หรือคุณหมายถึง ädes?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aedes

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aedes-, *aedes*, aede
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aedesยุงลาย [TU Subject Heading]
Aedesยุงอะอีดีส, ยุงอีดีส์, ยุงลาย [การแพทย์]
Aedes Aegyptiลูกน้ำของยุงลาย, ยุงอิดีสอิยิบไต, ยุงลาย [การแพทย์]
Aedes Egyptiยุงลาย [การแพทย์]
Aedes, Genusตระกูลยุงลาย [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
薮蚊;豹脚蚊[やぶか;ヤブカ, yabuka ; yabuka] (n) (uk) aedine mosquito (any mosquito of genus Aedes, characterized by stripes) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Aedes
      n 1: yellow-fever mosquitos [syn: {Aedes}, {genus Aedes}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top