ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angulation

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angulation-, *angulation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angulation[N] การเกิดมุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angulation(แองกิวเล' เชิน) n. การเกิดมุม, การวัดมุมอย่างละเอียด (angular formation)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angulationกระดูกที่หักมีมุม, การโก่งเป็นมุม, การหักมุม, การโก่งงอ [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絞殺[こうさつ, kousatsu] (n,vs) strangulation; strangling; (P) [Add to Longdo]
三角測量[さんかくそくりょう, sankakusokuryou] (n) triangulation [Add to Longdo]
三角点[さんかくてん, sankakuten] (n) triangulation point [Add to Longdo]
[し, shi] (n,n-suf) (1) death; decease; (2) (arch) (See 五刑) death penalty (by strangulation or decapitation); (P) [Add to Longdo]
扼殺[やくさつ, yakusatsu] (n,vs) strangulation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angulation \An`gu*la"tion\, n.
   A making angular; angular formation. --Huxley.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angulation
   n 1: the precise measurement of angles
   2: the act of making angulate (having corners)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top