Search result for

bars

(61 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bars-, *bars*, bar
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parallel barsn. บาร์คู่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barsก้อน,แท่ง,แท่งกระดูกใช้เชื่อมกระดูกข้อเท้า [การแพทย์]
Bars (Drinking establishments)บาร์ [TU Subject Heading]
Bars (Geomorphology)สันดอน [TU Subject Heading]
Bars, Parallelบาร์คู่ [การแพทย์]
Bars, Terminalเทอร์มินาลบาร์ [การแพทย์]
Bars, Up Rightแกนเหล็ก [การแพทย์]
Bars, Uprightแกนโลหะ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've picked her up from bars in the middle of the night.เราเก็บเธอขึ้นจากบาร์เมื่อกลางดึก Birthmarks (2008)
Maybe you go out to bars and pick up a bunch of women.บางทีคุณอาจจะออกไปที่บาร์ แล้วก็ไปหิ้วสาวกลับมาสักคน Lucky Thirteen (2008)
Guys? Gold bars.พวก ทองคำแท่ง The Bank Job (2008)
Alright Scooter, right the grade. Ready on to propel bars.กล้องพร้อมนะ เครื่องมือพร้อม Bolt (2008)
Why can't I bend these stupid bars?ทำไมฉันถึงงอเหล็กพวกนี้ไม่ได้นะ ไม่เข้าใจ Bolt (2008)
When I'm not playing with the monkeys, they want me to run to the bars in my cage, with my teeth.ตอนที่ฉันไม่ได้แสดงกับพวกลิง พวกเขาก็ให้ฉันวิ่งแยกเขี้ยวไปที่ลูกกรง The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm not talking gold bars.ฉันไม่ได้พูดถึงทองคำแท่ง The Lazarus Project (2008)
I've put every money launderer in Gotham behind bars but the Mob is still getting its money out.ผมจับพวกฟอกเงินเข้าคุกหมดแล้ว แต่พวกมาเฟียยังเอาเงินไปได้ The Dark Knight (2008)
- Please! - Step away from the bars!กรุณายืนห่างๆ ลูกกรงด้วย The Dark Knight (2008)
And as I once read on a wall, in a truck stop bathroom in Barstow,ผมเคยอ่านเจอที่ข้างฝาห้องน้ำ ในที่จอดพักรถบรรทุก The Love Guru (2008)
Either you will produce the people named in that court order, or you will find yourself behind bars, and I mean without a key;ถ้าคุณไม่ปล่อยพวกเขาตามรายชื่อ ในคำสั่งศาล คุณเตรียมตัวติดคุกได้เลย ติดนานด้วย Changeling (2008)
And that in the bars around Capitol Hill and Georgetown this entire project is a joke?ภายในบาร์ใกล้ๆ กับ แคปปิตอลฮิลล์และจอร์สทาวน์ โครงการนั่นยังกับเป็นตลกการเมือง Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barsConcrete can be reinforced by putting steel bars inside it.
barsI like to suck on frozen ice cream bars in the summer.
barsThey broke away the bars.
barsAfter his father's death, John took to spending his time in bars.
barsThe police will put you behind bars for twenty years.
barsHe's a regular at the bars and pubs around here.
barsNothing bars our way.
barsWho invented Karaoke bars?
barsThe girl exercised on the parallel bars.
barsThere go the twelve bars blues.
barsWho buried the gold bars here?
barsThe prisoner was behind bars for two months.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฮนรถ[n.] (haēn rot) EN: handlebars   FR: guidon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARS    B AA1 R Z
BARSH    B AA1 R SH
BARSCH    B AA1 R SH
BARSKY    B AA1 R S K IY0
BARSON    B AA1 R S AH0 N
BARSZCZ    B AA1 R SH CH
BARSTOW    B AA1 R S T OW2
BARSTAD    B AA1 R S T AH0 D
BARSANTI    B AA0 R S AA1 N T IY0
BARSNESS    B AA1 R Z N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bars    (v) (b aa1 z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barscheck {m}open cheque [Br.]; open check [Am.] [Add to Longdo]
Barscheck {m}personal cheque [Add to Longdo]
Barsch {m}; Flussbarsch {m} [zool.]perch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カラーバー[, kara-ba-] (n) color bars (television test pattern); colour bars [Add to Longdo]
バリサン[, barisan] (n) (from バリバリ三本) "three bars" of cellphone reception; good cellphone reception [Add to Longdo]
雲梯[うんてい, untei] (n) (1) overhead ladder; horizontal ladder; monkey bars; (2) yunti (scaling ladder used for escalade in ancient China) [Add to Longdo]
猿渡り;猿渡[さるわたり, saruwatari] (n) (col) (See 雲梯) monkey bars; horizontal ladder [Add to Longdo]
歌い出し[うたいだし, utaidashi] (n) first line (of a poem); first bars (of a melody) [Add to Longdo]
居木[いぎ, igi] (n) bars (of a saddle tree) [Add to Longdo]
呼び込み;呼込み[よびこみ, yobikomi] (n) (1) barker; tout; hawker; someone who attempts to attract patrons to entertainment events, shops, bars, and such, by exhorting passing public; (vs) (2) calling out to potential customers [Add to Longdo]
止まり木;止り木;止木[とまりぎ, tomarigi] (n) (1) perch; (2) barstool [Add to Longdo]
縦格子;竪格子[たてごうし, tategoushi] (n) (See 格子) vertical bars; vertical lattice [Add to Longdo]
石牢[いしろう, ishirou] (n) jail (gaol) made by placing bars across a cave entrance; cave-prison [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Base \Base\, n. [F. base, L. basis, fr. Gr. ba`sis a stepping,
   step, a base, pedestal, fr. bai`nein to go, step, akin to E.
   come. Cf. {Basis}, and see {Come}.]
   1. The bottom of anything, considered as its support, or that
    on which something rests for support; the foundation; as,
    the base of a statue. "The base of mighty mountains."
    --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: The fundamental or essential part of a thing; the
    essential principle; a groundwork.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.)
    (a) The lower part of a wall, pier, or column, when
      treated as a separate feature, usually in projection,
      or especially ornamented.
    (b) The lower part of a complete architectural design, as
      of a monument; also, the lower part of any elaborate
      piece of furniture or decoration.
      [1913 Webster]
 
   4. (Bot.) That extremity of a leaf, fruit, etc., at which it
    is attached to its support.
    [1913 Webster]
 
   5. (Chem.) The positive, or non-acid component of a salt; a
    substance which, combined with an acid, neutralizes the
    latter and forms a salt; -- applied also to the hydroxides
    of the positive elements or radicals, and to certain
    organic bodies resembling them in their property of
    forming salts with acids.
    [1913 Webster]
 
   6. (Pharmacy) The chief ingredient in a compound.
    [1913 Webster]
 
   7. (Dyeing) A substance used as a mordant. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   8. (Fort.) The exterior side of the polygon, or that
    imaginary line which connects the salient angles of two
    adjacent bastions.
    [1913 Webster]
 
   9. (Geom.) The line or surface constituting that part of a
    figure on which it is supposed to stand.
    [1913 Webster]
 
   10. (Math.) The number from which a mathematical table is
     constructed; as, the base of a system of logarithms.
     [1913 Webster]
 
   11. [See {Base} low.] A low, or deep, sound. (Mus.)
     (a) The lowest part; the deepest male voice.
     (b) One who sings, or the instrument which plays, base.
       [Now commonly written {bass}.]
       [1913 Webster]
 
          The trebles squeak for fear, the bases roar.
                          --Dryden.
       [1913 Webster]
 
   12. (Mil.) A place or tract of country, protected by
     fortifications, or by natural advantages, from which the
     operations of an army proceed, forward movements are
     made, supplies are furnished, etc.
     [1913 Webster]
 
   13. (Mil.) The smallest kind of cannon. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   14. (Zool.) That part of an organ by which it is attached to
     another more central organ.
     [1913 Webster]
 
   15. (Crystallog.) The basal plane of a crystal.
     [1913 Webster]
 
   16. (Geol.) The ground mass of a rock, especially if not
     distinctly crystalline.
     [1913 Webster]
 
   17. (Her.) The lower part of the field. See {Escutcheon}.
     [1913 Webster]
 
   18. The housing of a horse. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   19. pl. A kind of skirt (often of velvet or brocade, but
     sometimes of mailed armor) which hung from the middle to
     about the knees, or lower. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   20. The lower part of a robe or petticoat. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   21. An apron. [Obs.] "Bakers in their linen bases."
     --Marston.
     [1913 Webster]
 
   22. The point or line from which a start is made; a starting
     place or a goal in various games.
     [1913 Webster]
 
        To their appointed base they went.  --Dryden.
     [1913 Webster]
 
   23. (Surv.) A line in a survey which, being accurately
     determined in length and position, serves as the origin
     from which to compute the distances and positions of any
     points or objects connected with it by a system of
     triangles. --Lyman.
     [1913 Webster]
 
   24. A rustic play; -- called also {prisoner's base}, {prison
     base}, or {bars}. "To run the country base." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   25. (Baseball) Any one of the four bounds which mark the
     circuit of the infield.
     [1913 Webster]
 
   {Altern base}. See under {Altern}.
 
   {Attic base}. (Arch.) See under {Attic}.
 
   {Base course}. (Arch.)
     (a) The first or lower course of a foundation wall, made
       of large stones or a mass of concrete; -- called also
       {foundation course}.
     (b) The architectural member forming the transition
       between the basement and the wall above.
 
   {Base hit} (Baseball), a hit, by which the batsman, without
    any error on the part of his opponents, is able to reach
    the first base without being put out.
 
   {Base line}.
     (a) A main line taken as a base, as in surveying or in
       military operations.
     (b) A line traced round a cannon at the rear of the vent.
       
 
   {Base plate}, the foundation plate of heavy machinery, as of
    the steam engine; the bed plate.
 
   {Base ring} (Ordnance), a projecting band of metal around the
    breech, connected with the body of the gun by a concave
    molding. --H. L. Scott.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bars
   n 1: gymnastic apparatus consisting of two parallel wooden rods
      supported on uprights [syn: {parallel bars}, {bars}]

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bars [bɑrs]
   abrupt
   brutal; gruff; harsh; rough; sour; surly; unkind; unpleasant
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bars [baːrs] (n) , s.(m )
   cafes
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top