ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acromion

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acromion-, *acromion*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acromionปุ่มหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acromion processปุ่มกระดูกหัวไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acromionปุ่มหัวไหล่ [TU Subject Heading]
Acromionหัวไหล่, ปุ่มหัวไหล่ [การแพทย์]
Acromion Processปุ่มกระดูกหัวไหล่, อโครเมียนโปรเสส, ส่วนยื่นอะโครเมี่ยน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The pulverized acromion is the important part of that book.กระดูกไหปลาร้าแตกละเอียดเป็นตอนสำคัญในหนังสือนั่น The Bones on the Blue Line (2010)
Trust me. With your right hand, locate the spot where the scapula meets the acromion process.ใช้มือขวาหาจุดที่กระดูกสะบัก The Roommate Transmogrification (2011)
There's slight staining on the acromion.มันมีรอยเปื้อนจางๆ The Patriot in Purgatory (2012)
These are all localized-- patellas, acromion, metacarpals.นี่มันเกิดเฉพาะที่ กระดูกสะบ้า,หัวไหล่,ฝ่ามือ The Patriot in Purgatory (2012)
Look at the humeri and the acromions.เดี๋ยวนะ.ดูที่ท่อนแขน และที่ข้อต่อหัวไหล่ The Patriot in Purgatory (2012)
Partial fusion of the distal radius and the acromion.กระดูกข้อมือยังประสานไม่สมบูรณ์ และกระดูกหัวไหล่ The Ghost in the Machine (2012)
Dr. Saroyan said that the blood-spatter evidence indicated... that there might be a corresponding laceration to the right acromion.ดร.ซาโรยัน บอกถึงรอยกระเด็นของเลือด เป็นหลักฐานว่าน่าจะมาจากบาดแผลฉีกขาด ที่บริเวณกระดูกไหล่ขวา The Doll in the Derby (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปุ่มหัวไหล่[n.] (pum hūa lai) EN: acromion   FR: acromion [m] ; apophyse de l'omoplate [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Acromion \A*cro"mi*on\, n. [Gr. ?; 'a`kros extreme + ? shoulder:
   cf. F. acromion.] (Anat.)
   The outer extremity of the shoulder blade.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acromion
   n 1: the outermost point of the spine of the shoulder blade
      [syn: {acromion}, {acromial process}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top