หรือคุณหมายถึง ?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bae

B AY1   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bae-, *bae*
Possible hiragana form: ばえ
English-Thai: Longdo Dictionary
Bae(slang ) คำนี้เป็นตัวย่อของ Before. Anyone. Else. (มาก่อนใครทั้งหมด) และหมายถึงคนรักของคุณ – ไม่ว่าจะเป็นแฟนหนุ่ม แฟนสาว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
baersabbr. brainstem auditory evoked response
amphisbaena(แอมฟิสบี'นะ) n., (pl. -nae, nas) หนอนจิ้งจอกจำพวก Amphisbaena, งูสองหัว. -amphisbaenian, amphisbaenic. adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bael juiceน้ำมะตูม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bae.เบ The Crocodile (2012)
Kang Baek Ho!อะไร Operation Proposal (2012)
* Veayn poked at har habyiat baeer hatika *บรรยายไทยโดย sursar Schindler's List (1993)
Oh, yeah? Then do you know Bae Dong-sung in short tracks?งั้นเหรอ แกรู้จัก แจ ดองนี่เป็นนักวิ่งหรือเปล่า Failan (2001)
They're sons of yangban families, and you're only... a daughter of the low baekjeong (butcher/ slave) classพวกเขาเป็นลูกขุนนาง แต่เจ้าเป็นแค่ ลูกไพร่เท่านั้น The Great Jang-Geum (2003)
Things yangban, jungin (lower middle), yangin (higher middle)... and baekjeong (butcher/ slave) Are allowed to do are all differentขุนนาง นางกำนัล พ่อค้า และไพร่ มีฐานะที่แตกต่างกัน The Great Jang-Geum (2003)
But Mother, we are not baekjeongแต่แม่คะ พวกเราไม่ใช่ไพร่ The Great Jang-Geum (2003)
When I told her she can't learn as she's baekjeong she let out a deep sighWhen I told her she can't learn as she's baekjeong she let out a deep sigh The Great Jang-Geum (2003)
How dare a baekjeong wretch join this gathering! You baekjeong wretch!How dare a baekjeong wretch join this gathering! The Great Jang-Geum (2003)
He's not a baekjeong!Die, you scumbag! The Great Jang-Geum (2003)
My father's not a low baekjeong!He's not a baekjeong! My father's not a low baekjeong! The Great Jang-Geum (2003)
My father is not a baekjeong He's an officer of the Royal MilitiaMy father is not a baekjeong He's an officer of the Royal Militia The Great Jang-Geum (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มะตูม[n.] (matūm) EN: bael fruit = bale fruit   
น้ำมะตูม[n. exp.] (nām matūm) EN: bael fruit juice   
เป็ดดำหัวดำ[n. exp.] (pet dam hūa dam) EN: Baer's Pochard   FR: Fuligule de Baer [m] ; Milouin de Baer [m]
ตลาดโบ๊เบ๊[n. exp.] (Talāt Bōbē) EN: Bo Bae Market ; Bobae Market   FR: marché de Bobae [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BAE    B AY1
BAEZ    B AY0 EH1 Z
BAER    B EH1 R
BAEK    B EH1 K
BAEK    B IY1 K
BAEHR    B EH1 R
BAEHR    B IY1 R
BAEZA    B IY1 Z AH0
BAETZ    B IY1 T S
BAETEN    B EH1 T AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baermoorente {f} [ornith.]Baer's Pochard [Add to Longdo]
Baerkolibri {m} [ornith.]Tumbes Hummingbird [Add to Longdo]
Baerammerfink {m} [ornith.]Tucuman Mountain Finch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たま蠅;たま蝿;癭蠅(oK);癭蝿(oK)[たまばえ;タマバエ, tamabae ; tamabae] (n) (uk) gall midge (any insect of family Cecidomyiidae) [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
サンフェリクスバタフライフィッシュ[, sanferikusubatafuraifisshu] (n) narrow-barred butterflyfish (Amphichaetodon melbae) [Add to Longdo]
ツェツェ蠅;ツェツェ蝿[ツェツェばえ, tsuetsue bae] (n) tsetse fly [Add to Longdo]
ペンバクロミス[, penbakuromisu] (n) Pemba chromis (Chromis pembae) [Add to Longdo]
瓜実蠅;瓜実蝿[うりみばえ;ウリミバエ, urimibae ; urimibae] (n) (uk) melon fly (Bactrocera cucurbitae) [Add to Longdo]
瓜蝿;瓜蠅[うりばえ;ウリバエ, uribae ; uribae] (n) (uk) (obsc) (See 瓜羽虫) cucurbit leaf beetle (Aulacophora femoralis) [Add to Longdo]
黄金虫;金亀子[こがねむし, koganemushi] (n) (1) (uk) scarabaeid beetle; (2) Mimela splendens (metallic-green scarabaeid beetle) [Add to Longdo]
黄色猩猩蠅;黄色猩々蠅[きいろしょうじょうばえ;キイロショウジョウバエ, kiiroshoujoubae ; kiiroshoujoubae] (n) (uk) Drosophila melanogaster (species of fruit fly) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
制御[せいぎょ, seigyo] Baendigung, Zuegelung, Kontrolle [Add to Longdo]
木石[ぼくせき, bokuseki] Baeume_und_Steine, unbelebte_Natur [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top