsteller, der den Angeklagten Charles Robbins spielt, wegen Beteiligung an der Vorbereitung eines Bombenanschlages angeklagt Punishment Park (1971)
Another bomb threat, isn't it?Ist wohl schon wieder ein BombenanschlagShinkansen daibakuha (1975)
All right.Wir hatten wieder einen BombenanschlagChild's Play (1987)
In foreign news, one woman died and 33 others were injured when a bomb ripped through a suburban police station in Vienna last night.Bei einem Bombenanschlag auf ein Wiener Polizeirevier wurden gestern eine Person getötet und drei verletzt. Wedding in Black (1989)
Apparently there's been a bomb and some shooting in the street.Es gab wohl einen Bombenanschlag und eine Schießerei auf der Straße. Nuns on the Run (1990)
What? With suitcases? After a bomb?- Mit 2 Koffern in der Hand, nach einem BombenanschlagNuns on the Run (1990)
The rear was damaged by the terrorist bombing.Die Rückwand wurde beim ersten Bombenanschlag beschädigt. Malina (1991)
To explain how I happened to be in England in 1974... at the time of the bombing... I'd better take you back to Northern Ireland, where I come from.Um zu erklären, wie ich 1974 zufällig in England war... zur Zeit des Bombenanschlags... gehen wir besser zurück nach Nordirland, wo ich herkomme. In the Name of the Father (1993)
First Hill, then Conlon, Armstrong, Richardson... confessed to the bombing.Erst gestand Hill, dann Conlon, Armstrong, Richardson... den BombenanschlagIn the Name of the Father (1993)
Mr Conlon, why did you confess to the Guildford bombing?Mr. Conlon, warum gestanden Sie den Guildford-BombenanschlagIn the Name of the Father (1993)
So I said I did the big bombing... and named anybody I knew who was not in the IRA.Also gestand ich den großen Bombenanschlag... und nannte jeden, von dem ich wusste, dass er nicht in der IRA ist. In the Name of the Father (1993)
Bombing of naval club.Bombenanschlag auf Marineclub. In the Name of the Father (1993)
Bombing of Aldershot Railway Station.Bombenanschlag auf Aldershot Bahnhof. In the Name of the Father (1993)
The firebombing of the building in Chinatown is a disgrace.Der Bombenanschlag auf das Gebäude in Chinatown ist eine Schande. Initiation: Part 1 (1993)
And in other news, hundreds of organizations are claiming credit for the bombing of the Al Bundy scoreboard including the National Organization Of Women the National Organization of Fat Women and the government of France.Weiterhin wird berichtet: Hunderte von Organisationen bekennen sich... zu dem Bombenanschlag auf die Al-Bundy-Anzeigetafel. Darunter die Nationale Frauengesellschaft... die Nationale Organisation Fettleibiger Frauen... und die französische Regierung. Dud Bowl II (1995)
This was recorded from the plane shortlyafterthebombing.Dies wurde im Flugzeug kurznachdemBombenanschlag aufgenommen. Executive Decision (1996)
World Trade Center bombing, remember?Der Bombenanschlag im World Trade Center. Sie wissen. The Long Kiss Goodnight (1996)
Three days after the executions there was another bombing on the Promenade identical to the one that almost killed Dukat.Drei Tage nach der Hinrichtung gab es einen weiteren Bombenanschlag, fast identisch mit dem, der Dukat beinah tötete. Things Past (1996)
He was my partner in a bombing.Er war mein Partner bei einem BombenanschlagThe Chute (1996)
He blew up a meeting of the National Rifle Association saying... and I quote, "They represented the basest negativity of the white race".Nach dem Bombenanschlag auf die NRA sagte er: "Sie sind der schlimmste Abschaum der weißen Rasse." Con Air (1997)
He was arrested in 1959 by the British for a bombing that killed seven civilians.1959 verhafteten ihn die Briten wegen eines Bombenanschlags, der fünf Zivilisten tötete. Kaddish (1997)
In March we identified the man who we believe bombed the army barracks last year.Im März identifizierten wir den Mann,... ..den wir für den Bombenanschlag auf die Kaserne letztes Jahr verantwortlich machen. The Siege (1998)
We believe you are an accessory in the bombing of bus 87.Wir glauben, Sie sind Komplize beim Bombenanschlag auf Bus Nr. 87. The Siege (1998)
In other breaking news, ISN has learned that the main Psi Corps headquarters was bombed early this morning by unknown parties.Weitere Schlagzeilen: Auf das Hauptquartier des Psi-Corps wurde heute Morgen ein Bombenanschlag verübt. Phoenix Rising (1998)
Americans believe that you, as an Islamic fundamentalist, that you are a leader who contributed to the bombing of the US Embassy.Die Amerikaner glauben, Sie als islamischer Fundamentalist seien z.B. verantwortlich für den Bombenanschlag auf die US-Botschaft. The Insider (1999)
Attention, all units.Weiter an alle Einheiten: Bombenanschlag in Grunewald. What to Do in Case of Fire (2001)
A bomb has exploded in Grunewald.Ich wiederhole: Bombenanschlag in Grunewald. Ist sofort Großeinsatz. What to Do in Case of Fire (2001)
A few hours ago a bomb went off in Berlin, leaving people terrified.Wie bereits berichtet, hat vor wenigen Stunden ein Bombenanschlag die Hauptstadt in Angst und Schrecken versetzt. What to Do in Case of Fire (2001)
If that's something that interests you, call us at 552- 12-- Back to Rick Garcia with more on the bombing in Los Angeles.Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie uns umgehend an unter 5-5-5-1-2... (TV) Nun Rick Garcia mit weiteren Informationen zum Bombenanschlag in L.A. Collateral Damage (2002)
On behalf of the people of Colombia I claim responsibility for the bombing in Los Angeles.Einschließlich des Anschlages auf das Kolumbianische Konsulat in L.A. Im Namen des kolumbianischen Volkes übernehme ich die Verantwortung für den Bombenanschlag in Los Angeles. Collateral Damage (2002)
The bombing was an act of self-defense against American war criminals.Der Bombenanschlag war ein Akt der Selbstverteidigung gegen die amerikanischen Kriegsverbrecher. Collateral Damage (2002)
Isn't the bombing here just a brutal act of terrorism?Aber ist der Bombenanschlag hier nicht brutalster Terrorismus? Collateral Damage (2002)
The investigation into last night's murder... of Marco Vendice is now focusing on... the English woman Philippa Paccard... who had been arrested for the recent bomb attack... of Ulcom Electronics.... Die Untersuchung des Mordes an Marco Vendice gestern Abend konzentriert sich mittlerweile auf die Engländerin Philippa Paccard, die wegen des Bombenanschlags auf Ulcom Electronics verhaftet wurde. Heaven (2002)
'In the wake of last week's devastating bomb blast in Saigon, 'French officials report... 'Nach einem verheerenden Bombenanschlag im Zentrum von Saigon ließ man auf französischer Seite verlauten... The Quiet American (2002)
Terry and James were both arrested in connectionTerry und James wurden nach dem Bombenanschlag festgenommen. Bowling for Columbine (2002)
- Yeah. - ...would call in a bomb threat - after Columbine?Schüler, die nach Columbine einen Bombenanschlag androhen könnten? Bowling for Columbine (2002)
- They hit us, George.- Ein Bombenanschlag auf die CTU. Day 2: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2002)
- This building was bombed this morning. - Yeah.Das ist das Gebäude, auf das der Bombenanschlag verübt wurde. Day 2: 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2002)
What about bombing CTU?Und der Bombenanschlag auf die CTU? Day 2: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2003)
Do you deny these men's accusations that you are planning to explode a bomb that will kill millions of people?Stimmen diese Anschuldigungen? Dass du einen Bombenanschlag planst, bei dem Millionen Menschen sterben werden? Day 2: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2003)
With the recent bombing, everybody is careful.Nach dem Bombenanschlag kürzlich ist jeder vorsichtig. Face of Terror (2004)
So, where were you at the time of the bombing?Wo waren Sie zur Zeit des Bombenanschlages? Litmus (2004)
But they're not related. What if I told you that... I found the hatch open after the bombing?Und wenn die Luke nach dem Bombenanschlag offen war? Litmus (2004)
Chief Tyrol, where were you at the time of the bombing?Chief Tyrol, wo waren Sie zur Zeit des Bombenanschlages? Litmus (2004)
Isn't it also true, sir, that had different procedures been followed... - the bombing may have been prevented?Stimmt es, dass der Bombenanschlag hätte verhindert werden können? Litmus (2004)
Three days after the bombing of Earth's embassy, the death toll stands at 43.Drei Tage nach dem Bombenanschlag auf die Erdbotschaft gibt es 43 Tote. The Forge (2004)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top