ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

awarded

AH0 W AO1 R D IH0 D   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -awarded-, *awarded*, award, awarde
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
awarded to (vt ) มอบให้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Awarded full scholarship, M.I.T graduated magna cum laude.ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา เต็ม เอมไอที จบการศึกษาเกียรตินิยม Contact (1997)
Five points will be awarded to each of you for sheer dumb luck.ห้าแต้ม จะเป็นรางวัลให้แต่ละคน ฐานเก่งและเฮง Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
In 2001, he was awarded for his excellence in his industry.ในปี 2001 เขาก็ได้รับรางวัล ทางด้านความสามารถในเชิงอุตสาหกรรม Crazy First Love (2003)
"Totenkopf was awarded his first patent when he was 12 years old.โทเทนค๊อฟท์เขาได้รับรางวัลครั้งแรก จากสิทธิบัตรเมื่อเขาอายุแค่ 12 ปี Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
Custody of the two minor children, Alma Del Mar Jr. and Jennifer Del Mar is awarded to plaintiff.ผลการพิพากษา ผู้ปกครองของเด็กหญิงอัลมา เดล มาร์ จูเนียร์ และเจนนิเฟอร์ เดล มาร์ คือโจทก์ผู้ฟ้องร้อง Brokeback Mountain (2005)
- most awarded stars in the history of the BTN a man known to the entire nation as "The voice of London" passed away late last night from apparent heart failure.- ดาราผู้เด่นดัง ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถานี BTN... ...บุคคลผู้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ในนาม "เสียงแห่งลอนดอน". ...เสียชีวิตลง เมื่อกลางดึกคืนนี้ จากสาเหตุหัวใจล้มเหลวกระทันหัน. V for Vendetta (2005)
What happened was two days ago the MacArthur Foundation, in its infinite wisdom... awarded a genius grant to Larry Sugarman.ตอนเกิดเรื่องคือ 2 วัน ก่อนที่มูลนิธิแมคอาเธอร์จำประกาศรางวัล บุคคลอัจฉริยะ ให้แก่ แลร์รี่ ชูการ์แมน Little Miss Sunshine (2006)
Brownian motion, the photoelectric effect, for which he was awarded the Nobel Prize in 1 921 .การเคลื่อนที่แบบบราวน์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ที่ทำให้เขาได้รับรางวัล โนเบล ไพรซ์ ในปี 1921 Like Stars on Earth (2007)
You'll be awarded a position in the royal household.เจ้าจะได้เข้ามาอยู่ในพระราชวัง The Dragon's Call (2008)
You even made an internationally awarded tuba player completely give up on music.และคุณยังทำให้นักดนตรีทูบาที่ได้รับรางวัลนานาชาติมาแล้ว \ ต้องถึงกับทิ้งวงการเพลงไป Beethoven Virus (2008)
My point is, we have already awarded contractsโอเค คะแนน คือ Iron Man 2 (2010)
But whenever I say stuff like that to you, you always react like I've just awarded you some runner-up prize,แต่ไม่ว่าเมื่อไหร่ ฉันพูดแบบนั้นกับนาย คุณมักจะทำท่าว่า ไำด้รางวัลให้ตัวเอง เหมือนกับได้รางวัล Incursion: Part 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
awardedHe's been awarded a gold medal once.
awardedHe was awarded a knighthood in acknowledgement of his services to the nation.
awardedHe was awarded a special prize.
awardedI am honored to be awarded this prized.
awardedI was awarded an honor prize.
awardedPrizes will be awarded at the end of the contest.
awardedThe boy was awarded a prize for good conduct.
awardedThe school awarded Mary a prize.
awardedThey awarded her first prize at the flower show.
awardedThey awarded him a gold medal for his achievement.

CMU English Pronouncing Dictionary
AWARDED AH0 W AO1 R D IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
awarded (v) ˈəwˈɔːdɪd (@1 w oo1 d i d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイヨ・ジョーヌ;マイヨジョーヌ[, maiyo . jo-nu ; maiyojo-nu] (n) yellow jersey (awarded to the winner of the Tour de France, etc.) (fre [Add to Longdo]
一代年寄;一代年寄り[いちだいとしより, ichidaitoshiyori] (n) special sumo coaching stock awarded to retired grand champion [Add to Longdo]
花丸[はなまる, hanamaru] (n) (See 二重丸) flower circle (equiv. of gold star awarded to kids for good work at school) [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
紫綬褒賞[しじゅほうしょう, shijuhoushou] (n) purple-ribboned medal awarded for scholarly or artistic achievement [Add to Longdo]
授かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
努力賞[どりょくしょう, doryokushou] (n) prize awarded for a person's effort [Add to Longdo]
二重丸;◎[にじゅうまる, nijuumaru] (n) double circle; 'good work' (equiv. of silver star awarded to children at school) [Add to Longdo]
白札[しろふだ, shirofuda] (n) honour (honor) awarded to samurai in Tosa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Award \A*ward"\, v. t. [imp. & p. p. {Awarded}; p. pr. & vb. n.
   {Awarding}.] [OF. eswarder to look at, consider, decide,
   judge; es (L. ex) + warder, garder, to observe, take heed,
   keep, fr. OHG. wart[=e]n to watch, guard. See {Ward}.]
   To give by sentence or judicial determination; to assign or
   apportion, after careful regard to the nature of the case; to
   adjudge; as, the arbitrators awarded damages to the
   complainant.
   [1913 Webster]
 
      To review
      The wrongful sentence, and award a new. --Dryden.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top