Search result for

active form

(5 entries)
(3.0841 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -active form-, *active form*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา active form มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *active form*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Active Formรูปถูกกระตุ้น, รูปออกฤทธิ์, รูปว่องไว, รูปกัมมันต์ [การแพทย์]
Active Form, Opticallyรูปที่หันแสงได้ [การแพทย์]
Inactive Formรูปที่หันแสงไม่ได้, รูปไม่ว่องไว, รูปอกัมมันต์, อยู่ในสภาพสงบอยู่, ไม่มีฤทธิ์, รูปที่ทำงานไม่ได้, รูปไร้ฤทธิ์, สภาพที่ไม่ทำงาน [การแพทย์]

Are you satisfied with the result?

Go to Top