ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bergarbeiter

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bergarbeiter-, *bergarbeiter*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bergarbeiter มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bergarbeiter*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's the miner's cabin.Da ist die Bergarbeiterhütte. The Bravados (1958)
I'm transporting gold from the mining camp up there to the bank down here.Ich transportiere Gold vom Bergarbeitercamp zur Bank. Ride the High Country (1962)
_ To the School of Mines.- Ins Bergarbeiter-College. The Sons of Katie Elder (1965)
Expect further difficulty from miners.Erwarten weitere Schwierigkeiten mit den Bergarbeitern. Mudd's Women (1966)
Next week, I'll be a mining man.Nächste Woche bin ich BergarbeiterHombre (1967)
Female coal miners wore only underwear when going to workBergarbeiterinnen haben bei der Arbeit nur Unterwäsche getragen. Sing a Song of Sex (1967)
Someone better than a female minerJemand besseres als eine Bergarbeiterin. Sing a Song of Sex (1967)
I'm a doctor, not a coal miner.Ich bin Doktor, kein BergarbeiterThe Empath (1968)
If the lovely Droxine knew of the young miners' misery, I wonder how the knowledge would affect her.Wenn Droxine von dem Unglück dieser jungen Bergarbeiterin wüsste, wie würde sie dieses Wissen beeinflussen? The Cloud Minders (1969)
Go to the other mines and tell the Troglytes to post watchers.Die anderen Bergarbeiter sollen Wachen aufstellen. The Cloud Minders (1969)
We're supposed to deliver those women to the miners in Lost Creek, Texas.Wir müssen die Frauen bei den Bergarbeitern abliefern, in Lost Creek, Texas. Blindman (1971)
We were supposed to deliver those women to 50 miners in Lost Creek, Texas. Who've already paid for their trip and asked for their hands in marriage.Wir haben uns verpflichtet, diese Frauen zu den Bergarbeitern in Lost Creek, Texas zu schaffen, die für die Fracht schon bezahlt haben und die die Frauen heiraten wollen. Blindman (1971)
It seems that a miner turned up some bones.Ein Bergarbeiter hat wohl ein paar Knochen gefunden. Superstition (1973)
Now, you're all heavy metal miners, shrewd and intelligent.Also, Sie alle sind Schwermetall- Bergarbeiter, klug und intelligent. Mudd's Passion (1973)
Well, he's worked on a lot of coal miners.Er hatte viel mit Bergarbeitern zu tun. The Wedding: Part 1 (1976)
I'm 24. I'm from a small, miserable mining town you probably never heard of.Ich bin 24. Ich komme aus einem miesen Bergarbeiterort, den Sie wohl nicht kennen. Trading Places (1983)
Actually, he's the first son of a Welsh coal miner named Glendower.In Wirklichkeit ist er der erstgeborene Sohn eines Waliser Kohlenbergarbeiters namens Glendower. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
And the coal miner's son is sitting on all the answers.Und der Sohn des Bergarbeiters hat die ganzen Antworten. Welcome to America, Mr. Brand (1985)
-Miner.- BergarbeiterAriel (1988)
Way ahead of yourselves, aren't you, boys? This is just another mining camp.Das hier ist auch nur ein Bergarbeiterlager. Tombstone (1993)
As if you were a miner!Wie ein echter BergarbeiterAmigomío (1994)
"The Alliance", a federation of mine workers and scientists, demanded mining be stopped.Die "Alliance" von Bergarbeitern und Wissenschaftlern forderte einen Abbaustopp. Screamers (1995)
He never came home wearing a miner's cap.Mit einer Bergarbeitermütze kam er jedenfalls nie nach Hause. Paper Clip (1995)
The larger question is:Wer führte die Bergarbeiter beim Streik in Pennsylvania im Jahre 1902 an? Sons of Mogh (1996)
Some of the miners objected to my sense of humor and decided they should break a few of my bones.Einige der Bergarbeiter mochten meinen Humor nicht und beschlossen, mir ein paar Knochen zu brechen. Alliances (1996)
My husband may have his own cotton mill now, but he was a miner's son and when he...Mein Mann hat zwar jetzt eine eigene Baumwollspinnerei, aber er ist ein Bergarbeitersohn, und als er... Mrs Dalloway (1997)
I can't even pay my teachers, my miners, my doctors.Ich kann nicht mal Lehrer, Bergarbeiter und Ärzte bezahlen. The Saint (1997)
Yesterday, the men were going to work in the mine. I had... a terrible fright. My stomach all tied up and I saw this 'orrible crash.Gestern, als die Bergarbeiter in die Grube gingen,... ..bekam ich furchtbare Angst, ich hatte Schmerzen und sah... ..großes Unheil kommen. Becoming: Part 1 (1998)
Let's hope the dilithium miners are as surprised to see us as the Defiant's crew was.Hoffen wir, dass die Dilithium-Bergarbeiter so geschockt sein werden wie die Crew der Defiant. One Little Ship (1998)
There were no signs of the miners, no signs of anything.Es gab keine Spur von den Bergarbeitern oder irgendetwas anderem. Supernova (2000)
- That stupid coal miner's hat?Dieser blöde Bergarbeiterhelm? Small Time Crooks (2000)
Now, because they're using downstairs as a soup kitchen for the striking miners I'm gonna let Mrs. Wilkinson use the bottom end of the boxing hall for her ballet lessons.Weil jetzt unten eine Suppenküche... für die streikenden Bergarbeiter eingerichtet ist, überlasse ich Frau Wilkinson... das hintere Ende der Boxhalle für ihre Ballettstunden. Billy Elliot (2000)
In a speech to Tory MPs yesterday Prime Minister Margaret Thatcher referred to members of the striking National Union of Mine Workers as the "enemy within."In einer Rede vor den Tory-Parlamentsabgeordneten... nannte Premierministerin Thatcher die Mitglieder... der streikenden nationalen Bergarbeitergewerkschaft... die "Feinde im Inneren". Billy Elliot (2000)
The speech comes following several months of violent clashes between police officers and striking miners.Sie bezog sich damit auf monatelange, brutale Zusammenstöße... zwischen Polizeibeamten und streikenden Bergarbeitern. Billy Elliot (2000)
Your dad worked down the pit, then?Dein Papa ist Bergarbeiter, oder? Billy Elliot (2000)
The miners.Die BergarbeiterBilly Elliot (2000)
Do you think being a ballet dancer would be better than being a miner?Findest du, Ballettänzer zu sein ist besser als BergarbeiterBilly Elliot (2000)
Dig deep for the miners.Spendet für die BergarbeiterBilly Elliot (2000)
Used to be miners.- Sie waren BergarbeiterGhosts of Mars (2001)
It's about the West Virginia coal miners' strike of 1920.Handelt von einem Streik der Bergarbeiter in West Virginia, 1920. The Majestic (2001)
Cool, a miner's helmet.Cool, ein Bergarbeiterhelm. Eight Legged Freaks (2002)
"Would you rather be a florist or a coal miner?""Wären Sie lieber ein Florist oder ein Bergarbeiter?" The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
I put down coal miner.Ich antwortete BergarbeiterThe Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara (2003)
Miners carved her up.Die Bergarbeiter haben sie geschändet. Pick a Number (2003)
Hey, maybe they'll make a movie about us, like those Pennsylvania miner guys.Vielleicht machen die 'n Film über uns, wie über die Bergarbeiter in Pennsylvania. Animal Attraction (2003)
Juan Pedilla. The miner.Juan Pedilla, der BergarbeiterTremors 4: The Legend Begins (2004)
We going to be strong mine worker when we grow up. Excuse me.Damit du mal ein großer, starker Bergarbeiter wirst. The Pacifier (2005)
Didn't start at the top.Ich hab als Bergarbeiter angefangen. Afrikanen (2005)
was a miner at first.Als Bergarbeiter. Wirklich? Afrikanen (2005)
All those white miners... and Chinese miners working together?Die weißen und die chinesischen Bergarbeiter arbeiteten alle zusammen? - So ziemlich, denke ich. Desperation (2006)

German-Thai: Longdo Dictionary
Bergarbeiter(n) |der, pl. Bergarbeiter| คนงานเหมืองแร่ เช่น Was er aber verrät, ist, dass die Bergarbeiter wohl keine Chance haben, ihre Forderung nach 15 bis 20 Prozent höheren Löhnen durchzusetzen., See also: S. Bergmann,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bergarbeiter {m}; Bergmann {m}; Kumpel {m}miner [Add to Longdo]
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [Add to Longdo]
Staublunge {f} (Lungenkrankheit der Bergarbeiter) [med.] | eine Staublunge habenpneumoconiosis | to have pneumoconiosis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Bergarbeiter /bɛrkarbaitr/ 
   miner

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top