Search result for

aston

(79 entries)
(0.0183 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aston-, *aston*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astonish[VT] ทำให้ประหลาดใจ, See also: ทำให้แปลกใจ, ทำให้ทึ่ง, ทำให้พิศวง, Syn. surprise, amaze
astonished[ADJ] ที่ประหลาดใจ, Syn. amazed, open-mouthed
astonishing[ADJ] น่าแปลกใจ, See also: น่าประหลาดใจ, Syn. surprising, startling, extraordinary
astonishment[N] ความประหลาดใจ, See also: ความมหัศจรรย์, ความอัศจรรย์ใจ, Syn. amazement, surprise
astonishingly[ADV] อย่างน่าประหลาด, Syn. strangely, surprisingly, amazingly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astonied(แอสทอน'นิด) adj. งงงวย (dazed)
astonish(แอสทอน'นิช) vt. ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้ตกใจ -astonishingly, astonishedly adv. -astonishment n.

English-Thai: Nontri Dictionary
astonish(vt) ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวง,ทำให้ตกใจ
astonished(adj) ซึ่งรู้สึกประหลาดใจ,ซึ่งอัศจรรย์ใจ
astonishing(adj) น่าอัศจรรย์,น่าพิศวง,น่าประหลาดใจ
astonishingly(adv) อย่างน่าประหลาด,อย่างน่าอัศจรรย์,อย่างน่าพิศวง
astonishment(n) ความอัศจรรย์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You have demonstrated, over the years an astonishing lack of interest in spiritual matters.คุณใช้เวลาสาธิตนานปีกว่าเกี่ยวกับ การไม่มีความเชี่ยวชาญใดๆ ทางด้านจิตวิญญาณ Oh, God! (1977)
I received a letter this morning, which has astonished me exceedingly.พ่อได้รับจดหมายเมื่อเช้านี้ ซึ่งทำความประหลาดใจให้พ่ออย่างยิ่ง Episode #1.6 (1995)
I am so pleased and so astonished to see you here.ผมดีใจ และประหลาดใจที่คุณอยู่ที่นี่ eXistenZ (1999)
"The Philosopher's Stone is a legendary substance with astonishing powers.ศิลาอาถรรพ์เป็นธาตุที่ตามตำนาน เชื่อกันว่ามีอานุภาพมหัศจรรย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
It's astonishing what a few drops of your blood will doเลือดของแกมันน่าประหลาดใจยิ่ง Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
I want an Aston Martin.ฉันชอบเอสตั้น มาร์ติน Match Point (2005)
- I drove an Aston Martin. - Really?-ผมขับเอสตั้น มาร์ติน Match Point (2005)
I want an Aston Martin, or one of those vintage convertible Mercedes.ฉันอยากได้เอสตั้น มาร์ติน หรือไม่ก็รถเบนซ์เปิดประทุนสักคัน Match Point (2005)
I must say that I am rather astonished by the response time of London's finest.ต้องขอบอกว่า น่าแปลกใจมากที่ได้เจอการต้อนรับ จากหน่วยงานชั้นเยี่ยมของลอนดอน V for Vendetta (2005)
I was here last night and I parked my car next to a very beautiful 1 964 Aston Martin.คือว่าเมื่อคืน... ...ผมจอดรถติดกับแอสตันมาร์ตินสุดสวย รุ่นปี 1964 คันนึง Casino Royale (2006)
Why don't you astonish us... if you can... without all the... gadgetry?ทำให้เราทึ่งให้ได้นะ.. ถ้านายสามารถ.. โดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆทั้งนั้น The Illusionist (2006)
The scientists were astonished.นักวิทยาศาสตร์พากันประหลาดใจ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astonAstonishment deprived me of my power of speech.
astonAstonishment deprived me of speech.
astonBetween astonishment and sorrow, she could not speak a word.
astonHe stared at her in astonishment.
astonHis admission that he had stolen the money astonished his family.
astonHis impractical proposal astonished us all.
astonHow astonished I was to see this.
astonI'm astonished by her cleverness.
astonIt's astonishing, the size of his head.
astonI was astonished at sight of him.
astonI was astonished at the news.
astonI was astonished by his ignorance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างแปลกใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Syn. อย่างประหลาดใจ, อย่างงุนงง, Example: ท่าทางของเขาทำให้เด็กน้อยต้องหันกลับมามองอย่างแปลกใจ
ตะลึงพรึงเพริด[V] surprise, See also: astonish, amaze, astound, Syn. ตกตะลึง, งงงัน, ชะงักงัน, ตะลึงงัน, นิ่งงัน, Example: ทุกคนตะลึงพรึงเพริดที่ได้เห็นผมทรงใหม่ของเธอ, Thai definition: ตะลึงจนลืมตัว
น่าอัศจรรย์[ADJ] astonishing, See also: surprising, marvelous, Syn. น่าพิศวง, น่าประหลาดใจ, น่าแปลก, น่ามหัศจรรย์, Example: ทะเลหมอกที่เชียงรายเป็นภาพที่น่าอัศจรรย์มาก
ตื่นตาตื่นใจ[ADV] surprisingly, See also: astonishingly, Example: ทศวรรษแห่งปี1990 เป็นการเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ, Thai definition: ตื่นเต้นเพราะได้พบได้เห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
อัศจรรย์[v.] (atsajan) EN: wonder ; surprise ; astonish ; be amazed ; marvel   FR: émerveiller
อัศจรรย์[adj.] (atsajan) EN: marvelous ; astonishing ; amazing ; wonderful ; miraculous ; surprising   FR: merveilleux ; miraculeux ; fascinant ; surprenant
ความประหลาดใจ[n.] (khwām pralātjai) EN: wonder ; surprise ; astonishment ; amazement   FR: stupéfaction [f]
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical   FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
มหัศจรรย์ใจ[v.] (mahatsajan) EN: be amazed ; be astonished ; wonder ; marvel   
น่าอัศจรรย์[adj.] (nā-atsajan) EN: astonishing ; surprising ; marvelous   FR: merveilleux ; miraculeux
น่าพิศวง[adj.] (nāphitsawong) EN: surprising ; amazing ; astonishing ; wonderful ; striking   FR: prodigieux
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound   
แปลกใจ[v.] (plaēkjai) EN: be surprised ; be astonished ; be interested ; be amazed ; surprise ; wonder ; astonish ; amaze   FR: être surpris ; être étonné

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTON    AE1 S T AH0 N
ASTONISH    AH0 S T AA1 N IH0 SH
ASTONISHED    AH0 S T AA1 N IH0 SH T
ASTONISHING    AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG
ASTONISHMENT    AH0 S T AA1 N IH0 SH M AH0 N T
ASTONISHINGLY    AH0 S T AA1 N IH0 SH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Aston    (n) (a1 s t @ n)
astonish    (v) (@1 s t o1 n i sh)
astonished    (v) (@1 s t o1 n i sh t)
astonishes    (v) (@1 s t o1 n i sh i z)
astonishing    (v) (@1 s t o1 n i sh i ng)
astonishment    (n) (@1 s t o1 n i sh m @ n t)
astonishingly    (a) (@1 s t o1 n i sh i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment [Add to Longdo]
アストニッシメント;アストニッシュメント[, asutonisshimento ; asutonisshumento] (n) astonishment [Add to Longdo]
アストニッシュ[, asutonisshu] (vs) astonish [Add to Longdo]
感歎(oK)[かんたん, kantan] (n,vs) admiration; astonishment [Add to Longdo]
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P) [Add to Longdo]
驚き[おどろき, odoroki] (n) surprise; astonishment; wonder; (P) [Add to Longdo]
驚き入る[おどろきいる, odorokiiru] (v5r,vi) to be astonished; to be amazed [Add to Longdo]
驚く(P);愕く;駭く[おどろく, odoroku] (v5k,vi) to be surprised; to be astonished; (P) [Add to Longdo]
驚くべき[おどろくべき, odorokubeki] (exp) astonishing; amazing; surprising; wonderful [Add to Longdo]
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使 / 使] astonish; surprise [Add to Longdo]
可惊[kě jīng, ㄎㄜˇ ㄐㄧㄥ, / ] astonishing [Add to Longdo]
怪讶[guài yà, ㄍㄨㄞˋ ㄧㄚˋ, / ] astonished [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, / ] astonish; startle [Add to Longdo]
惊人[jīng rén, ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ, / ] astonishing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Aston \As*ton"\, Astone \As*tone"\, v. t. [imp. & p. p.
     {Astoned}, {Astond}, or {Astound}.] [See {Astonish}.]
     To stun; to astonish; to stupefy. [Obs.] --Chaucer.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top