ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bioterrorism

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bioterrorism-, *bioterrorism*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bioterrorismการก่อการร้ายชีวภาพ, การก่อการร้ายชีวภาพ การก่อการร้ายที่ข่มขู่หรือตั้งใจใช้สารชีวภาพ เช่น เชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรียหรือไวรัส) หรือชีวพิษ
การก่อการร้าชีวภาพ สร้างความกลัวให้กับกลุ่มคนเป้าหมายหรือสังคมโดยรวม โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้อาจได้มาจากธรรมชาติหรืออยู่ในรูปที่ดัดแปลงโดยมนุษย์ก็ได้ และอาจใช้ในรูปฝุ่น ผง หรือทำให้ปนเปื้อนไปกับอาหารหรือน้ำ เป็นต้น [เทคโนโลยีชีวภาพ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
First responders were worried It was bioterrorism.ทีแรกเรากลัวว่าจะเป็น การก่อการร้ายทางชีวภาพ The Ghost Network (2008)
So Hazmat suspects chemical or bioterrorism.Hazmat สงสัยว่าเป็นสารเคมี หรือเป็นการก่อการร้ายทางชีวภาพ Bolt Action (2009)
So if it wasn't chemical or bioterrorism,what the hell are we dealing with?ถ้าไม่ใช่สารเคมีหรือสารชีวภาพ แล้วเราเจอกับเรื่องบ้าอะไรอยู่? Bolt Action (2009)
Of a bioterrorism event?เป็นผลจากการก่อการร้าย\ โดยอาวุธชีวภาพ What Lies Below (2010)
We're working on a possible bioterrorism angle.เรากำลังสืบค้นถึงความน่าจะเป็นไปได้ ของการก่อการร้ายทางชีวภาพ John Doe (2013)

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイオテロリズム[, baioterorizumu] (n) bioterrorism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  bioterrorism
      n 1: terrorism using the weapons of biological warfare [syn:
           {bioterrorism}, {biological terrorism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top