ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beruf

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beruf-, *beruf*
German-Thai: Longdo Dictionary
Beruf(n) |der, pl. Berufe| อาชีพ
beruflich(adj, adv) ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงาน เช่น Sie ist beruflich verreist.
beruflich(adj, adv) เป็นอาชีพ เช่น Was machen Sie beruflich?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beruf {m}; Stand {m} | Berufe {pl} | von Berufprofession | professions | by profession [Add to Longdo]
Beruf {m}; Beschäftigung {f}occupation [Add to Longdo]
Beruf {m} | von Beruftrade | by trade [Add to Longdo]
Beruf {m}vocation [Add to Longdo]
Berufsausbildung {f}; Fachausbildung {f}professional training [Add to Longdo]
Berufsalltag {m}everyday working life [Add to Longdo]
Berufsausbildung {f}vocational training [Add to Longdo]
Berufer {m}appointer [Add to Longdo]
Berufsausübung {f}professionalism [Add to Longdo]
Berufsbekleidung {f}working clothes [Add to Longdo]
Berufsberater {m}careers officer [Add to Longdo]
Berufsberatung {f}vocational guidance [Add to Longdo]
Berufsbild {n}job outline [Add to Longdo]
Berufsboxer {m}prizefighter [Add to Longdo]
Berufserfahrung {f}; Arbeitserfahrung {f}work experience [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ベルファスト[, berufasuto] (n) Belfast; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
控訴[こうそ, kouso] Berufung, Appellation [Add to Longdo]
[わざ, waza] BERUF, GESCHAEFT, UNTERNEHMEN [Add to Longdo]
職業[しょくぎょう, shokugyou] Beruf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Beruf /bəruːf/ 
   career; job; occupation; profession; trade

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top