ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agricultural policy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agricultural policy-, *agricultural policy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agricultural policy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agricultural policy*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural policyนโยบายการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
Common Agricultural Policy (CAP) นโยบายเกษตรกรรมร่วม
นโยบายและมาตรการทางการค้าต่างๆ ทางด้านเกษตรกรรมของประชาคมยุโรป (ดู EC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศในกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพสำหรับเกษตรกรรมของประเทศในกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการครองชีพสำหรับเกษตรกร สร้างเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในภาคเกษตร และเพื่อสร้างหลักประกันว่าจะมีสินค้าเกษตรกรรมอย่างพอเพียงแก่การบริโภคใน ราคาเป็นธรรมแก่ประชาชนในกลุ่ม หลักการสำคัญในการดำเนินงานของนโยบายเกษตรกรรมร่วมมี 2 ประการ คือ 1) ค่าธรรมเนียมผันแปร (variable levy) เป็นภาษีนำเข้าที่ประชาคมยุโรปกำหนด (EC target farm prices) กับราคาสินค้าเกษตรที่นำเข้า 2) การให้การอุดหนุนการส่งออก (export subsidies) โดยการส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมที่ไม่สามารถขายในประชาคมยุโรปได้ ตามราคาเป้าหมายที่ประชาคมยุโรปกำหนด นโยบายเกษตรกรรมร่วมของประชาคมยุโรปนี้ ได้รับการลงนามรับรองเมื่อ พ.ศ.2501 [สิ่งแวดล้อม]
Common Agricultural Policyนโยบายร่วมเกษตร เป็นนโยบายด้านการเกษตรของสหภาพยุโรป [การทูต]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Agrarpolitik {f}agricultural policy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top