Search result for

asian

(92 entries)
(0.0249 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asian-, *asian*
Possible hiragana form: あしあん
English-Thai: Longdo Dictionary
Asian Bond Fund(n) กองทุนพันธบัตรเอเชีย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Asian[ADJ] เกี่ยวกับทวีปเอเชีย, See also: แห่งเอเชีย, Syn. Oriental
Asian[N] ชาวเอเชีย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asian(เอ'เ?ิน,เอ'เชิน) adj. แห่งเอเชีย. -n. ชาวอาเซีย
asian fluเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดในอาเซีย., Syn. Asian influenza, Asiatic flu, Asiatic influenza
afro-asian(แอฟโรอะเม' ริกัน) adj. เกี่ยวกับอาฟริกาและเอเซีย (of Africa and Asia)
amerasian(แอมมิเร' เชียน) n. ลูกผสมระหว่างชาวอเมริกันและเอเชีย
caucasian(คอเค'เซียน,คอแคส'ซิค) adj. ดูCaucasoid,เกี่ยวกับเทือกเขาCaucasusในยุโรป -n. ชาวคอเคเซียน,ชาวผิวขาว,ภาษาคอเคเซียน
pan-asianadj. รวมเอเซียทั้งหมด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asian Americansชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย [TU Subject Heading]
Asian Bond Fundกองทุนพันธบัตรเอเชีย
เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ และเขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกรวม 11 ประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม Executive’s Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย กองทุน ABF จะมุ่งลงทุนในพันธบัตรเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียยกเว้นพันธบัตรที่ออกโดยประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ กองทุนพันธบัตรเอเชียกองแรกนั้นมีวงเงินแรกเริ่มจำนวนประมาณ 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Asian Bond Fund 2กองทุนพันธบัตรเอเชีย ระยะที่ 2
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 หรือ กองทุน ABF2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของกลุ่มประเทศเอเชีย ทั้ง 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย เงินทุนใน ABF2 มีจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรแบ่งเป็นกองทุนใหญ่ 2 กอง ได้แก่ กองทุนแพน-เอเชีย บอนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (Pan-Asia Bond Index Fund : PAIF) ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก EMEAP 8 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ จำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และฟันด์ ออฟ บอนด์ ฟันด์ (Fund of Bond Funds : FoBF) ซึ่งเป็น 8 กองทุนย่อยใน 8 ประเทศซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละตลาด รวมจำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ [ตลาดทุน]
Asian cooperationความร่วมมือของเอเชีย [TU Subject Heading]
Asian currency marketตลาดเงินตราเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]
Asian currency unitหน่วยเงินตราเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]
Asian Development Bankธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 มีสมาชิกทั้งหมด 59 ประเทศ (สถานะเมื่อ เดือนตุลาคม 2543) แบ่งเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 43 ประเทศ (รวมทั้งไทย) และประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคอีก 16 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ [การทูต]
Asian Development Bank (ADB) ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเซีย
ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509 โดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ สำหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ดู ESCAP) วัตถุประสงค์ขององค์กรนี้คือ 1) นำแหล่งเงินทุนจากเอกชนและรัฐบาลมา เพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ในภูมิภาค และเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยังไม่มีการพัฒนามากนัก 2) ให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในการประสานนโยบายเพื่อการพัฒนาการค้า และกิจกรรมทั่วไปทางเศรษฐกิจ 3) ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในทุกขั้นตอนของโครงการพัฒนาต่างๆ เช่น โครงการเกษตร อุตสาหกรรม เป็นต้น ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียประกอบด้วย สมาชิกภายในภูมิภาค จำนวน 29 ประเทศ ปละประเทศนอกภูมิภาคอีก 14 ประเทศ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ [สิ่งแวดล้อม]
Asian Development Preparedness Centerศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย [การทูต]
Asian dollar marketตลาดเงินดอลลาร์ในเอเชีย [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Asian.ทางเอเชีย White to Play (2009)
Kutner, you're sort of Asian, right? Get it translated.คัดเนอร์ คุณจัดอยู่ในประเภทเอเชียถูกไหม ไปแปลมา Birthmarks (2008)
They love Asian Elvis. I'll get you next month, Bobby.พวกเขาชอบเอลวิสเอเชีย ฉันจะให้นายโชว์เดือนหน้า บ๊อบบี้ Pilot (2008)
Hey, listen, you're not gonna believe this... but the other night, I ended up at that Asian party... and I schtupped Cindy Kim.ฟังนะ แกต้องไม่เชื่อฉันแน่... แต่คืนนั้น ฉันไปปิดท้ายที่ปาร์ตี้เด็กเอเชีย แล้วฉันก็ทำกับซินดี้ คิม Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, come on, you're not one of those kung-fu Asians... you're a fucking pussy banker, for Christ's sakes.ไม่เอาน่า แกไม่ใช่หนึ่งในกังฟูของพวกคนเอเชีย... แกมันก็นายแบงค์แหย ๆ เห็นแก่พระเจ้าเถอะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
The explosion occurred in one of Manchester's heavily Asian neighborhoods.ได้เกิดระเบิดขึ้นในเมืองแมนเชสเตอร์ ย่านที่อยู่พวกมุสลิม Body of Lies (2008)
Asians!แก๊งเอเชีย Pineapple Express (2008)
A woman. A policewoman and a guy, another guy, shot another guy... an Asian guy, in the window, at fucking Ted's house.ตำรวจหญิงกับผู้ชายคนนึง ยิงผู้ชายอีกคนนึง Pineapple Express (2008)
And the Asians are number-two in town... so you sawTed capping the competition.ส่วนชายชาวเอเชีย เป็นพ่อค้ายาเบอร์สองในเมือง งั้นนายก็เห็นเท็ดกำจัดคู่แข่ง Pineapple Express (2008)
- Is Saul Asian?- โซลเป็นคนเอเชียรึเปล่า Pineapple Express (2008)
- Is he Asian?- เขาเป็นคนเอเชียรึเปล่า Pineapple Express (2008)
- He's not Asian.- เขาไม่ใช่คนเอเชีย Pineapple Express (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asianAsian religions inspire him to create splendid sculptures.
asianI am interested in Asian history.
asianI like all sorts of Asian foods, particularly Thai food.
asianIt has become common practise to employ foreigners working abroad from Asian countries as maids.
asianI think this kind of custom is unique to Asian countries.
asianJapan is unique among the Asian countries in having modernized completely.
asianThe common language of many Asians is English.
asianThe imports from Asian countries have expanded recently.
asianThe Japan Sea separates Japan from the Asian Continent.
asianThe letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเชี่ยน[N] Asian, Example: นักขายจากทั่วอาเซียนต่างมารวมตัวกัน ณ สำนักงานในเมืองปักกิ่ง, Thai definition: ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อาเชี่ยน[ADJ] Asian, Example: เขาได้รับเหรียญทอง 2 เหรียญในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซี่ยน, Thai definition: เกี่ยวกับภูมิภาคในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
อชก.[N] Asian Games, Syn. เอเชียนเกมส์
เอไอที[N] Asian Institute of Technology, See also: AIT, Syn. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
กระซู่[N] Sumatran rhinoceros, See also: Asian doubled-horned rhinoceros, Example: กระซู่เป็นสัตว์สงวนที่สูญพันธ์ไปแล้วจากป่าเมืองไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อแรดชนิดหนึ่ง มี 2 นอ ขนาดเล็กกว่าแรดชนิดอื่น เป็นแรดขนาดเล็กที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชัน[n.] (anchan) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Blue vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อัญชันม่วงเข้ม[n. exp.] (anchan muang khem) EN: Butterfly pea ; Blue pea vine ; Pigeon wings ; Asian pigeon wings   
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
ช้าง[n.] (chāng) EN: elephant ; Asian Elephant ; Indian Elephant   FR: éléphant [m] ; éléphant d'Asie [m]
ช้างเอเชีย [n. exp.] (chāng Ēchīa) EN: Asian Elephant ; Indian Elephant   FR: éléphant d'Asie [m]
ไก่ฟ้า นกกระทา และนกคุ่ม[n. exp.] (kaifā nok krathā lae nok khum) EN: Phasianidae   FR: phasianidés [mpl]
การประชุมอาเซียน [n. exp.] (Kān Prachum Asīan) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Sommet de l'ASEAN [m]
มหาวิทยาลัยเอเชียน[org.] (Mahāwitthayālai Ēchīen) EN: Asian University   FR: Asian University [f]
เม่นใหญ่[n. exp.] (men yai) EN: East Asian Porcupine   
หมูป่า[n.] (mūpā) EN: Eurasian Wild Pig   

CMU English Pronouncing Dictionary
ASIAN    EY1 ZH AH0 N
ASIANS    EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Asian    (n) (ei1 sh @ n)
Asians    (n) (ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wüstengrasmücke {f} [ornith.]Asian Desert Warbler (Sylvia nana) [Add to Longdo]
Silberklaffschnabel {m} [ornith.]Asian Open-bill Stork [Add to Longdo]
Schopfhabicht {m} [ornith.]Asian Crested Goshawk [Add to Longdo]
Prachtkuckuck {m} [ornith.]Asian Emerald Cuckoo [Add to Longdo]
Bengalensegler {m} [ornith.]Asian Palm Swift [Add to Longdo]
Kaschmirschwalbe {f} [ornith.]Asian House Martin [Add to Longdo]
Kernbeißerweber {m} [ornith.]Asian Golden Weaver [Add to Longdo]
Elsterstar {m} [ornith.]Asian Pied Starling [Add to Longdo]
Schwarzkopfpirol {m} [ornith.]Asian Black-headed Oriole [Add to Longdo]
Asiat {m}; Asiatin {f} | Asiaten {pl}; Asiatinnen {pl}Asian | Asians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
AA会議[エーエーかいぎ, e-e-kaigi] (n) (See アジアアフリカ会議) Afro-Asian Conference (1955) [Add to Longdo]
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
かぶり笠;被り笠[かぶりがさ, kaburigasa] (n) (obsc) conical hat (East-Asian style); coolie hat [Add to Longdo]
じゃぱゆき[, japayuki] (n) derog. term for Asian women working in Japan [Add to Longdo]
アジアアフリカ会議[アジアアフリカかいぎ, ajiaafurika kaigi] (n) Asian-African Conference (1955); Afro-Asian Conference [Add to Longdo]
アジアインフルエンザ[, ajiainfuruenza] (n) Asian influenza [Add to Longdo]
アジアカップ[, ajiakappu] (n) Asian Cup [Add to Longdo]
アジアン[, ajian] (adj-f) Asian (esp. SE Asian) [Add to Longdo]
アジア開発銀行[アジアかいはつぎんこう, ajia kaihatsuginkou] (n) Asian Development Bank [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚太国家[Yà Tài guó jiā, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Asian-Pacific country; Asian-Pacific nation [Add to Longdo]
亚太经济合作组织[Yà Tài Jīng jì Hé zuò Zǔ zhī, ㄧㄚˋ ㄊㄞˋ ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Asian-Pacific Economic Cooperation organization; APEC [Add to Longdo]
亚洲国家[Yà zhōu guó jiā, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, / ] Asian country; Asian nation [Add to Longdo]
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup [Add to Longdo]
亚洲杯[Yà zhōu bēi, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] Asian cup [Add to Longdo]
亚洲足球联合会[Yà zhōu Zú qiú Lián hé huì, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian Football Confederation [Add to Longdo]
亚洲开发银行[Yà zhōu Kāi fā Yín háng, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄎㄞ ㄈㄚ ˊ ㄏㄤˊ, / ] Asian Development Bank [Add to Longdo]
亚运会[yà yùn huì, ㄧㄚˋ ㄩㄣˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] Asian games [Add to Longdo]
梅雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, ] Asian rainy season; monsoon [Add to Longdo]
霉雨[méi yǔ, ㄇㄟˊ ㄩˇ, ] Asian rainy season; monsoon; (usually written 梅雨) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asian \A"sian\, a. [L. Asianus, Gr. ?, fr. ?, L. Asia.]
   Of or pertaining to Asia; Asiatic. "Asian princes." --Jer.
   Taylor. -- n. An Asiatic.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Asian
   adj 1: of or relating to or characteristic of Asia or the
       peoples of Asia or their languages or culture; "Asian
       countries" [syn: {Asian}, {Asiatic}]
   n 1: a native or inhabitant of Asia [syn: {Asian}, {Asiatic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top